Technické dozory stavieb - Third Party Inspection

Technické dozory stavieb - Third Party Inspection

Zabezpečíme nezávislý odborný technický dohľad počas výstavby a montáže

Zabezpečíme nezávislý odborný technický dohľad počas výstavby a montáže

 • Máte problémy s dodávateľom kvôli nedostatkom a ich vplyvu na hodnotu stavby?
 • Chcete mať k dispozícii stanovisko tretej nezávislej strany o stave diela či vykonaných stavebných prácach ešte pred prevzatím od dodávateľa?
 • Chcete mať istotu, že Vami objednané materiály a technológie boli doručené v nepoškodenom stave a správnom množstve?
 • Potrebujete zabezpečiť ekologický dozor pri výstavbe (odpady, ekologické záväzky a zaťaženia lokality, kontroly a nápravné opatrenia v súlade so slovenskou legislatívou)?

Zabezpečíme nezávislý odborný technický dohľad počas výstavby a montáže (kontrola súladu s projektovou dokumentáciou vrátane kontroly rozostavanosti a finančného plnenia v priebehu realizácie prác), aby dokončená stavba technickými parametrami, funkčnosťou a úplnosťou zodpovedala očakávanej kvalite investície.


Naša organizácia ponúka stavebníkom výkon činnosti stavebného a technického dozoru v rozsahu:

 • pri jednaniach s projektantom (autorský dozor) a s príslušnými orgánmi štátnej správy (hlavne stavebný úrad) a s inými účastníkmi výstavby (napr. určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí, vyňatie poľnohospodárskej pôdy a pod.),
 • posúdenie projektu pre realizáciu stavby pred uzatvorením zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby (odborné podpora pre uzatvorenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby)
 • sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sledovanie vedenia stavebného denníka,
 • zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • dohľad nad odstránením závad, ktoré sa na stavbe zistili,
 • sledovanie čerpania finančných prostriedkov a ich súlad s rozpočtom projektu,
 • posúdenie zmeny stavby (odsúhlasovanie prác naviac oproti pôvodnému projektu),
 • zastupovanie stavebníka pred orgánmi štátnej správy počas výstavby až do kolaudácie (príprava  dokladov ku kolaudačnému konaniu).

Inšpekcie stavieb (Third Party Inspection)

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva  nezávislé inšpekcie stavieb alebo aj častí stavieb pozemných aj inžinierskych, v priebehu ich prípravy, realizácie alebo aj po dokončení.

Služby sú vykonávané v rozsahu potrieb ich objednávateľov, s cieľom poskytnúť objednávateľom objektívne a od iných subjektov nezávislé zhodnotenie aktuálneho stavu kontrolovaných stavieb.

Inšpekcie sa vykonávajú v priebehu prípravy, realizácie alebo aj po dokončení stavby,  v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek klienta. Výkon inšpekcií a ich výsledky musia byť v súlade s oprávnenými záujmami objednávateľa služby.  Na žiadosť objednávateľa môže byť do služby inšpekcie zahrnutý návrh riešenia zistených  nedostatkov v predmete inšpekcie a odhad nákladov na ich riešenie.

Výkon inšpekcií, ich výsledky aj podporu vrátane odhadu nákladov na riešenie zistených nedostatkov sú v súlade s príslušnými požiadavkami určenými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a s príslušnými technickými normami.

Získajte viac

Vybrať lokalitu