posudzovanie strojovych zariadeni

Posúdenie zhody pre výrobcov a prevádzkovateľov strojových zariadení

Bezpečné používanie strojov

Bezpečné používanie strojov

Posudzovanie zhody strojových zariadení

Ponúkame služby v oblasti posúdenia strojov pre výrobcov aj pre prevádzkovateľov strojových zariadení

 • Pre výrobcov môžeme ako autorizovaná osoba vykonať posúdenie v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonaného Nariadením vlády č. 436/2008 Z.z. (Smernica európskeho parlamentz a rady 2006/42/ES vydaná 17. mája 2006) o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
 • Pre prevádzkovateľov môžeme vykonať ako oprávnená právnická osoba posúdenia podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby boli naplnené požiadavky Nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Taktiež môžeme vykonať skúšky tvárniacich strojov v zmysle (čl. 7.3 STN 21 0700:1985 v znení zmeny č. 4/1997), ktorú je potrebné vykonať minimálne raz ročne.

Ako prebieha posúdenie zhody strojov?

Ponúkané služby prebiehajú procesom napĺňajúcim požiadavky vyššie uvedených predpisov podľa riadiacej dokumentácie spoločnosti. Vykonávajú ju odborne vysoko kvalifikovaní inšpektori v tejto oblasti, ktorí pri svojej práci používajú relevantné právne predpisy a technické normy. Celý proces prebieha pod ich vedením za súčinnej spolupráce výrobcu, alebo prevádzkovateľa strojových zariadení.

Zameraný je prioritne na:

 • kontrolu predloženej dokumentácie a súvisiacich dokladov;
 • prehliadku zariadenia a  preverenie splnenia bezpečnostno – technických požiadaviek so zameraním na vybavenie základnými prostriedkami na jeho ovládanie a riadenie (vhodnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť použitých ovládacích - riadiacich prvkov, systémov riadenia), vybavenie predpísanými výstražnými značkami, splnenie ochranných opatrení proti mechanickému ohrozeniu a ostatným ohrozeniam, všetky bezpečnostné prvky a prevádzkové režimy;
 • skúšku zariadenia so zameraním na overenie kritických bezpečnostných funkcií zariadenia, ktorých zlyhanie má za následok okamžité zvýšenie rizika zranenia, poškodenia zdravia resp. materiálnych škôd; 
 • prehliadku a skúšku elektrického zariadenia.

Aká legislatíva je spojená so službou?

 • Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonané Nariadením vlády č. 436/2008 Z.z. (Smernica európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES vydaná 17. mája 2006) o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. v platnom znení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri používaní pracovných prostriedkov

Prečítajte si a zistite viac vo vyjadrení Národného inšpektorátu práce ku kontrole pracovných prostriedkov.


Pre koho sú určené služby v oblasti posúdenia strojov?

Služba je určená pre všetkých výrobcov, dodávateľov a prevádzkovateľov strojových zariadení.

Benefity posúdenia bezpečnosti strojov

 • Istota, že po posúdení sú zariadenia bezpečné, schopné bezpečnej prevádzky ako pre obsluhu tak aj pre zariadenie samotné, že spĺňajú základné požiadavky technických predpisov.
 • Naplnenie povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov ako najvyšších právnych predpisov hneď po Ústave Slovenskej republiky a ich vykonávajúcich právnych predpisov - nariadení vlády.
 • V prípade nežiadúcej udalosti (pracovný úraz, priemyselná havária) doklady vydané po posúdení sú dôkazom toho, že firma má záujem o používanie len bezpečných strojových zariadení. Zároveň preukazuje to, že sa spoločnosť snaží v oblasti bezpečnosti práce na strojových zariadeniach vykonať všetky potrebné opatrenia, aby sa nežiadúce udalosti minimalizovali na čo najmenšiu mieru, čo v konečnom dôsledku môže znížiť mieru zavinenia nežiadúcej udalosti počas vyšetrovania a tým aj znížiť nepríjemné následky za vznik nežiadúcej udalosti.

 Ak si chcete objednať posúdenie strojového zariadenia, stačí vyplniť kontaktný formulár.

Získajte viac

Vybrať lokalitu