Technická due diligence

Služby due diligence

Vylepšite predvídateľnosť a spoľahlivosť svojich finančných investícií

Vylepšite predvídateľnosť a spoľahlivosť svojich finančných investícií

 • Chcete mať istotu, že máte k dispozícii všetky doklady o Vašej nehnuteľnosti potrebné k jej užívaniu, prevádzke, prenájmu či predaju? Potrebujete posúdiť úplnosť a správnosť sprievodnej dokumentácie technického zariadenia a technológie?
 • Uvítate konzultácie vo fáze prípravy investície? Potrebujete posúdenie Vášho projektu za účelom zabezpečenia financovania bankovou spoločnosťou?
 • Potrebujete posúdiť aktuálny  stavebno-technický stav užívanej stavby alebo vykonať monitoring jej prevádzky?
 • Chcete mať istotu, že máte pripravené všetky doklady, potrebné ku kolaudácii?
 • Chcete kúpiť byt, či dom a váhate, či neukrýva skryté nedostatky a či nie sú potrebné stavebné úpravy, s ktorými nerátate, prípadne upraviť jeho ponúkanú cenu? Chcete si preveriť čo naozaj kupujete?

Inšpekciou na mieste overíme skutočný technický stav nehnuteľnosti, bezpečnosť stavby a pripravíme Vám technické stanovisko vrátene nedostatkov, ich riešenia a nacenenia.


Čo je due diligence?

V súčasnosti sa pojem „due diligence“ používa pre množstvo postupov, jednak na podrobné preskúmanie podniku alebo osoby pred uzavretím zmluvy, alebo aj na konanie s obvyklým stupňom opatrnosti a starostlivosti v bežnom obchodnom styku podnikateľov. Vykonanie „due diligence“  môže byť zákonnou podmienkou, ale častejšie sa využíva na základe dobrovoľnej dohody zúčastnených strán. 

Due diligence je proces hodnotenia súčasného stavu kapitálu danej spoločnosti pred akvizíciou alebo investičným rozhodnutím. Je to štandardná a preventívna starostlivosť, ktorá by sa mala prijať, aby sa mohli prijímať rozhodnutia pred uzavretím transakcie alebo podpísaním zmluvy. Preskúmanie due diligence je obzvlášť prínosom v oblasti fúzií a akvizícií, počiatočných verejných ponúk (IPO), reorganizácie a reštrukturalizácie, kúpy manažmentu (MBO), finančnej nespôsobilosti, ako aj transakcií predaja a spätného lízingu.

Cieľom výkonu procesu „due diligence“ je odstránenie rozdielov v rozsahu informácií medzi zmluvnými stranami, a to získaním a poskytnutím objektívnych, presných a úplných informácií na posúdenie situácie v ktorej sa predmet uvažovanej zmluvy nachádza.

Prečo je dôležité zapojenie tretej strany?

Preskúmanie due diligence zníži úroveň rizika spojeného s investíciami, plánovaním a budúcim používaním nehnuteľností a priemyselných aktív. Okrem zlepšenia vašej právnej istoty a ochrany zodpovednosti je nevyhnutné vykonať preskúmanie due diligence, aby ste dosiahli svoje obchodné ca finančné ciele.

Zapojenie tretej strany, zabezpečuje, že budete môcť svoje rozhodnutia založiť na podrobných, nestranných a spoľahlivých výsledkoch.

Čo zahŕňajú naše služby due diligence?

Poskytujeme integrované služby due diligence, ktoré kombinujú technickú, environmentálnu, udržateľnú a komerčnú due diligenciu. Náš holistický prístup môže mať významný pozitívny vplyv na fungovanie a hodnotu vášho majetku.

Technická due diligence (TDD)

Naši odborníci analyzujú stavebné štruktúry, materiály a technické systémy na identifikáciu štrukturálnych, technických, environmentálnych a finančných rizík a príležitostí pre investície do nehnuteľností. Okrem toho určujeme hodnotu a budúcu životaschopnosť technických zariadení a skúmame efektívnosť a konkurencieschopnosť technologických zariadení a výrobných procesov. Používame holistický prístup na kontrolu pravdepodobnosti kapitálových výdavkov a predpokladov prevádzkových výdavkov a identifikujeme možné potreby budúcich investícií a vývoj prevádzkových nákladov. To poskytuje technickú perspektívu na posúdenie toho, či sú obchodné a finančné ciele realistické.

Environmentálna due diligence (EDD)

Prostredníctvom našich odborných znalostí miestnej a medzinárodnej legislatívy v oblasti životného prostredia vykonávame integrovanú analýzu existujúcich kontaminácií v pôde alebo stavebných materiáloch, znečisťujúcich látkach v interiéri, odpadovom hospodárstve a ďalších environmentálnych faktoroch. Vymedzujeme problematické environmentálne oblasti a odhadujeme potenciálne finančné riziko.

due diligence udržateľnosti (SDD)

Odborníci spoločnosti TÜV SÜD sa zaoberajú súčasným stavom a potenciálnymi rizikami pre váš majetok pri hodnotení dlhodobej udržateľnosti. SDD slúži ako počiatočné hodnotenie v súlade s usmerneniami v spoločných systémoch hodnotenia trvalej udržateľnosti (BREEAM, LEED). Vyšetrujeme potenciálne skóre trvalej udržateľnosti budovy, navrhneme najvhodnejší systém a odporučíme spôsoby, ako zlepšiť jeho hodnotenie. 

komerčná due diligence (CDD)

Zaoberáme sa komerčnými analýzami a hodnotením umiestnenia a trhových faktorov, berúc do úvahy zákonné požiadavky a všeobecné a mimoriadne nájomné zmluvy. CDD určuje konkurenčný priestor, správne hodnotenie, rastové príležitosti, potenciálne riziká a investície.

v rámci due diligence vykonáme

 • Technické posúdenie stavebnej dokumentácie
 • Posúdenie súladu prevedenia stavby so stavebnou dokumentáciou
 • Posúdenie technického stavu objektu
 • Súlad užívania stavby s vydaným povolením
 • Kontrola dokumentácie a povoleníOdhad nákladov na opravu zistených nedostatkov
 • Odhad životnosti objektu
 • Identifikácia technických a stavebných rizík

Získajte viac

Vybrať lokalitu