Bezpečná manipulácia a likvidácia rádioaktívnych materiálov

Bezpečná manipulácia a likvidácia rádioaktívnych materiálov

Ochrana pred žiarením a bezpečná manipulácia a likvidácia rádioaktívnych materiálov

Ochrana pred žiarením a bezpečná manipulácia a likvidácia rádioaktívnych materiálov

TÜV SÜD poskytuje svoje odborné znalosti pre optimálnu ochranu pred ionizujúcim a neionizujúcim žiarením, bezpečnú likvidáciu rádioaktívnych materiálov a demontáž jadrových zariadení na konci ich životnosti.


Prehľad našich služieb

ochrana pred žiarením pri práci

 • Expozícia pracovníkov, veľkosť dávky, tienenia a priestory s obmedzeným vstupom pre jadrový a lekársky priemysel v súvislosti s ionizujúcim žiarením a pre ostatných klientov a odvetvia s neionizujúcim žiarením.
 • Školenie odborníkov radiačnej ochrany.
 • Aktivity v oblasti styku s verejnosťou (organizovanie prednášok a seminárov) v oblasti radiačnej ochrany.
 • Navrhovanie a použitie vhodných pracovných metód, nástrojov a vybavenia.
 • Neionizujúce žiarenie: rádiové a radarové zariadenia, soláriá, lasery, rozhlasové a televízne vysielače, mobilné telefóny a ich vysielače.

nakladanie s odpadmi

 • Riadenie toku odpadov.
 • Bezpečnostné kontroly pri úprave rádioaktívnych materiálov, vhodnosť pre skladovanie.
 • Kontrola výrobkov: deštruktívne a nedeštruktívne meranie, mobilné a stacionárne zariadenia.
 • Skúšky tesnosti (kontajnery na odpad).

vyraďovanie z prevádzky

 • Koncepcia vyraďovania z prevádzky.
 • Stav kontaminácie budov / systémov.
 • Hodnotenie a uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných lokalít.
 • Aspekty radiačnej ochrany s ohľadom na vyradenie z prevádzky.

rádioaktívne materiály a zachovanie aktivity

 • Hodnotenie pôvodu, chemických a fyzikálnych vlastností rádioaktívnych materiálov.
 • Ohraničovanie rádioaktívnych materiálov, tiež na účely prepravy (hodnotenie nádob).
 • Záchytný systém pre vodu a ovzdušie.
 • Skúšky tesnosti (ochranná obálka jadrovej elektrárne, dopravné nádoby).
 • Určovanie podmienok emisných zdrojov: normálna prevádzka, (závažné) nehody.

rádioekológia

 • Hodnotenie lokalít.
 • Rozptyl rádioaktívnych látok v ovzduší a vo vode.
 • Radioekologické modely: potravinové reťazce.
 • Distribúcia a hromadeniu rádionuklidov v ľudskom tele.
 • Havarijná pripravenosť (rádiologické).

Meranie rádioaktivity a vyraďovanie z prevádzky

 • Skúšky tesnosti uzavretia rádioaktívnych zdrojov.
 • Rádioaktivita z prírodných zdrojov (NORM).
 • Radiačné laboratórium.
 • Sledovanie rádioaktívnych únikov do vody a ovzdušia.
 • Rádiologické monitorovacie systémy.

Získajte viac

Vybrať lokalitu