Akreditácie a oprávnenia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva svoju činnosť ako akreditovaný subjekt v rozsahu uvedenom v osvedčeniach a ich prílohách pod akreditáciou národného akreditačného orgánu (SNAS). Takisto poskytuje služby i pod národnými akreditáciami členov skupiny TÜV SÜD.

Osvedčenia o akreditácii

ISO 9001 - Certifikácia systémov manažérstva kvality
ISO 14001 - Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva
ISO/IEC 17020 - Inšpekčný orgán typu A
ISO/IEC 17024 - Certifikácia osôb
ISO/IEC 17065 a PEFC ST 2003 - Certifikácia výrobkov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov
ISO 22000 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín
ISO 27001 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií
ISO 37001 - Certifikácia systémov manažérstva proti korupcii
ISO 45001 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO 50001 - Certifikácia systémov energetického manažérstva

ISO 22301 - Certifikácia systémov manažérstva plynulého podnikania

TD SFCS 1002:2021, TD SFCS 1003:2021 - Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Environmentálne overovanie (EMAS) 

Oprávnenia

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických 
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových 
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

P-E/03-2021-16
Poverenie na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke v plnom rozsahu podľa §16 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach  

P-E/03-2021-17
Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností na elektrických zariadeniach v plnom rozsahu podľa § 17 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach 

P-Z/04-2021-16
Poverenie na overovanie a schvaľovanie  spôsobilosti určených technických zariadení dopravných v rozsahu technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh na prevádzku a v prevádzke podľa §16 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach  

P-Z/04-2021-17
Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných v rozsahu technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh podľa § 17 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach  

Rozhodnutia o autorizácii/notifikácii

Rozhodnutie ÚNMS SR o autorizácii 02.05.2023

Databáza NANDO: EUROPA - European Commission - Growth - Regulatory policy - NANDO

 

Oprávnenie Hlavného banského úradu

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení podliehajúcich dozoru orgánov štátnej banskej správy.

Získajte viac

Vybrať lokalitu