Osobné údaje

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte na webovej stránke TÜV SÜD https://www.tuvsud.com/sk-sk/. Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je pre nás prioritou a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštevujete naše webové stránky alebo využívate naše online ponuky.

Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré od Vás získavame, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.

Tieto informácie sú Vám určené ak ste:

 • návštevníkom nášho webového sídla,
 • naším zákazníkom, ale aj v prípade, ak ste zamestnancom (či poverenou alebo menovanou osobou) nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom a Váš zamestnávateľ Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov
 • návštevníkom sídla a prevádzkových priestorov našej spoločnosti,
 • uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti.

 

TÜV SÜD STK - Spracúvanie osobných údajov


Zamýšľané použitie spracovania údajov

TÜV SÜD prináša vyššiu bezpečnosť a pridanú ekonomickú hodnotu.

Do škály našich služieb patrí inšpekcia, testovanie a odborné posudzovanie, certifikačné a školiace činnosti.

Pôsobíme najmä v nasledovných odvetviach: https://www.tuvsud.com/sk-sk/odvetvia.

Naše tímy odborníkov disponujú komplexnými znalosťami z mnohých odborov priemyslu a spolupracujú s Vami na optimalizácii všetkých procesov vo Vašej spoločnosti. Kdekoľvek TÜV SÜD spracúva osobné údaje, takéto spracovanie sa uskutočňuje na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov

Poskytovanie služieb - uzatvorenie a plnenie zmluvy

TÜV SÜD na základe udelených akreditácií a oprávnení ponúka tieto služby:

 • Audit a certifikácia systémov manažérstva
 • Inšpekčné, certifikačné a ďalšie služby
 • Posudzovanie zhody
 • Prevádzkovanie technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť zamestnancov
 • NDT – nedeštruktívne testovanie
 • Technická due diligence
 • Kybernetická bezpečnosť
 • STK a kontrola originality vozidiel
 • Vzdelávanie V TÜV SÜD AKADÉMII

Viac informácií o poskytovaných službách nájdete na stránke https://www.tuvsud.com/sk-sk/cinnosti.

Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú osobné údaje zákazníkov a/alebo ich zamestnancov. Ide predovšetkým o nasledovné kategórie osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, kontaktná a doručovacia poštovná adresa, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Váš obchodný názov, adresa miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

Bankové, finančné a transakčné údaje: údaje o bankovom účte, údaje o platbách.

Informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy: najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a cena poskytovanej služby a prípadne množstvo, typ a cena zakúpeného produktu.

Informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy: najmä použitý komunikačný kanál, dátum a obsah komunikácie.

Informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou: najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamácie, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie.

Informácie súvisiace s Vami uplatnenou sťažnosťou, odvolaním: najmä identifikačné a kontaktné údaje o sťažovateľovi alebo odvolávajúcom sa, dôvod sťažnosti, odvolania, spôsob riešenia sťažnosti, odvolania alebo sporu.

Informácie o Vašom hodnotení: našej spoločnosti a zakúpeného produktu/služby.

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože k vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a zákazníkom, je Vaša identifikácia ako zmluvnej strany (resp. ako osoby určenej Vaším zamestnávateľom na vybavovanie zmluvných záležitostí) jednou z podstatných náležitostí Zmluvy.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, môže byť plnenie zmlúv významne sťažené, alebo až znemožnené, alebo to môže mať za následok sťaženie, ba až znemožnenie komunikácie zmluvných strán.

Poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, prípravy a uzatvárania zmlúv, evidenciu zmlúv vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia zmlúv a povinností zmluvných strán, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou zmlúv, poskytovaním služieb, riešenia poistných udalostí, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod..

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákonov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa najmä na oblasť obchodného práva, účtovníctva a daní, správy registratúry, poskytovania špecifických služieb.

Je tiež v našom oprávnenom záujme spracúvať Vaše osobné údaje týkajúce sa neplnenia Vašich zmluvných povinností s cieľom ochrániť naše finančné záujmy ako dodávateľa.     

Rovnako je v našom oprávnenom záujme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia ochrany a bezpečnosti informácií v sieti. Riadenie a správa informačných a komunikačných technológií, efektívne riadenie bezpečnostných rizík, schopnosť prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu, schopnosť predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí je súčasne našou povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť a zabezpečiť ochranu aktív. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia).

 

Služby digitálnej akadémie

Na účel poskytovania služieb digitálnej akadémie a plnenia s tým súvisiacich zmluvných povinností zaznamenávame a ukladáme Vaše údaje v rozsahu: kontaktné a identifikačné údaje, bankové, finančné a transakčné údaje (údaje o bankovom účte, údaje o platbách), online identifikátory a údaje o dosiahnutom výsledku vzdelávania v súvislosti s poskytnutou službou v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, t.j. plnenie zmluvy a splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov a/alebo ich zamestnancov v uvedenom rozsahu potrebnom na účely poskytovania služieb digitálnej akadémie. V tomto prípade je ich poskytnutie nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu.

Na účely komunikácie s Vami a informovania o novinkách v službách digitálnej akadémie spracúvame Vaše kontaktné údaje aj v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách

V prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách spoločnosti e-mailom, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete  kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu priamo v týchto e-mailových správach alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spracúvanie na účely marketingu možno považovať za spracúvanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípade, že ste naším zákazníkom. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. a považujeme za náš oprávnený záujem považujeme informovať Vás o novinkách a ponukách v oblasti našich služieb. V tomto prípade Vám môžeme zaslať informácie o produktoch a službách aj bez vyžiadaného súhlasu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu alebo kedykoľvek zastaviť odosielanie našich marketingových správ prostredníctvom odkazu priamo v týchto správach alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected].

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu.

Bezpečnosť a ochrana majetku vrátane monitorovania prostredníctvom kamerového systému

Naše pracoviská technickej a emisnej kontroly sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Je našou zákonnou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke zaznamenať transparentný výsledok technickej a emisnej kontroly monitorovacím záznamovým zariadením za účelom zvýšenia kvality výkonu technickej a emisnej kontroly, identifikáciu vozidiel, identifikáciu technikov technickej a emisnej kontroly vykonávajúcich technickú a emisnú kontrolu, vykonávanie odborného dozoru, preukazovanie porušenia povinnosti technika technickej a emisnej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby technickej a emisnej kontroly a zvýšenie bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke, s cieľom zamedziť, aby vozidlá neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prevádzkach STK a kontroly originality je tiež zavedený video monitoring pre účely zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku. Je v našom oprávnenom záujme prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku a s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania cudzej veci, ale aj ochrana osôb, ich majetku a zdravia v priestoroch prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov v pôsobnosti našej Divízie Mobility nájdete TU.

Záujem o zamestnanie v našej spoločnosti / Pracovné príležitosti v TÜV SÜD

Vaše osobné údaje spracúvame na účely výberu vhodného uchádzača o zamestnanie na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v spojení s predzmluvným vzťahom (Zmluva), prípadne podľa zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať jeden (1) rok od skončenia výberu a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zaradenia do databázy uchádzačov s cieľom, aby sme Vás mohli opakovane kontaktovať v prípade ďalších zaujímavých pracovných ponúk, na základe Vášho súhlasu. Údaje na základe súhlasu budeme uchovávať po dobu dvoch (2) rokov a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vo všeobecnosti prenášame Vaše údaje na príslušnú spoločnosť TÜV SÜD, kde sú spracúvané na zabezpečenie požadovanej služby a podpory.

To znamená, že informácie môžu spracúvať aj iné právne subjekty skupiny TÜV SÜD (zoznam všetkých subjektov skupiny TÜV SÜD nájdete TU). Takéto spracúvanie je však obmedzené v rozsahu, ktorý je potrebný na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo pokynmi vydanými prevádzkovateľom, ktoré je iná právnická osoba, ktorá koná ako poskytovateľ služieb (sprostredkovateľ), povinná dodržiavať.

V tejto súvislosti niekedy používame poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, napríklad v oblasti výkonu nami poskytovaných služieb (audítori, školitelia, inšpektori, technický experti, ...), e-mailového marketingu, hostingu, návrhu a vývoja softvéru alebo na podporu spracovania žiadostí od zákazníkov, tiež v rámci sprostredkovania zákazníkov a pod.. V týchto prípadoch sa informácie prenášajú tretím osobám, aby sa umožnilo ďalšie spracovanie. Externí poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a kontrolovaní v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečila primeraná ochrana osobných údajov.

Títo poskytovatelia služieb (sprostredkovatelia) sú viazaní našimi pokynmi. Vzhľadom na to podliehajú našim požiadavkám, ktoré zahŕňajú spracúvanie Vašich údajov výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Konkrétne sú zmluvne zaviazaní, aby zaobchádzali s Vašimi ta, aby zachovali dôvernosť informácii údajmi a nie sú oprávnení spracúvať údaje na iné účely, ako sú dohodnuté.

