Zvárané konštrukcie a tlakové zariadenia

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody ako autorizovaná osoba SKTC – 175 resp. ako notifikovaná osoba NB 0036, NB 1353, NB 1017, NB 0531

 • Smernica 2014/29/EU - jednoduché tlakové nádoby/ NV 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • Smernica PED 2014/68/EU  - tlakové zariadenia/ NV 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • Smernica TPED 2010/35/EC / Zákon 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach
 • Nariadenie EP a Rady 305/2011 o stavebných výrobkoch, Zákon 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, Vyhláška 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Činnosti notifikovaných osôb NB 0036, NB 1353, NB 1017, NB 0531

 • posudzovanie zhody podľa príslušných modulov Smerníc EÚ, vystavenie certifikátov so značkou CE  0036 resp. CE 1353, CE 1017, CE 0531
 • skúšky zváračov a operátorov zvárania podľa EN ISO 9606-ff, EN ISO 14732 ), AD2000-Merkblatt HP 3,
 • overovanie technologických postupov zvárania podľa EN 15614-ff, AD2000-Merkblatt HP 2/1, EN 12952-5, EN 14555 a iné
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU a EN 13445, EN 12952, AD2000-Merkblatt HP0,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov materiálov pre tlakové zariadenia podľa PED 2014/68/EU a AD2000-Merkblatt W0,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov oceľových konštrukcií podľa EN 1090-1, EN 1090-2
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov hliníkových konštrukcií podľa podľa EN 1090-3
 • certifikácia zabezpečenia kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2, -3, -4
 • certifikácia výrobcu podľa DIN  EN ISO 15085 – 2 osvedčenie spôsobilosti pre výrobu zváraných koľajových vozidiel a ich častí pre železnice EÚ,
 • skúšky základných kovových materiálov a ich individuálne posúdenie,
 • preberanie základných kovových materiálov, vystavenie certifikátov podľa EN 10204 – 3.2 a prenos značiek, certifikácia podľa AD 2000 pre Odborné prenášanie značiek
 • technický dozor pri výrobe zváraných konštrukcií a tlakových zariadení, ako nezávislá tretia strana.

 

Kvalifikácia pracovníkov v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT) podľa EN ISO 9712  metódami: 

 • vizuálna kontrola (VT), skúšanie kapilárnymi metódami (PT), skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT), skúšanie vírivými prúdmi (ET), skúšanie prežarovaním (RT), skúšanie ultrazvukom (UT) a pod.
   

Získajte viac

Vybrať lokalitu