Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - autorizovaná osoba SKTC - 175, notifikovaná osoba NB 1353

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - autorizovaná osoba SKTC - 175, notifikovaná osoba NB 1353

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je na základe rozhodnutia ÚNMS SR autorizovanou osobou podľa zákona č.56/2018 Z.z.  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva posudzovanie zhody určených výrobkov podľa nasledujúcich predpisov:

Konkrétny rozsah vykonávaných činností posudzovania zhody je daný osvedčeniami o akreditácii, vydanými SNAS a rozhodnutím o autorizácii vydaným únms sr

Akreditácie a oprávnenia

 

 


 

Žiadosť o posúdenie zhody určeného výrobku:

Žiadosť a sprievodné doklady je potrebné zasielať v jednom vyhotovení, e-mailom alebo doporučene poštou na adresu ktorejkoľvek pobočky spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Získajte viac

Vybrať lokalitu