ISO 27001

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií

ČO JE ISO 27001?

  • ISO/IEC 27001 je samostatnou špecifikáciou pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS), ale zároveň je plne zlučiteľná s už zavedenými systémami manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
  • ISO/IEC 27002 obsahuje odporúčané opatrenia pre vybudovanie ISMS zamerané na organizačné, technologické, personálne a systémové oblasti
  • Skupina ďalších noriem ISO rady 27000 podporuje organizácie pri vybudovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému ISMS

PRE KOHO JE URČENÁ CERTIFIKÁCIA PODĽA ISO 27001

Norma je vhodná najmä v prípade, kde je rozhodujúca ochrana informácií, napríklad v oblasti financií, zdravotníctva, verejného sektora a IT sektora. ISO/IEC 27001 je veľmi účinné aj pre organizácie, ktoré spravujú informácie za iné spoločnosti, ako IT outsourcing: možno ho použiť ako ubezpečenie pre zákazníkov, že ich informácie sú chránené. 

PREČO SI VYBRAŤ TÜV SÜD?

Skúsení audítori TÜV SÜD majú akreditáciu a odborné znalosti na vykonávanie auditov podľa normy ISO 27001 vo všetkých odvetviach. Prostredníctvom našej celosvetovej siete odborníkov vám môžeme poskytnúť certifikačné služby bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Navyše, sme nezávislým certifikačným orgánom, ktorý vám zaručuje, že certifikačná značka TÜV SÜD je celosvetovo akceptovaná.


PRÍNOSY CERTIFIKÁCIE PODĽA ISO 27001:

  • Zavedenie a nárast využívania nových technológií zvýši vplyv na bezpečnosť a poskytovanie služieb pre všetky organizácie bez ohľadu na typ alebo veľkosť.
  • Prostredníctvom systematického prístupu zabezpečuje kontinuitu podnikania a minimalizuje straty z podnikateľskej činnosti, môže byť rozhodujúca pre definovanie hodnôt.
  • Zlepšuje porozumenie obchodných aspektov, dáva Vám istotu, že investície do bezpečnosti informácií boli nasmerované efektívne.
  • Nezávisle potvrdzuje, že vaše organizačné riziká sú náležite označené prostredníctvom posudzovania obchodných rizík.
  • Pravidelné hodnotenie procesov Vám pomôže zvýšiť efektívnosť podnikania, zlepšuje poistenie zodpovednosti a neustále sleduje Váš výkon.
  • Najviac zo všetkého Vám prináša dôveryhodnosť, motivuje vedenie a tiež môžete podporiť pocit bezpečia smerom k Vašim zákazníkom.

Získajte viac

Vybrať lokalitu