Prínosy pre Vás

  • Objektívna a nestranná technická podpora po celý životný cyklus projektu - od návrhu až po vyradenie z prevádzky a nakladania s odpadmi.
  • Integrovaný prístup k systémom zaisťuje najvyššiu úroveň hodnotenia bezpečnosti, dostupnosti a spoľahlivosti jadrových zariadení.
  • Medzinárodné tímy vysoko špecializovaných odborníkov zo všetkých odborov.
  • Skúsenosti s rôznymi národnými a medzinárodnými normami, smernicami a postupmi.
  • Použitie špecializovaného a najmodernejšieho vybavenia, softvéru a metód.

Získajte viac

Vybrať lokalitu