ISO 45001

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Základné požiadavky platnej legislatívy v oblasti BOZP na zamestnávateľov a výkonu inšpekcie práce vrátane sankcií v prípade jej nedodržiavania

1.Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce je zamestnávateľ povinný:

- uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov a
- vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel, a zabezpečovať, aby tieto opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi prístupné.

2. Ochrana zamestnancov pri práci sa presadzuje prostredníctvom inšpekcie práce podľa zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona pri nedodržaní, resp. porušení povinností vyplývajúcich z pracovnovnoprávnych predpisov a právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia je inšpektorát práce oprávnený uložiť zamestnávateľovi pokutu:

- až do výšky 100 000 eur a pri závažnom porušení týchto povinností môže inšpektorát práce uložiť pokutu vo výške od 1 000 eur do 200 000 eur.


Výzvy BOZP

Rastúca globalizácia a roztrieštenosť dodávateľských reťazcov ďalej zvýšila úroveň rizika BOZP pre nadnárodné organizácie, pretože ich obchodné funkcie a funkcie ich dodávateľov a zákazníkov prekračujú viac geografických hraníc. Bez záruky spoľahlivého BOZP v rámci tohto dodávateľského reťazca, môže byť organizácia nevedomky vystavená značným právnym a finančným škodám a poškodeniu reputácie.

S cieľom naďalej chrániť a podporovať zdravie a výkon pracovníkov, ako aj podporovať BOZP v celom dodávateľskom reťazci, zaviedla Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) systém ISO 45001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Požiadavky. Norma ISO 45001, ktorá bola vytvorená komisiou odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zastupujúcich 70 krajín a významné medzinárodné organizácie, sa riadia ďalšími všeobecnými prístupmi manažérskych systémov, vrátane ISO 14001 a ISO 9001. Táto norma je určená na to, aby pomohla organizáciám po celom svete vytvoriť rámec, ktorý zvyšuje bezpečnosť, znižuje riziká na pracovisku a vytvára bezpečnejšie pracovné podmienky.

Výhody SMBOZP

Na prežitie na dnešnom konkurenčnom globálnom trhu, musia organizácie aktívne riadiť všetky typy rizík pre podnikanie, a BOZP nie je výnimkou. Dôsledky zlého riadenia BOZP sú ďalekosiahle. Majú za následok stratu skúsených ľudí, dlhšej neprítomnosti, prerušenie obchodu, právne kroky a rastúce poistné. Fyzická a duševná integrita pracovníkov organizácie je preto zásadná pre jej povesť a komerčné výkony.

Okrem toho nesú všetky organizácie morálnu a právnu zodpovednosť za zaistenie zdravia svojich zamestnancov tým, že im zaistia bezpečné pracovné prostredie. Sem patrí buď minimalizácia expozície týchto zamestnancov na rizikových pracoviskách, alebo vybavenie týchto zamestnancov príslušnými vedomosťami a ochrannými pomôckami ku zmierneniu rizika.

Rozvoj spoľahlivého systému riadenia BOZP by mal byť považovaný skôr za príležitosť než za finančnú a administratívna obtiaž. Ceritifikácia podľa normy ISO 45001 prináša konkurenčnú výhodu. Formálne deklaruje, že vaša spoločnosť berie riadenie rizík na všetkých úrovní vážne. Táto skutočnosť nielenže pozitívne ovplyvní atraktivitu pre odberateľa, ale zlepšené pracovné podmienky pomôžu organizácii, aby sa stala agilnejšia a podporila obchodný rast i konkurencieschopnosť.

výhody a benefity ISO 45001

 

Nový prístup k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci - ISO 45001

Norma ISO 45001, ktorá bola vydaná 12. marca 2018, predstavuje významný krok v celkovej snahe o zlepšenie celosvetových štandardov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Norma ISO 45001 nahrádza predchádzajúci predpis OHSAS 18001, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1999 a revidovaný v roku 2007. Nahrádza ho ako primárna norma používaná medzinárodne pre systémy manažérstva BOZP. Ide o prvú medzinárodnú normu, ktorá poskytuje komplexný rámec pre systémy riadenia zaoberajúce sa problematikou BOZP.

