Posudzovanie zhody

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - autorizovaná osoba SKTC - 175, notifikovaná osoba NB 1353

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - autorizovaná osoba SKTC - 175, notifikovaná osoba NB 1353

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je na základe rozhodnutia ÚNMS SR autorizovanou osobou podľa zákona č.264/1999 Z.z.  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva posudzovanie zhody určených výrobkov podľa nasledujúcich predpisov:

  • Nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
  • Nariadenie vlády SR č. 234/2015  Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
  • Nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov.
  • Nariadenie vlády SR č.183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení neskorších predpisov.
  • Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov.
  • Nariadenie vlády č.127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
  • Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nariadenie vlády č.349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo- rekreačné zariadenia.

Konkrétny rozsah vykonávaných činností posudzovania zhody je daný osvedčeniami o akreditácii, vydanými SNAS:

Žiadosť o posúdenie zhody určeného výrobku:

Žiadosť a sprievodné doklady je potrebné zasielať v jednom vyhotovení, e-mailom alebo doporučene poštou na adresu ktorejkoľvek pobočky spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Získajte viac

Vybrať lokalitu