ISO 50001

Certifikácia systémov energetického manažérstva

Certifikácia systémov energetického manažérstva

Prognózou globálneho vývoja v oblasti hospodárenia s energiou sa v súčasnej dobe zaoberá mnoho analytikov. Aj cez niektoré nezhody, ktoré v ich záveroch nachádzame, analýzy jednoznačne poukazujú na nevyhnutnosť zásadných zmien v prístupe k energii, jej získavaniu a využívaniu.

Úspora energie a teda aj finančných prostriedkov nie je závislá iba na počiatočných investičných nákladoch. Jej závislosť na dôslednej optimalizácii prevádzky budovy či výrobných procesov môže byť v niektorých prípadoch ďaleko vyššia.

čo je Norma ISO 50001?

Cieľom medzinárodnej normy ISO 50001 je pomôcť organizáciám so znižovaním energetickej náročnosti prostredníctvom vytvárania potrebných systémov a procesov. Norma je určená pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré hospodária s energiami - výrobné spoločnosti i poskytovatelia služieb.

Pre koho je vhodná certifikácie systémov ISO 50001?

  • výrobné spoločnosti
  • energetické spoločnosti
  • poskytovateľov služieb správy nehnuteľností
  • nemocnice
  • školské zariadenia
  • hotely a ubytovne

 

Prínosy certifikácie podľa ISO 50001

  • zníženie prevádzkových nákladov
  • znižovanie dopadu na životné prostredie
  • imidž spoločensky zodpovednej organizácie = konkurenčná výhoda
  • jednotné stanovenie zodpovednosti a právomoci

Získajte viac

Vybrať lokalitu