Dynamika jadra reaktora a zariadení

Reaktorová fyzika, termodynamika a dynamika kvapalín & palivové kazety a súčasti jadra

Reaktorová fyzika, termodynamika a dynamika kvapalín & palivové kazety a súčasti jadra

TÜV SÜD vykonáva priebežné sledovanie a testovanie všetkých systémov a zariadení s osobitným dôrazom na kľúčové komponenty: tlaková nádoba reaktora, jej palivové kazety a súvisiace systémy.

Naše hodnotenie a poradenské služby zahŕňajú nasledovné oblasti:

  • Reaktorová fyzika
  • Termodynamika a dynamika kvapalín
  • Palivové kazety a súčasti jadra

Reaktorová fyzika

Pre preverenie a určenie prevedenia a bezpečnej prevádzky palivových kaziet a konfigurácie jadra pre ľahkú vodu a výskumné reaktory sa používajú vysoko špecializované výpočtové kódy, ako napr Casma / Simuluje, DYN3D, SCALE alebo MCNP. Problematika dynamiky reaktora jadra je súčasťou našich aktivít rovnako ako monitorovanie jadra (distribúcia výkonu hustoty, vyhorenia, zvyšková reaktivita odstaveného reaktora) a hodnotenie jadrových meraní. Ďalej vykonávame výpočty kritickej bezpečnosti a celkovej aktivity palív v jadre.

Termodynamika a dynamika kvapalín

V rámci regulačných a licenčných konaní pre jadrovú energetiku vykonávame analýzy rôznych prechodných javov a porúch, najmä po vykonaní zmien procesného inžinierstva.

Tieto štúdie sa používajú pre overenie zhody s konštrukčnými požiadavkami po modifikáciách zariadenia a pre stanovenie minimálnych systémových požiadaviek, ktoré sú potrebné pre splnenie konštrukčných požiadaviek z hľadiska prípadových štúdií bezpečnosti a pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA). Za týmto účelom analyzujeme konštrukčné i nestavebné prechodné javy a poruchy (napr. únik chladiva (havárie LOCA), odstavenie turbíny, tlakovo tepelné šoky (PTS), úplná strata elektrického napájania) z hľadiska časovo závislého správania tlaku, teploty a hmotnostného prietoku. V súvislosti s týmito prechodovými javmi tiež skúmame správanie potrubných systémov a armatúr pri dynamickom namáhaní spôsobenom kondenzačným javom, porušením potrubia alebo rýchlym zatvorením / otvorením ventilov.

Pre simuláciu dynamiky zariadenia TÜV SÜD používa medzinárodne uznávané kódy, ako napr RELAP, ATHLET alebo ANSYS-CFX. Najpodrobnejšou metódou, ktorá sa používa na výpočet problémov pri prúdení tekutín, je výpočtová dynamika tekutín (Computational Fluid Dynamics, CFD). Rieši 2D/3D úlohy toku aj pri zložitej geometrii. Táto metóda sa etablovala vo všetkých oblastiach priemyselnej aplikácie a poskytuje náhľad na charakter toku v prípadoch, kedy sú experimenty príliš nákladné či dokonca nemožné. Fyzikálne javy, ako napríklad turbulencie, dvojfázový tok alebo spaľovanie, sú zachytené pomocou modelovania.

Palivové kazety a súčasti jadra

Skúmame a hodnotíme všetky súčasti jadra po celú dobu ich životnosti: od fázy plánovania až po fázu výroby, od ich nasadenia, cez správanie sa v prevádzke až po ich likvidáciu. Vo fáze návrhu overujeme správanie palivových tyčí pomocou kódov, ako napr Transuranus alebo MSC Marc. V priebehu monitorovania sa vykonávajú komplexné skúšky pevnosti, overujú sa špecifikácie a výkresy, spoločne s majiteľmi licencie sa pripravujú harmonogramy inšpekcií, vykonávajú sa inšpekcie na mieste, a to ako vo výrobnom závode, tak v jadrových elektrárňach a výsledky sa analyzujú a hodnotia.


Prínosy pre vás

  • Na jadro reaktora a dynamiku zariadení nazeráme holisticky a preverujeme a hodnotíme každú súčasť jadra, a to po celú jej životnosť.
  • Používame vysoko špecializované počítačové metódy pre skúmanie a určovanie jadrovej koncepcie a bezpečnej prevádzky.

Získajte viac

Vybrať lokalitu