Činnosti

Činnosti

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Už 30 rokov na Slovensku vytvárame dôveru

Sme popredný poskytovateľ odborných riešení v oblasti kvality, bezpečnosti a udržateľných zdrojov, pričom prinášame hmatateľnú hodnotu pre Vaše podnikanie.

 • Audit & certifikácia systémov

  Získajte prehľad vo vašich procesoch

  TÜV SÜD je medzinárodne akreditovanou spoločnosťou pre certifikáciu rôznych manažérskych systémov. Naše know-how nám umožňuje preverovať a certifikovať širokú škálu celosvetovo uznávaných systémov manažérstva v rôznych oblastiach (kvalita, životné prostredie, energia, bezpečnosť, riziká, zdravie, vzdelávanie, kontinuita podnikania a spoločenská zodpovednosť) a v rôznych priemyselných odboroch (automobilový priemysel, výroba dráhových vozidiel, doprava, strojárstvo, informačné technológie, bankovníctvo a financie, zdravotníctvo a farmaceutický priemysel). Okrem certifikácie Vám ponúkame aj nástroje a špičkovú prax pre vyhodnotenie a zlepšenie Vašich činností.

  Zoznam služieb, ktoré ponúkame v oblasti certifikácie systémov manažérstva

 • Inšpekčné činnosti

  vSaďte na bezpečnosť

  Na základe akreditačného osvedčenia I-008 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou Vám ponúkame služby v oblasti inšpekcie ako inšpekčný orgán typu A podľa normy ISO/IEC 17020.

  Služby v oblasti inšpekcie:

  • strojov a technických zariadení alebo ich častí,
  • bezpečnostných komponentov strojov,
  • tlakových zariadení,
  • plynových zariadení
  • elektrických zariadení,
  • výťahov a zdvíhacích zariadení,
  • žeriavov,
  • bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených k osobnej lanovej doprave
  • inšpekcie ostatných zdvíhacích zariadení vrátane inšpekcie súvisiacej s postupmi posudzovania zhody podľa rozsahu akreditácie.


  Služby pri výstavbe, prestavbe, dostavbe a rekonštrukcii prevádzok a závodov:

  • informácie o potrebných úradných a iných úkonoch a dokladoch
  • špecifikácia predpisov a noriem
  • posúdenie technologického projektu stavby - vo väzbe na platné predpisy
  • inšpekcia výroby zariadení
  • inšpekcia montáže a inštalácie zariadení
  • inšpekcia namontovaných a nainštalovaných zariadení
  • inšpekcia pred kolaudáciou stavby
  • dozor pri dovoze väčších prevádzkových súborov, investičných celkov alebo rozsiahlejších rizikových technologických zoskupení

  Zoznam služieb, ktoré poskytujeme komplexne aj jednotlivo

 • Overovanie plnenia bezpečnosti technických zariadení

  POSUDZOVANIE BEZPEČNOSTI A ÚRADNÉ SKÚŠKY

  TÜV SÜD Slovakia po preverení Národným inšpektorátom práce (NIP) v zmysle požiadaviek zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a na základe vydaného oprávnenia ev. č. OPO-000001-07 pracuje ako oprávnená právnická osoba v nasledujúcich oblastiach:

  Zistiť viac o službe

 • Posudzovanie zhody

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - autorizovaná osoba SKTC - 175, notifikovaná osoba NB 1353

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je na základe rozhodnutia ÚNMS SR autorizovanou osobou podľa zákona č.56/2018 Z.z.  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva posudzovanie zhody určených výrobkov podľa nasledujúcich predpisov

  Zistiť viac o posudzovaní zhody

 • Certifikácia výrobkov a osôb

  Každý výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na náročných trhoch priemyselne vyspelých štátov, musí zabezpečiť pre svoje výrobky nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

  Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k uplatneniu vyšších cenových
  hladín a k exportu na zahraničné trhy vyspelých štátov. 

  V oblasti certifikácie ponúkame tieto služby:

  • Certifikácia osôb podľa ISO/IEC 17024
  • Certifikácia výrobkov podľa EN ISO/IEC 17065 (EN 45011)
  • Certifikácia výrobkov podľa SFCS 1004

  Zistiť viac o certifikácii výrobkov a osôb

 • Kybernetická bezpečnosť

  TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnený poskytovať služby v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.

  Zistiť viac o službách v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 • Kontrola originality vozidiel

  Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu. Podmienky a podrobnosti o vykonávaní kontroly originality, o pracoviskách a technikoch kontroly originality stanovuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie vyhlášky vydané na vykonanie tohto zákona a jednotlivé metodické pokyny vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

  Zistiť viac o kontrole originality od TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

 • NDT - nedeštruktívne testovanie

  Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ponúka nasledujúce činnosti v oblasti NDT:

  • Školenia pracovníkov pre NDT v súlade s STN EN ISO 9712 a normami, ktoré sú platné pre jednotlivé metódy
  • Certifikácia pracovníkov pre NDT v súlade s STN EN ISO 9712 a STN EN ISO/IEC17024 aj v súlade s PED- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ o tlakových zariadeniach
  • Služby výkon činností v rámci NDT

  Zistiť viac o nedeštruktívnom testovaní a našich službách

 • Vzdelávanie

  Podporte kvalifikovanosť svojich zamestnancov

  Akadémia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o sa opiera o skúsenosti svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. Akadémia ponúka svojím klientom komplexný balík vzdelávacích služieb formou otvorených školení, ale aj školení ušitých priamo na mieru zákazníka, a to na vysokej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni. Akadémia spolupracuje so špičkovými lektormi z radov akademickej obce ale aj s odborníkmi z výrobnej praxe.
  Máte záujem o školenie na mieru? Napíšte nám Vaše požiadavky na [email protected]

  Vyberte si z našich kurzov a povýšte vaše vedomosti na novú úroveň

Získajte viac

Vybrať lokalitu