Služby pre prevádzkovateľov technických zariadení

Služby pre prevádzkovateľov technických zariadení

Objavte naše služby

Objavte naše služby

ČINNOSŤ OPRÁVNENEJ PRÁVNICKEJ OSOBY

TÜV SÜD Slovakia po preverení Národným inšpektorátom práce (NIP) v zmysle požiadaviek zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a na základe vydaného oprávnenia ev. č. OPO-000001-07 pracuje ako oprávnená právnická osoba v nasledujúcich oblastiach:

Preverovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľov a vydávanie oprávnení v zmysle § 14 ods. 1 písm. a):

 • Odborná spôsobilosť organizácie na výkon odborných skúšok vyhradených technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť organizácie na vykonávanie opráv vyhradených technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť organizácie na plnenie tlakových nádob na dopravu plynov a plnenie nádrží motorových vozidiel plynom

Výkon úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených technických zariadeniach v prevádzke v zmysle § 14 ods. 1 písm. b):

 • Skúšky vyhradených tlakových, zdvíhacích, plynových a elektrických zariadení
 • Vydávanie príslušných dokladov o vykonaných skúškach
 • Označovanie vyhradených technických zariadení

Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb pre výkon činností na vyhradených technických zariadeniach v prevádzke a vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 14 ods. 1 písm. c):

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
 • Opravy VTZ
 • Obsluha VTZ

Odborné stanoviská v zmysle § 14 ods. 1 písm. d):

ĎALŠIE ČINNOSTI 

AKREDITOVANÁ OSOBA – INŠPEKČNÝ ORGÁN TYPU A

 • posudzovanie strojových zariadení
 • posudzovanie funkčnej bezpečnosti strojov a zariadení
 • posúdenie návrhu a hodnotenie konštrukcie bezpečnostných častí riadiacich systémov s požiadavkami na stroje
 • inšpekčná činnosť strojových, tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení podľa špecifických požiadaviek zákazníka

AKREDITOVANÁ OSOBA – CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

Certifikácia výrobkov

 • elektrických zariadení, určených na používanie v rámci určitých limitov napätia
 • procesu zvárania kovových konštrukcií a výrobkov vrátane strojov a zariadení

Mohlo by vás zaujímať:

Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti výrobcu a dodávateľa pri zabezpečení bezpečnosti technických zariadení pred ich uvedením do prevádzky.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení

Stiahnuť príručku


Získajte viac

Vybrať lokalitu