Stavebné systémy

Výťahy a eskalátory

Vyvezte úroveň služieb až do najvyššieho poschodia

Vyvezte úroveň služieb až do najvyššieho poschodia

TÜV SÜD ponúka výrobcom a prevádzkovateľom výťahov a eskalátorov rad služieb, ktoré pomáhajú pri plnení bezpečnostných požiadaviek národných a medzinárodných noriem, očakávania užívateľov pri snahe vybudovať dôveryhodnú a spoľahlivú značku. Spoločnosť TÜV SÜD má kvalifikáciu na to, aby naplnila certifikačné požiadavky všetkých významných svetových trhov, vrátane európskej smernice o strojových zariadeniach, bezpečnostných noriem ASME a noriem EN.

 

prehľad našich služieb


skúšanie a certifikácia výrobkov
 • Ako notifikovaný orgán preverí TÜV SÜD, či zariadenie zodpovedá smernici EU na výťahy 95/16/EC a smernici o strojových zariadeniach 2006/42/EC
 • Periodické skúšanie
 • Vyhodnotenie rizík
 • Vyhodnotenie technickej bezpečnosti podľa nariadenia na bezpečnosť prevádzky
 • Certifikácia systému zabezpečenia kvality (Quality Assurance - QA) podľa európskej smernice o strojových zariadeniach
 • Certifikácia energetickej efektivity výťahov podľa VDI 4707
 • Zaistenie kvality počas výroby a inštalácie
 • Skúšanie funkčného a skúšobného zaťaženia
 • Hodnotenie zhody so smernicou o strojových zariadeniach
 • Kontrola bezpečnostných komponentov [BK3] a modelov výťahu podľa typu EC
 • Preskúšanie návrhu podľa EC
 • Certifikácia QA systémov [BK6] podľa národných a medzinárodných noriem (smernice EÚ, bezpečnostné normy ASME, normy EN)

inšpekcia

 • Inšpekciapodľa noriem raduEN81
 • Inšpekcia podľa iných národných noriem
 • Technické bezpečnostné hodnotenie podľa národných predpisov o prevádzkovej bezpečnosti
Vzdelávanie
 • Školenia a overovanie odborných vedomostí pracovníkov na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky

prínosy pre vás

 • Rozšírite výkon a životnosť výťahov a eskalátorov.
 • Ušetrite peniaze - s optimalizovanými riešeniami pre údržbu a modernizáciu, ktoré zaisťujú nákladovo a energeticky efektívnu prevádzku.
 • Zaistenie bezpečnosti a dostupnosti - prostredníctvom kvalifikovaných kontrol s využitím moderných technológií.
 • Minimalizácia rizika - s našimi rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti technických smerníc, noriem a právnych predpisov.

Získajte viac

Vybrať lokalitu