Prenos údajov k sprostredkovateľom sa uskutočňuje na základe čl. 28 ods. 1 GDPR.

Informácie o konkrétnom obchodnom partnerovi, ktorému môžu byť sprístupnené Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, Vám oznámime na základe Vašej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu [email protected].

Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom poskytovať na komerčné účely.

Okrem vyššie spomínaného, máme právo poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní a prípadne poškodeným tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné na objasnenie nezákonného využívania našich služieb alebo na uplatnenie právnych nárokov. Takýto prevod sa však uskutoční iba vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití. Prenos Vašich údajov sa môže uskutočniť aj vtedy, ak to prispieva k presadzovaniu podmienok používania alebo iných dohôd. Zároveň máme právnu povinnosť poskytovať na požiadanie informácie niektorým verejným orgánom.

Prenos týchto údajov je založený na našom legitímnom záujme zabrániť zneužitiu, umožniť stíhanie trestných činov a zabezpečiť uplatňovanie svojich práv, ak naše záujmy prevážia nad Vašimi záujmami a právami na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšími príjemcami, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, sú napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

S cieľom zlepšiť naše služby, poznať detailne potreby našich klientov uskutočňujeme rôzne formy prieskumov, kde spolupracujeme s overenými partnermi, napríklad advokátskymi kanceláriami. Partneri sú oprávnení nakladať sú získanými údajmi pri plnom rešpektovaní ich povinností podľa GDPR.

Zamýšľaný prenos údajov do tretích krajín

Medzi TÜV SÜD Slovakia s.r.o., TÜV SÜD AG a TÜV SÜD Czech, s.r.o. dochádza k prenosu údajov s cieľom umožniť stranám fungovať ako skupina podnikov vo viacerých jurisdikciách vrátane komunikácie, spolupráce, podpory a práce na poskytovaní služieb, obchodných iniciatívach a / alebo záležitostiach týkajúcich sa správy podniku a s tým spojených účeloch.

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané v rámci skupiny spoločností TÜV SÜD alebo aj v rámci poskytovania tretím stranám aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V takýchto prípadoch prijímame opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vaše osobné údaje boli adekvátne chránené, napr. štandardné zmluvné doložky (SCC) pre prenos údajov medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ zverejnené Európskou komisiou / záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny TÜV SÜD / kódex správania schválený príslušným dozorným orgánom / schválené certifikačné mechanizmy / súhlas dotknutej osoby.

Niektoré technické riešenia, ktoré využívame najmä pri vyhodnocovaní výkonnosti našich webových stránok, analýze správania užívateľov na našich webových stránkach a pri zabezpečovaní zobrazovania relevantných reklám na webe, nám poskytujú spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte Európskej únie. Preto v rámci spracovania niektorých údajov, najmä údajov získaných pomocou súborov cookies, môže dôjsť k prenosu týchto údajov na servery daných poskytovateľov umiestnené mimo Európsku úniu, tak ako je popísané na stránke Využívanie súborov cookies

Zabezpečenie

Spoločnosť TÜV SÜD realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Návšteva webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky, ste zmluvne zaviazaní sprístupniť nám tieto údaje.

Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Súbory cookies a ďalšie sledovacie technológie používame k nasledujúcim účelom:

 • aby sme Vám uľahčili prehliadanie webu,
 • aby sme Vám pomohli pri registrácii na naše udalosti a pri prihlásení a umožnili Vám poskytovať nám spätnú väzbu,
 • k analýze toho, ako využívate naše produkty, služby nebo aplikácie,
 • ako pomoc pri našich snahách v oblasti propagácie a marketingu.

Nižšie je uvedený podrobný zoznam súborov cookies, ktoré používame na našej webovej stránke (detailnejšie informácie nájdete na stránke Oznámenie o súboroch cookies). Naša webová stránka je pravidelne prehliadaná nástrojom pre skenovanie súborov cookies, aby bol zoznam čo najaktuálnejší. Cookies delíme do nasledujúcich kategórií:

 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Cielené cookies

Používanie každej kategórie súborov cookies môžete zrušiť (okrem nevyhnutných súborov cookies) kliknutím na tlačítko „Nastavenie cookies“ v časti Oznámenie o súboroch cookies.

Anonymizované sledovanie webových stránok

S cieľom lepšie zosúladiť tieto webové stránky s potrebami našich zákazníkov analyzujeme, ako naši zákazníci komunikujú s webom. Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov, ako napríklad stránky na adrese https://www.tuvsud.com/sk-sk/, ktoré navštívil Váš prehliadač a Váš počítač . Na tento účel opäť používame cookie súbory. Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. Zaznamenané údaje používame iba na štatistické účely. Najmä adresa IP nebude priradená žiadnemu individuálnemu používateľovi. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami.

Google Universal analytics - podmienky používania
Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies /. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

GOOGLE RECAPTCHA

Táto stránka využíva službu Recaptcha, ktotú poskytuje spoločnosť Google, aby zabezpečila, že našu stránku využívajú živí ľudia, a nie automatizované spamovacie skripty. Poskytovateľom je Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA a pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

GOOGLE MAPS

Tato stránka používa mapovú službu Google Maps prostrednictvom API. Poskytovateľom je Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Použitie funkcií Google Maps vyžaduje uloženie vašej IP adresy. Táto informácia je väčšinou prenesená na server Google LLC v USA a tam je tiež uložená. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov vplyv.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spolčonosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Google Ads

Google Ads je online reklamná platforma vyvinutá spoločnosťou Google, kde inzerenti ponúkajú ceny za zobrazenie krátkych reklám, ponúk služieb, záznamov produktov alebo videí používateľom webu. Informácie, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje, a spôsob ich využitia závisí od toho, ako služby používate a akým spôsobom spravujete ovládanie ochrany súkromia.

 

Ak ste sa neprihlásili do účtu Google, zhromaždené informácie ukladá pomocou jedinečných identifikátorov spojených s prehliadačom, aplikáciou alebo zariadením, ktoré používate, aby mohla spoločnosť Google v rôznych reláciách prehliadača spravovať napríklad vaše predvoľby jazyka alebo nastaviť, či sa vám budú zobrazovať relevantnejšie výsledky vyhľadávania či reklamy založené na vašej aktivite.

Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov vplyv.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spolčonosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:   https://policies.google.com/privacy.


Vložené pluginy

Naše webové stránky používajú prepojenia na nasledujúce sociálne siete:

 • Instagram Inc., 181 Fremont St San Francisco, CA 94105, USA
 • LinkedIN, Corp, 605 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale prepojenia s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú len zámernou činnosťou (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí nebudú prenesené žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte odkaz.

Po kliknutí, tlačidlo funguje ako plugin pre zdieľanie. Sociálna sieť získa informácie o navštívenom webe, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a kontaktmi. Ak nie ste prihlásený, budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku sociálnej siete, na ktorú ste klikli, čím opustíte stránky tuev-sued.de. Ak ste prihlásený, váš "like" alebo zdieľanie príslušného článku sa odošle.

Keď aktivujete tlačidlo, sociálne siete dostanú aj informácie, ktoré ste získali na príslušnej stránke našej webovej stránky a kedy ste tak urobili. Okrem toho môžu byť odosielané informácie, ako napríklad Vaša IP adresa, podrobnosti o používanom prehliadači a nastavenia jazyka. Ak kliknete na tlačidlo, Vaše kliknutie sa prenesie do sociálnej siete a použije sa v súlade s pravidlami o údajoch.

Keď kliknete na tlačidlo, nemáme kontrolu nad zhromaždenými údajmi a spracovateľskými činnosťami. Nie sme zodpovední za toto spracúvanie údajov, nie sme ani "prevádzkovateľ", ako je definované v GDPR. Nie sme si vedomí úplného rozsahu zberu údajov, jeho právneho základu, účelov a doby uchovávania. Vzhľadom na to, tu uvedené informácie nemusia byť nevyhnutne úplné.

Údaje sa odošlú bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa, alebo či ste prihlásený. Ak ste sa prihlásili, Vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Poskytovatelia môžu tiež používať cookies vo Vašom počítači na sledovanie.

Pokiaľ vieme, títo poskytovatelia ukladajú tieto údaje do užívateľských profilov, ktoré používajú na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn orientovaný na dopyt. Tento typ analýzy sa vykonáva (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby prezentovali reklamu orientovanú na dopyt a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov. Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, kontaktujte príslušného poskytovateľa.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Twitter: http://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané tlačidlá.

Štandardné doby na vymazanie údajov

Legislatíva definovala lehoty a povinnosti uchovávania údajov. Na konci týchto lehôt budú príslušné údaje pravidelne vymazané. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú uvedené lehoty uchovania a povinnosti, sa odstránia alebo anonymizujú hneď, ako už nebudú platiť účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pokiaľ toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje iné osobitné ustanovenia pre ukladanie údajov, uchovávame všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, pokiaľ sú požadované na vyššie uvedené účely, na ktoré boli zhromaždené. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu platnosti súhlasu.

Ďalšie používanie údajov a ich vymazávanie

Akékoľvek ďalšie spracovanie alebo používanie Vašich osobných údajov sa zvyčajne vykoná len v rozsahu povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili so spracovaním údajov alebo použitím dát. V prípade ďalšieho spracovania na iné účely ako tie, na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, Vás budeme o ďalšom použití informovať  a poskytneme Vám všetky dôležité informácie pred ďalším spracovaním.

Deti

Naše webové stránky nie sú zamerané na deti. Vzhľadom k povahe nami ponúkaného sortimentu produktu a služieb a pri vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí nezhromažďujeme, nespracovávame ani nepoužívame na našich webových stránkach informácie týkajúce sa osôb, o ktorý je nám známe, že sú mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ ste mladší ako 16 rokov a želáte si používať naše webové stránky spôsobom, ktorý vyžaduje Váš súhlas a zaslanie Vašich osobných údajov, prosíme, urobte tak len so súhlasom svojho zákonného zástupcu alebo ho požiadajte, aby tak urobil za Vás.

Identifikácia a stíhanie zneužitia

Všetky informácie na identifikáciu a stíhanie zneužitia, najmä Vašu IP adresu, uchováme maximálne 7 dní. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Dôvodom záujmu o uchovávanie vašich údajov počas 7 dní je zabezpečiť fungovanie našich webových stránok a podnikanie uskutočňované prostredníctvom tejto webovej stránky a byť schopný zabrániť kybernetickým útokom. V prípade potreby môžeme použiť anonymné informácie na prispôsobenie návrhu našich webových stránok potrebám používateľov.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledovné práva:

Právo na prístup

Na požiadanie máte právo od nás získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme spracovali v rozsahu, ktorý je definovaný v čl. 15 GDPR. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

POZN. V súvislosti s video monitorovaním niektorých našich firemných priestorov má dotknutá osoba, zachytená bezpečnostným kamerovým systémom právo požadovať kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu, na základe nám adresovanej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie. Ak sú v záznamoch viditeľné nejaké iné osoby, bude pred poskytnutím tento záznam upravený, napr. rozostrením.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR). Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. 

Právo na vymazanie

Ak máte platné právne dôvody vymedzené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazanie ("právo byť zabudnutý") osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie - neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Vaše právo na vymazanie je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak sú splnené kritériá definované v čl. 18 GDPR, máte právo na obmedzenie spracúvania, ako je uvedené v predchádzajúcom článku GDPR. Podľa tohto článku sa môže požadovať obmedzenie spracúvania, najmä ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba sa bráni vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich používania, alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, ak nie je jasné, či náš legitímny záujem prevyšuje záujem dotknutej osoby.

Právo na prenos údajov

Máte právo na prenos dát, ako je definované v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Predpokladom je, že spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami.

Právo na námietku

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Budeme upúšťať od spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia).  Ako sme Však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
www.dataprotection.gov.sk
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00  +421/2/3231 3220

Vaše práva môžete uplatniť:

•   zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu spoločnosti,

•   elektronicky zaslaním žiadosti na [email protected].

Všetky Vaše žiadosti riadne preveríme a spracujeme do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V prípade, že si uplatňujete ako dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo požiadať Vás o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti ako osoby uplatňujúcej si žiadosť.

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo našej DPO ktorá je Vám k dispozícii:

Data Protection Officer (zodpovedná osoba prevádzkovateľa v zmysle GDPR): 
Ing. Katarína Matejčíková
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6 
821 03 Bratislava
+421 904 516 167
[email protected], [email protected]
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
IČO: 35852216

Záverečné ustanovenia

Dátum vydania a účinnosti 04. 04. 2022.

Vyhradzujeme si právo tieto informácie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, upraviť a aktualizovať. Prosím pravidelne kontrolujte, či ste sa oboznámili s našim najaktuálnejším oznámením.

Získajte viac

Vybrať lokalitu