Certifikácia stavby podľa TUV Standard BC 7

Máte záujem o vyššiu záruku kvality Vašej stavby, so splnením požiadaviek vytvorených podľa náročného nemeckého trhu?

Máte záujem o vyššiu záruku kvality Vašej stavby, so splnením požiadaviek vytvorených podľa náročného nemeckého trhu?

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. prostredníctvom odborne spôsobilých inšpektorov vykonáva kontrolu stavieb aj podľa pravidiel kvalitatívneho štandardu TÜV Standard BC 7, t.j. „Baucontrolling“, s následným vystavením certifikátu, potvrdzujúcim splnenie podmienok kvality stavby.

Spracovateľom štandardu BC 7 je spoločnosť TÜV SÜD Industrie Service GmbH, ktorá je úspešným členom skupiny TÜV SÜD, medzinárodnej korporácie, poskytujúcej technické služby vo viac ako 50-tich krajinách  sveta.

Štandard BC 7 zúročuje mnohoročné praktické skúsenosti stoviek našich nemeckých kolegov, inšpektorov, získaných pri uplatňovaní  prísnych teoretických požiadaviek na kvalitu stavieb v Nemecku. 


Z čoho vychádza tento štandard?

  • záväzných predpisov (napr. Landesbauordnung, Energieeinsparverordnung (ENEV), Trinkwasserverordnung (TVO)…)
  • smerníc (napr.  Flachdachrichtlinie, DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU Richtlinie), Richtlinie des DAfStb für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen….)
  • z normatívnych dokumentov (napr. DIN 1045, 1053-1, 1946, 4108, 4232, 18065, ...) platných v Nemecku, ako aj z vybranej nemeckej odbornej literatúry ( napr. Handbuch für das Estrich- und Belaggewerbe, Rudolf Müller Verlag , Praxis-Handbuch Putz, Ross / Stahl, Rudolf Müller Verlag,…).

Pre slovenský trh je TUV Standard BC 7 upravený tak, aby bola zohľadnená legislatíva a predpisy platné na území SR.

  • Záväzné predpisy (napr. Zákon č. 56/2018 Z. z., Zákon č. 50/1976 Zb., Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., Vyhláška MV a RR SR č. 558/2009 Z.z.).
  • Normatívne dokumenty (napr. STN EN 13670-1:2010, STN 73 2480:1995, STN EN 1996-2/NA, STN EN 1090-1:2010, STN 73 O212:1985…)

Získajte viac

Vybrať lokalitu