Kontrola tvarniacich strojov

Kontrola tvárniacich strojov z hľadiska bezpečnosti podľa STN 21 0700

Bezpečné používanie strojov

Bezpečné používanie strojov

Kontroly a skúšky tvárniacich strojov

Dlhodobo sa vedú rôzne diskusie zamestnávateľov a odbornej verejnosti v oblasti BOZP kvôli tomu, ktoré pracovné prostriedky majú byť skontrolované oprávnenou osobou po ich nainštalovaní v mieste budúcej prevádzky, kto ich môže kontrolovať a v akých intervaloch je potrebné vykonávať ich kontrolu. Špecifickou podskupinou týchto pracovných prostriedkov sú tvárniace stroje, ktoré predstavujú pri ich nesprávnom prevádzkovaní mimoriadne veľké nebezpečenstvo úrazu pre ich obsluhu. 

V zmysle čl. 7.3 STN 21 0700:1985. Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov v znení zmeny č. 4/1997 sa vyžaduje, aby sa skúšky tvárniacich strojov za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vykonávali minimálne raz ročne.

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti so skúškami tvárniacich strojov Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo stanovisko, v zmysle ktorého skúšky tvárniacich strojov môže vykonávať oprávnená právnická osoba podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, alebo akreditovaná osoba – nezávislý  inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17 020.

Ako vám pomôžeme v TÜV SÜD?

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia vykonáva v zmysle vyššie uvedeného kontroly tvárniacich strojov podľa STN 21 0700 Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov, ako akreditovaný inšpekčný orgán typu  A podľa STN EN ISO/IEC 17 020 v oblasti strojových zariadení, odborne spôsobilými zamestnancami so zodpovedajúcou praxou, podľa schválených postupov a s vlastnými certifikovanými prístrojmi.

Aké stroje zaraďujeme medzi stroje tvárniace?

  • Výstredníkové a kľukové lisy, ohraňovacie lisy, vretenové lisy, hydraulické lisy, tabuľové nožnice, zakružovačky, rovnačky, ohýbačky, postupové automaty, pneumatické lisy. 

Čo zahŕňa samotná kontrola?

Kontrola zahŕňa najmä:

  • kontrola umiestnenia zabezpečovacích zariadení v závislosti na čase dobehu barana
  • meranie prekrytia činnosti spojky a brzdy
  • meranie súčinnosti dvojručného ovládania
  • kontrola správnej funkcie poistného zariadenia
  • kontrola správnej činnosti prepínača režimov a nožného ovládača
  • meranie samovoľného klesania traverzy
  • kontrola tesnosti hydraulických spojov

 

Čo je výstupným dokumentom kontroly?

Výstupným dokumentom kontroly je Inšpekčný certifikát alebo Inšpekčná správa vrátane protokolu o meraní.


 Ak si chcete objednať kontrolu tvárniacich strojov, stačí vyplniť kontaktný formulár.

Preskúmať

Kontrola tvarniacich strojov
Produktový leták

Kontrola tvárniacich strojov

Z hľadiska bezpečnosti podľa STN 210700

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu