Certifikácia osôb v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT)

v súlade s EN ISO 9712 a ISO/IEC17024

v súlade s EN ISO 9712 a ISO/IEC17024

Certifikácia osôb v oblasti NDT v súlade s EN ISO 9712 a ISO/IEC17024

Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ponúka certifikáciu pracovníkov v NDT v súlade s EN ISO 9712 a ISO/IEC17024 aj v súlade s PED ( NV 1/2016/Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ o tlakových zariadeniach) na základe akreditácie certifikačného orgánu osôb.


ČO JE NDT?

Nedeštruktívne testovanie (NDT) je kontrola kvality materiálov a výrobkov vykonávaná bez poškodenia integrity materiálu alebo výrobku. Chyby v materiáloch a výrobkoch môžu vzniknúť buď počas výroby v závislosti od použitej technológie výroby (praskliny, póry, stiahnutiny...), ale aj v rámci prevádzky, kde sú spôsobené napr. koróziou alebo opotrebením. V súčasnosti má NDT vyššie ciele ako je len zisťovanie chýb v materiáloch a výrobkoch. Je prostriedkom na zlepšenie kvality výrobných procesov, predchádzanie priemyselným haváriám a pod. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité v akej spoločnosti je Váš pracovník vyškolený a certifikovaný.


VÝHODY PRE VÁS

 • Naše certifikáty sú celosvetovo uznávané
 • Zaručujeme skúšanie a certifikáciu vysokokvalifikovaným personálom s dlhoročnou praxou
 • Profesionálne prístrojové vybavenie skúšobného strediska NDT
 • Skúšky prebiehajú v príjemnom prostredí
 • Vydávame aj elektronické certifikáty

Certifikácia osôb v NDT - 3 stupne kvalifikácie vo výrobkových a priemyselných odvetviach:

1. STUPEŇ CERTIFIKÁCIE

Osoba certifikovaná na 1. stupeň má preukázať schopnosti na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania podľa písomných inštrukcií a pod dozorom personálu certifikovaného v stupni 2 alebo 3. Osoba certifikovaná v stupni 1 nesmie byť zodpovedná za výber použitej skúšobnej metódy alebo techniky, ani za vyhodnotenie výsledkov.

2. STUPEŇ CERTIFIKÁCIE

Osoba certifikovaná na 2. stupeň má preukázanú spôsobilosť na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok podľa zavedených alebo uznávaných postupov.
V rozsahu tejto spôsobilosti, definovanej v certifikáte, môže byť osoba v 2. stupni poverená zamestnávateľom.

3. STUPEŇ CERTIFIKÁCIE

Osoba certifikovaná na 3. stupeň má preukázať schopnosti k vykonávaniu a riadeniu činností nedeštruktívneho skúšania, na ktoré je certifikovaná.
Osoba certifikovaná na stupeň 3 môže prevziať plnú zodpovednosť za skúšobné zariadenie alebo skúšobné pracovisko a personál, zaviesť a potvrdiť inštrukcie a postupy pre NDT, vysvetliť normy, smernice, špecifikácie a postupy, určiť použitie špeciálnych metód skúšania, postupov a inštrukcií NDT, vykonať a sledovať všetky povinnosti stupňa 1 a 2. Osoba so stupňom 3 môže, ak je poverená certifikačným orgánom, viesť a dohliadať na kvalifikačné skúšky v jeho zastúpení.

VÝROBKOVÉ SEKTORY

f

výkovky (železné aneželezné materiály)

t

rúry a potrubia, bezšvové, zvárané, železné aneželezné materiály, vrátane plochých výrobkov na výrobu zváraných potrubí

c

odliatky (železné aneželezné materiály)

w

zvárané výrobky ( železné aneželezné materiály)

wp

tvárnené výrobky; okrem výkovkov

p

plasty

cc

kompozity s cementovou matricou

frp

vystužené plasty, ako sú vláknami vystužené polyméry

mmc

kompozity s kovovou matricou

cmc

kompozity s keramickou matricou

PRIEMYSELNÉ SEKTORY

m

výroba

s

servisné skúšanie pri dokončovaní, údržbe, ktoré zahŕňa výrobu

o

predprevádzková a prevádzková kontrola zariadení, priemyselných celkov a konštrukcií

c

automobilová doprava

r

železničná doprava


Povrchové metódy

 • Skúšanie vizuálnymi metódami VT - Visual testing VT

  Predstavuje veľmi účinný a lacný spôsob zisťovania zjavných povrchových chýb kontrolovaných objektov. VT možno odhaliť povrchové praskliny, neprievary, výrazné zmeny tvaru (deformácie) kontrolovaného materiálu a pod.

  Rozlišovacia schopnosť VT je pre poruchy (praskliny) asi 0,1 mm. Pred vykonaním VT sa objekt alebo jeho časť musia očistiť od trosky, koróznych povlakov, mastnôt a iných nečistôt (mechanicky, chemicky alebo elektrochemicky), ktoré by prekážali vykonaniu kontroly, pričom viditeľnosť chýb, pokiaľ to podmienky kontroly dovoľujú, možno zlepšiť naleptaním povrchu. Osvetlenie kontrolovaného miesta musí byť dostatočné na spoľahlivé odhalenie chýb.

  Vizuálna kontrola je základná metóda kontroly, ktorá sa vykonáva vždy ako prvá. Predchádza teda akejkoľvek inej NDT kontrole.

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie v rozsahu: 1. stupeň 3 dni, 2. stupeň 2 dni, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 5 dní, 3. stupeň - 3 dni
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 15 dní, 2. stupeň - 60 dní, 3. stupeň - min. 180 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%
 • Skúšanie kapilárnymi metódami PT - Penetrant testing PT

  Používajú sa na zisťovanie jemných povrchových chýb - porúch, ktoré vyúsťujú na povrch kontrolovaného objektu. Podstatou PT je použitie kvapalín s nízkym povrchovým napätím, t. j. takých, ktoré dobre zmáčajú povrch skúmaného materiálu, v dôsledku čoho vniknú i do najmenších pórov.

  Realizácia PT spočíva v pokrytí kontrolovaného povrchu penetračnou kvapalinou tak, aby mohla vniknúť do chýb vystupujúcich na povrch. Po odstránení jej prebytku z kontrolovaného povrchu vyvzlína penetračná kvapalina (penetrant) z chýb (kapilár) na povrch do nanesenej vývojky, na ktorej vytvára buď farebnú alebo fluoreskujúcu indikáciu chyby podľa použitého penetrantu a vývojky.

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie v rozsahu: 1. stupeň 3 dni, 2. stupeň 2 dni, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 5 dní, 3. stupeň - 3 dni
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 15 dní, 2. stupeň - 60 dní, 3. stupeň - 180 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%
 • Skúšanie magnetickými metódami MT - Magnetic testing MT

  Používa sa na kontrolu feromagnetických materiálov (železo alfa, nikel, kobalt a ich zliatiny). MT využíva zmeny magnetickej vodivosti v materiáloch v povrchovej vrstve. Homogenita magnetických siločiar v objeme predmetu závisí od homogenity jeho magnetickej vodivosti. Ak sú v ceste magnetického toku nejaké prekážky, ktoré majú inú permeabilitu ako základný materiál, vzniká v mieste defektu rozptylové magnetické pole.

  Rozptylové magnetické pole na povrchu skúšanej súčiastky sa indikuje pomocou feromagnetického prášku naneseného na povrch (naprášením, nastriekaním a pod.), ktorý sa zachytí v rozptylovom magnetickom na povrchu súčiastky. Veľkosť indikácieje väčšia ako veľkosť defektu čo výrazne zviditeľňuje defekty. Používa sa buď suchý feromagnetický prášok, feromagnetický prášok suspendovaný v kvapaline (riedky olej alebo petrolej), alebo feromagnetický prášok pokrytý luminoforom. Nutnou podmienkou pre indikáciu chýb je magnetizácia skúšanej súčiastky.

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie v rozsahu: 1. stupeň 3 dni, 2. stupeň 2 dni, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 5 dní, 3. stupeň - 3 dni
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 15 dní, 2. stupeň - 60 dní, 3. stupeň - min. 18 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%
 • Skúšanie vírivými prúdmi ET - Eddy current testing ET

  Metóda vírivých prúdov (z angl. Eddy current testing - ET) je založená na nepriamom sledovaní kvality skúšaného materiálu. Skúšané teleso je vystavené toku elektrického prúdu indukovaného striedavým magnetickým poľom, materiál musí byť elektricky vodivý. Umožňuje sledovať tie vlastnosti materiálu, ktorých zmena ovplyvňuje elektrickú vodivosť, prierez alebo permeabilitu telesa. Striedavé magnetické pole cievky indukuje v materiáli cirkulárne prúdy nazývané vírivé prúdy (obr. 6.21), ktorých hustota je ovplyvňovaná necelistvosťou materiálu, ktorá spôsobuje zníženie jeho elektrickej vodivosti. Možno tak zistiť poruchy rozmerov 0,1 až 0,4 mm, v závislosti od hĺbku umiestenia poruchy, pre opačnú stranu materiálu (vnútorná strana rúrok alebo plechov) 0,5 až 0,8 mm.

  Metóda je vhodná pre všetky druhy elektricky vodivých materiálov ako neferomagnetických, tak i feromagnetických. Výhodou tejto metódy je, že je bezdotyková a dovoľuje preto vysokú rýchlosť plynulého skúšania. Výstupnou informáciou je elektrický signál, čo spĺňa predpoklady pre automatizáciu kontroly.

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie v rozsahu: 1. stupeň 5 dní, 2. stupeň 6 dní, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 11 dní, 3. stupeň 6 dní
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 45 dní, 2. stupeň - 180 dní, 3. stupeň - min. 450 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%

 

Objemové metódy

 • Skúšanie ultrazvukom UT - Ultrasonic testing UT

  Využíva zákonitosti šírenia jednotlivých druhov ultrazvukových vĺn (odraz, lom, transformácia, absorpcia,. ohyb atd.) pre detekciu chýb v skúšanom predmete. Chyba spôsobí buď vznik echa od chyby alebo zníženie prechodového echa, podľa použitej techniky skúšania. Ultrazvuk sú mechanické kmity častíc prostredia okolo rovnovážnej polohy s frekvenciou vyššou ako 20 kHz. Vyhodnotenie chýb je založené na vyhodnotení veľkosti a plochy poruchového echa na echogramoch.

  V rámci UT ponúkame aj rozšírenie certifikácie pre UT TOFD, UT PA ultrazvukovým defektoskopom pre stupeň certifikované osoby v oblasti UT stupeň 1. a 2.

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie pre UT v rozsahu: 1. stupeň 8dní, 2. stupeň 10 dní, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 18 dní, 3. stupeň - 5 dní
  • školenie pre UT PA/ UT TOFD - 1. a 2. stupeň -  5 dní
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 45 dní, 2. stupeň - 180 dní, 3. stupeň - min. 270 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%
 • Meranie hrúbok ultrazvukom UTT - Ultrasonic thickness testing UTT
  Je zamerané len na hodnotenie hrúbok materiálov pomocou jednoúčelového ultrazvukového prístroja a priamym ultrazvukovým zväzkom. Detekcia hrúbky materiálu je dôležitá v priemyselnej praxi napr. na určenie opotrebenia zariadení počas prevádzky. Meria sa jednoúčelovým ultrazvukovým hrúbkomerom UTT pričom UTT sa nezískava v stupňoch, operátor je spôsobilý vyhodnotiť výsledok skúšky.

   

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie v rozsahu – 3 dni
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 30 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%
 • Skúšanie prežarovaním RT - Radiographic testing RT

  Predstavuje jednou zo základných metód NDT. Umožňuje zobraziť vnútorné poruchy v skutočnej podobe a veľkosti. Využívajú fyzikálne vlastnosti ionizujúceho elektromagnetického žiarenia, diferencované zoslabenia intenzity elektromagnetického žiarenia pri prechode rôznym prostredím skúšaného objektu.

  Princíp spočíva v interakcii ionizujúceho žiarenia s hmotou výrobku a následné zviditeľnenie ionizujúceho žiarenia za kontrolovaným výrobkom vhodným detektorom. Pretože výsledkom interakcie žiarenia s hmotou je zmena jeho primárnej intenzity, je možné týmto spôsobom zviditeľniť tie miesta v predmete, v ktorých sa vyskytujú nehomogenity, na ktorých zoslabenie intenzity žiarenia má inú hodnotu ako v okolitom materiály bez chýb.

  Techniky pri skúšaní prežarovaním:

  RT-FD Filmová a digitálna / Film and digital - všetky 3 stupne

  RT-F Filmová / Film - všetky 3 stupne

  RT-D Digitálna / Digital - všetky 3 stupne

  RT-FI RT - interpretácia filmov / film interpretation - len v stupni 2 odporúčame ho pre personál dozorujúci zváranie a pre superkontrolu.

  RT-DI RT - interpretácia digitálnych obrazov / interpretation of digital images - len v stupni 2 odporúčame ho pre personál dozorujúci zváranie a pre superkontrolu.

  RT - interpretácia filmov a digitálnych obrazov / interpretatioin of films and digital images - len v stupni 2 odporúčame ho pre personál dozorujúci zváranie a pre superkontrolu.

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie v rozsahu: RT-F a RT-D 1. stupeň 5 dní, 2. stupeň 10 dní, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 15 dní, 3. stupeň 5 dní, RT-DF 1. stupeň 8 dní, 2. stupeň 10 dní, 1.+2. stupeň - priamy prístup - 18 dní, 3. stupeň 8 dní, RT-FI, RT-DI, RT-FDI - iba stupeň 2. - 8 dní
  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 45 dní, 2. stupeň - 180 dní, 3. stupeň - min 270 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%

 

ŠPECIFICKÉ metódy

 • Skúšanie tesnosti LT - Leak testing LT

  Predstavujú metódu NDT, ktorá sa zaraďuje medzi iné alebo špeciálne metódy. Pod netesnosťou rozumieme takú chybu, ktorá prestupuje celou hrúbkou steny z jedného povrchu na druhý.
  Netesnosti sa vyskytujú v objektoch, ktoré buď v primárnom procese spracovania obsahovali chybu a v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov (tlak, teplota, prostredie) táto chyba prerástla do plynulej necelistvosti, resp. pod netesnosťou rozumieme nedokonalosť mechanických spojov a nedokonalosť nerozoberateľných (zvarových) spojov.
  Do oblasti očakávanej netesnosti privedieme známu skúšobnú látku a vytvoríme určitý tlakový spád tejto látky od vstupu k výstupu z netesnosti. Tým spôsobíme prúdenie skúšobnej látky netesnosťou a túto sa snažíme na výstupe z netesnosti pomocou vhodnej techniky preukázať.

  Cieľom je zistiť veľkosť, miesto a/alebo príčinu netesnosti. Rozdeľujeme ich na:
  Ponúkame aj rozšírenie certifikácie pre LT-P - metóda zmeny tlaku a LT TG metóda detekčného plynu pre stupeň certifikované osoby v oblasti LT stupeň 1. a 2..


  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie pre LT – 1. stupeň 5 dní, 2. stupeň 9 dní, 1.+2. stupeň – priamy prístup – 14 dní, 3. stupeň 6 dní

  • školenie pre LT-P – 1. stupeň 3 dni, 2. stupeň 4 dni

  • školenie pre LT- TG- 1. stupeň 2 dni, 2. stupeň 5 dní

  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax: 1. stupeň – 45 dní, 2 stupeň - 180 dní, 3. stupeň - min. 270 dní
  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%
 • NDT kontroly plastov VT ThP, UT ThP, RT ThP
  Na základe požiadaviek trhu je možné sa školiť a certifikovať aj v nasledovných metódach
  VT ThP – skúšanie vizuálnymi metódami,
  UT ThP– skúšanie ultrazvukom,
  RT ThP– skúšanie prežarovaním,
  označením ThP, ktoré špecifikuje rozsah platnosti certifikácie pre „zvárané spoje, polotovary a výrobky z termoplastov“

   

  Podmienky certifikácie

  • základné vzdelanie
  • školenie pre VT ThP v rozsahu – 1. stupeň 3 dni, 2. stupeň 2 dni, 1+2. stupeň – priamy prístup – 5 dní, 3 stupeň 3 dni

  • školenie pre UT ThP v rozsahu – 1. stupeň 8 dní, 2. stupeň 10 dní, 1+2. stupeň – priamy prístup – 18 dní, 3 stupeň 5 dní

  • školenie pre RT ThP v rozsahu – 1. stupeň 5 dní, 2. stupeň 10 dní, 1+2. stupeň – priamy prístup – 18 dní, 3 stupeň 5 dní

  • zdravotná spôsobilosť – očný test
  • prax pre VT ThP: 1. stupeň – 15 dní, 2. stupeň - 60 dní, 3. stupeň - min. 180 dní

  • prax pre UT ThP/RT ThP: 1. stupeň – 45 dní, 2. stupeň - 180 dní, 3. stupeň - min. 270 dní

  • vykonanie kvalifikačnej skúšky s výsledkom minimálne 70%

Cena

Získajte viac

Vybrať lokalitu