Organizácie, ktoré sú v súčasnosti držiteľmi certifikácie OHSAS 18001, majú teraz povinnosť recertifikovať svoj SMBOZP aby splnili požiadavky tejto novej normy.

ČO JE norma ISO 45001?

ISO 45001 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP), ktorý je určený na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov aj ostatných pracovníkov.

Norma ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2019) poskytuje pre organizáciu rámec na riadenie rizík a príležitostí na pomoc zabrániť pracovným úrazom a zhoršeniu zdravia pracovníkov s cieľom zlepšiť a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko a chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácii.

Zámer normy ISO 45001

 • uľahčiť organizáciám riadiť riziká BOZP a zlepšovať vlastnú výkonnosť BOZP prevenciou proti pracovným úrazom a chorobám z povolania;
 • predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko, zlepšovať a zvyšovať bezpečnosť a zdravie svojich pracovníkov a ďalších osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené jej činnosťami;
 • znížiť počet pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, ktoré môžu byť pre organizáciu nákladné z hľadiska straty produktivity, nákladov na zdravotnú starostlivosť a poškodenie dobrého mena;
 • má chrániť zainteresované strany – pracovníkov, dodávateľov a zákazníkov pred rizikom;
 • má zaručovať, že organizácia nepodniká na úkor zdravia svojich pracovníkov;
 • certifikáciou od tretích strán dôveryhodne preukázať, že organizácia zaviedla komplexný systém na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku;
 • eliminovať náklady organizácie za správne delikty (pokuty uložené inšpektorátom práce pri porušení povinností organizácie).

Pre koho je certifikácia podľa ISO 45001 určená

Norma ISO 45001 nahrádza OHSAS 18001, ktorý v súčasnosti používa viac ako 100 000 organizácií na celom svete ako primárnu normu BOZP používanú na medzinárodnej úrovni. Pomáha nachádzať správne riešenia ako predchádzať úrazom na pracovisku a tiež chráni manažment pred neželanými súdnymi spormi. Certifikácia je určená pre všetky podnikateľské subjekty a odvetvia výroby a poskytovania služieb nielen v strojárenstve, spracovateľskom priemysle a stavebníctve, ale aj napr. v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prínosy certifikácie ISO 45001

 • Certifikácia sa systémovo stará o plnenie právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP.
 • Umožňuje riadiť procesy v spoločnosti tak, aby bola zaistená vysoká úroveň BOZP a neustále sa zlepšovala.
 • Zvýšenie povedomia zodpovednosti zamestnancov na ochranu vlastného zdravia a ich spolupráce pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Úspora času i peňazí - znížením priamych aj nepriamych nákladov na nehody, choroby a ďalšie riziká BOZP.
 • Zvýšenie produktivity - zlepšením motivácie zamestnancov a obmedzením prerušenia podnikania, ktoré by bolo spôsobené ochorením alebo zranením.
 • Proaktívne riadenie rizík - s cieľom ochrániť cenné ľudské zdroje vo všetkých pracovných prostrediach vo vašom podnikaní.
 • Posilnenie spolupráce so zainteresovanými stranami – prevencia vzniku havárií a pri zvyšovaní ochrany zdravia ľudí.
 • Získanie konkurenčnej výhody - tým, že budete spolupracovať s dôveryhodnou treťou stranou - certifikačným partnerom, aby ste preukázali súlad BOZP vašej organizácie s normou všetkým zainteresovaným stranám.

 

Kontaktujte nás, v oblasti manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 vám vieme pomôcť. 

Preskúmať

Reviewing construction plans
E-book

ISO 45001 Systém manažérstva BOZP

Požiadavky normy a jej zámer, výzvy BOZP a rozbor pracovných úrazov za rok 2019

Zistiť viac

ISO 45001 occupational health safety management system
Infografika

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu