Inspekcne cinnosti v oblasti urcenych technickych zariadeni a urcenych cinnosti na drahach

Inšpekčné činnosti v oblasti určených technických zariadení a určených činností na dráhach

Posudzovanie dokumentácie, overovanie spôsobilosti (úradné skúšky) a overovanie splnenia požiadaviek fyzických a právnických osôb

Posudzovanie dokumentácie, overovanie spôsobilosti (úradné skúšky) a overovanie splnenia požiadaviek fyzických a právnických osôb

Inšpekčné činnosti v oblasti určených technických zariadení a určených činností na dráhach

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia (UTZ) na dráhach je povinný v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach prevádzkovať len také UTZ, ktorého spôsobilosť na prevádzku bola overená a schválená, a v takom stave, ktorý je v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti prevádzky, konštrukčnej, projektovej a sprievodnej dokumentácie a schválenej spôsobilosti na prevádzku. Zároveň je povinný zabezpečiť v prevádzke UTZ v určených lehotách a určeným spôsobom overovanie jeho bezpečnosti a spôsobilosti na prevádzku. Overenie a schválenie spôsobilosti UTZ vykonáva poverená právnická osoba. Poverená právnická osoba zároveň overuje splnenie požiadaviek určených na vykonávanie určených činností, ako sú napr. montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti UTZ.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia je ako inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17020 a v zmysle poverení vydaných Dopravným úradom Slovenskej republiky poverenou právnickou osobou na výkon činností v zmysle § 103 ods. 2 písm. g) bod 1 a 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Ako poverená právnická osoba spĺňa všetky technicko-organizačné požiadavky pre výkon špecializovaných činností, od schválených postupov  vykonávania inšpekčnej činnosti Slovenskou národnou akreditačnou službou až po zabezpečenie výkonu inšpektormi s dlhoročnými skúsenosťami.

Inšpekčné činnosti - električky

Aké činnosti vykonávame v zmysle vydaných poverení?

Posudzovanie technickej/konštrukčnej dokumentácie UTZ elektrických

› podľa prílohy č. 4 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. – overovanie spôsobilosti UTZ elektrických v plnom rozsahu na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach. 

Overovanie spôsobilosti (úradné skúšky) UTZ elektrických pred uvedením do prevádzky a v prevádzke

› podľa prílohy č. 4 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. – overovanie spôsobilosti UTZ elektrických v plnom rozsahu na železničných, električkových, trolejbusových a špeciálnych dráhach.

Overovanie spôsobilosti (úradné skúšky) UTZ osobných lanových dráh pred uvedením do prevádzky a v prevádzke

› komplexné posúdenie strojno-mechanickej aj elektrickej časti lanovej dráhy

Overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností

› podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v rozsahu montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti UTZ elektrických (špecifikovaných v prílohe č. 1 časť 5 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) na železničných, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach.

Overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností

› podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v rozsahu montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti UTZ dopravných v rozsahu D 1 Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh

Inšpekčné činnosti - lanovky


Overenie spôsobilosti UTZ/EZ je definované v prílohe č. 4 časť 4 vyhláška č. 205/2010 Z. z. Činnosť spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ako poverenej právnickej osoby je označená skratkou PPO a zvýraznená tučným písmom.

Druh zariadenia

Overenie spôsobilosti

 

Pred uvedením do prevádzky

V prevádzke

 

 

PD

VR

ÚS

PR

ÚS

NK

 

 

vykonáva

vykonáva / lehota vykonávania

E1

PPO

RT

PPO

RT/Pl

X

ŠOTD/n

E2

X

RT

PPO1)

RT/Pl

X

ŠOTD/n

E3

PPO

RT

PPO

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E3a

PPO

RT

PPO

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E4

PPO

RT

PPO

RT/3 r

PPO/9 r

ŠOTD/n

E4a

PPO

RT

PPO

RT/3 r

PPO/15 r

ŠOTD/n

E5

PPO

RT

PPO

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E6

PPO

RT

X

RT/5 r

PPO/10 r2)

ŠOTD/n

E6a

PPO

RT

X

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E7

PPO

RT

X

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E8

AO

RT

ŠOTD (PPO)

RT/1r

PPO/3 r

ŠOTD/n

E9

PPO

RT

X

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E10

PPO

RT

PPO

RT/5 r

X

ŠOTD/n

E11

X

RT

X

RT/Pl

X

ŠOTD/n

E12

PPO

RT

PPO

RT/6 r

X

ŠOTD/n

E13

PPO

RT

PPO

RT/2 r

X

ŠOTD/n


Vysvetlivky:

VR – východisková revízia,
ÚS – úradná skúška,
RT – revízny technik elektrických zariadení,
PD – projektová dokumentácia,
n – náhodný termín,
PR – pravidelná revízia,
NK – náhodná kontrola,
ŠOTD – štátny odborný technický dozor,
AO – autorizovaná osoba,
PPO – poverená právnická osoba,
Pl – lehoty ustanovené príslušnou právnou normou, technickou normou alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou,
X – nevykonáva sa, 
r – kalendárny rok.

 

Poznámky:

1 ) Len zariadenia v zóne trakčného vedenia a zberača elektrického prúdu.

2 ) Nevykonáva sa na elektrických zariadeniach, ktoré sú súčasťou železničných vozidiel na historické alebo turistické účely a železničných vozidiel pre vlečky.

 

Označenie a rozsah určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časť 5 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.

 

E 1    Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E 2    Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

E 3    Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh

E 3a  Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh

E 4    Trakčné vedenie železničných dráh

E 4a  Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná koľajnica metra

E 5    Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia

E 6    Elektrické zariadenia dráhových vozidiel železničných dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov

E 6a  Elektrické zariadenia dráhových vozidiel električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov

E 7    Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

E 8    Elektrické zariadenia lanových dráh

E 9    Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy

E 10  Skúšobne elektrických zariadení dráh

E 11  Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

E 12  Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov

E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.


 Ak máte záujem o naše služby, stačí vyplniť kontaktný formulár.

Preskúmať

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu