Building Information Modeling (BIM)

Posudzovanie projektových dokumentácií stavieb

Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Overíme plnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posúdením Vašej dokumentácie (projektová dokumentácia stavby vrátane technického zariadenia pre účely stavebného konania, zmeny dokumentácie, dodatky, realizačné projekty na vlastnú žiadosť, konštrukčná dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia atď.)

Na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce s evidenčným číslom OPO-000001-07 dňa 11.04.2007 sme oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Naše služby

  • Posúdime projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny a vydáme odborné stanovisko (pre účely stavebného konania, posúdenie realizačnej a inej dokumentácie.)
  • Posúdime konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia v súlade s § 5 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a vydáme Odborné stanovisko
  • Vykonáme úradné, opakované úradné skúšky a iné skúšky na vyhradenom technickom zariadení tlakovom, zdvíhacom, elektrickom a plynovom v súlade s § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a iné skúšky
  • Vykonáme kontrolu pracovných prostriedkov pred uvedením do prevádzky po ich nainštalovaní  na mieste používania v zmysle § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

Informácia k vydanému odbornému stanovisku

K projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, ktorá nám bola predložená sa vyjadríme formou Odborného stanoviska. Posúdenú projektovú dokumentáciu vrátime zákazníkovi spolu s originálom Odborného stanoviska. Kópiu odborného stanoviska zasielame príslušnému pracovisku inšpektorátu práce.

V odbornom stanovisku môžu byť uvedené nezhody, nedostatky a upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov.

Ak zistené nezhody a nedostatky uvedené v Odbornom stanovisku k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby nebránia vydaniu stavebného povolenia z hľadiska požiadaviek bezpečnosti stavby a  technických zariadení, stavebník musí preukázať ich odstránenie najneskôr ku kolaudácii stavby.

Upozornením na plnenie požiadaviek iných predpisov upozorňujeme stavebníka na jeho ďalšie povinnosti vyplývajúce z požiadaviek iných predpisov pre technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia (napr. posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia, úradné skúšky, kontrolu technických zariadení po nainštalovaní).

V rámci upozornení definujeme naše odporúčania, pripomienky, upozornenia k navrhovanému riešeniu resp. neaktuálnosť legislatívy, na ktorú sa projektant odvoláva.

Získajte viac

Vybrať lokalitu