Environmentálne overovanie

(EMAS)

(EMAS)

ČO JE schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)?

Je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

 

Požiadavky systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 sú neoddeliteľnou súčasťou schémy EMAS.

 

PRE KOHO JE registrácia v schéme EMAS určená?

Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob ako zdokonaliť svoje environmentálne správanie.

 

PRÍNOSY schémy EMAS PRE VAŠU FIRMU

 • zlepšovanie environmentálneho správania
 • zlepšovanie dodržiavania právnych požiadaviek a znižovanie rizika pokút
 • lepšia identifikácia prerozdelenia zodpovednosti v organizácii: úlohy a zodpovednosti sú lepšie definované, povedomie je silnejšie
 • minimalizácia environmentálnych nehôd
 • znižovanie nákladov cez opätovné použitie, recykláciu a znižovanie využívania zdrojov a energie
 • podpora udržateľnosti a obnovy životného prostredia

 

KROKY K registrácii v schéme EMAS

 1. Vykonať úvodné environmentálne preskúmanie svojich činností, výrobkov a služieb.
 2. Zaviesť a udržiavať systém environmentálneho manažérstva.
 3. Vykonať interný environmentálny audit.
 4. Vypracovať Environmentálne vyhlásenie organizácie.
 5. Dať si overiť svoj proces environmentálneho preskúmania, systém environmentálneho manažérstva, postup auditov a Environmentálne vyhlásenie organizácie akreditovaným environmentálnym overovateľom, ktorý vydá Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii.
 6. Predložiť príslušnému orgánu žiadosť o zápis do registra EMAS.

 

Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ponúka svojim klientom - záujemcom o environmentálne overovanie svoje služby pri environmentálnom overovaní na účely zápisu do registra EMAS a predĺženia registrácie v registri EMAS ako dôkaz o plnení štandardných požiadaviek prostredníctvom nezávislej tretej strany – služby akreditovaného environmentálneho overovateľa v zmysle Nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), zmeneného Nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a Nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je akreditovaným environmentálnym overovateľom od roku 2020.

Osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Ďalšie informácie o priebehu procesu environmentálneho overovania nájdete vo Všeobecných podmienkach pre environmentálne overovanie

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu