Functional safety in all industries

Koordinátor bezpečnosti práce

Hľadáte na svoju stavbu koordinátora BOZP a chcete mať na stavbe riadne zabezpečenú BOZP?

Hľadáte na svoju stavbu koordinátora BOZP a chcete mať na stavbe riadne zabezpečenú BOZP?

Koordinátor bezpečnosti

Zaistíme pre stavebníkov - investorov koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákonných požiadaviek NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov zabezpečujeme výkon koordinátora bezpečnosti v súlade s požiadavkami platenej legislatívy.

Čo zahŕňa výkon koordinátora bezpečnosti?

  • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku,
  • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín,
  • kontrolu dodržiavania opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavania bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby,
  • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP),
  • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami,
  • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach BOZP a rizikách,
  • účasť na poradách, pri šetrení nežiadúcich udalostí na stavbe,
  • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe,
  • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z.z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu.

Podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Získajte viac

Vybrať lokalitu