Znalecké posudky - odhad hodnoty nehnuteľností

Znalecké posudky - odhad hodnoty nehnuteľností

Potrebujete ohodnotiť nehnuteľnosti vyhotovením znaleckého posudku?

Potrebujete ohodnotiť nehnuteľnosti vyhotovením znaleckého posudku?

V zmysle platných predpisov je predmetom znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov, viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.

Všeobecnou hodnotou  majetku sa rozumie výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.

Postup stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom určuje vyhláška MS SR č. 402/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov. Podľa tejto vyhlášky sa postupuje ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku na požiadanie štátneho orgánu v rámci jeho právomocí alebo ak ide o právny úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Správny poriadok, Trestný poriadok...).

Znalec pri stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vypracuje znalecký posudok, ktorý je viazaný k účelu v ňom uvedenom. Ak ide o právny úkon, najčastejšie to býva:

  • Prevod nehnuteľností
  • Dedičské konanie
  • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo podielového spoluvlastníctva
  • Záložné právo
  • Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
  • Nepeňažný vklad do spoločnosti
  • Určenie hodnoty vecných bremien
  • Exekúcia nehnuteľností atď.

Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza znalec z podkladov, ktoré mu predložil zadávateľ znaleckého posudku.

Získajte viac

Vybrať lokalitu