Environmentálna due diligence

Environmentálna due diligence

Ponúkame komplexný a objektívny prístup spočívajúci v pokrytí všetkých čiastkových zložiek životného prostredia

Ponúkame komplexný a objektívny prístup spočívajúci v pokrytí všetkých čiastkových zložiek životného prostredia

AkÉ služby vám ponúkame

 • Komplexné posúdenie environmentálnych rizík
 • Preverenie súčasného stavu i historickej záťaže
 • Posúdenie zhody s legislatívou
 • Terénne prieskumné práce

Čo je environmentálna due diligence?

Každý kupec alebo investor potrebuje pre správne rozhodnutie rad objektívnych podkladov, ktoré mu umožnia posúdiť mieru rizika spojeného s nákupom, zlučovaním, akvizíciou alebo inou obchodnou transakciou. Okrem finančných, právnych, trhových a technických aspektov zohrávajú svoju významnú úlohu tiež možná environmentálne riziká. Pre ich objektívne posúdenie sa vžil pojem environmentálna due diligence.

Neskoro odhalené environmentálne riziká predstavujú vynaloženia ďalších finančných nákladov spojených so sanáciou, zabránením šírenia znečistenia a ohrozenia životného prostredia a ľudského zdravia. Do týchto finančných nákladov sa premieta aj riziko právnych postihov.

Komu je určená environmentálna due diligence?

Environmentálna due diligence sa stáva v súčasnosti nevyhnutným podkladom každého kupca alebo investora v procese obchodnej transakcie. Pre zahraničných investorov, ktorí nie sú detailne oboznámení s požiadavkami národnej legislatívy v oblasti životného prostredia, je environmentálna due diligence doslova nevyhnutnosťou. Environmentálna due diligence je službou, ktorú využijú predovšetkým investičné a developerské spoločnosti, priemyselné podniky a banky.

Čo táto služba zahŕňa?

 • posúdenie aspektov vyplývajúcich z historického využitia nehnuteľnosti
 • prehliadku nehnuteľnosti - vonkajšiu aj vnútornú
 • vyhodnotenie vplyvov súvisiacich s využitím susedných pozemkov
 • prieskum kontaminácie pôdy, podzemných vôd, konštrukčných materiálov
 • prieskum znečistenia vnútorného ovzdušia
 • vyhodnotenie radiačnej, hlukovej a pachovej záťaže
 • spracovanie expertných posudkov

Certifikát pre nehnuteľnosti SCoRE

Environmentálna due diligence je súčasťou komplexného posúdenia nehnuteľnosti v rámci certifikácie SCoRE. SCoRE (Sustainability Certifiaction of Real Estate) predstavuje hodnotenie kvality a trvalej udržateľnosti komerčných nehnuteľností, ktorá je dôležitým nástrojom pri predaji a prenájme nehnuteľností. V priebehu certifikácie sa dotýka nasledovných oblastí hodnotenia:

 • energie (teplo, elektrina)
 • budova (koncepcia budov, design, opláštenie budov, technické zariadenie budov, atď)
 • umiestnenie (dopravná infraštruktúra, image / lokalita, atď)
 • voda, odpadová voda a odpadpôda, kontaminácia (podozrenie na kontamináciu, miestny prieskum, atď)

TÜV SÜD vám ponúka komplexný a individuálny prístup 

Zameranie environmentálnej due diligence vychádza z individuálnych požiadaviek klienta. Pre potreby získania podkladov pre rýchle rozhodnutie je možné vypracovať základné posúdenie súčasného stavu a hrubý odhad potenciálnych rizík. V prípade záujmu o detailné vyhodnotenie sú súčasťou environmentálnej due diligence prieskumné práce, znalecké posudkov a návrhy nápravných opatrení.

Svojim klientom ponúkame komplexný a objektívny prístup spočívajúci v pokrytí všetkých čiastkových zložiek životného prostredia. Využívame overené metodiky a skúseností z materskej spoločnosti v Nemecku. Navyše v spolupráci s odborníkmi na stavebné materiály a konštrukcie a energetické úspory ponúkame tiež technickú due diligence.


PRÍNOSY PRE VÁS:

 • Objektívne informácie o možných environmentálnych rizík ktoré sú výstupom environmentálnej due diligence vám prinesú
 • Posilnenie vašej pozície pri vyjednávaní
 • Zníženie finančných nákladov súvisiacich s elimináciou dodatočne zistených environmentálnych rizík
 • Eliminácia hrozby správnych deliktov a z nich prameniacich sankcií
 • Návrhy na nápravné opatrenia cielené na konkrétne možnosti využitia
 • Zvýšenie trhovej atraktivity nehnuteľnosti
 • Zdôraznenie Vášho environmentálne zodpovedného prístupu

Získajte viac

Vybrať lokalitu