Služby v oblasti nakladania s odpadmi

Skladba služieb v oblasti nakladania s odpadmi vychádza z individuálnych požiadaviek klienta

Skladba služieb v oblasti nakladania s odpadmi vychádza z individuálnych požiadaviek klienta

AKÉ SLUŽBY VÁM PONÚKAME V TEJTO OBLASTI

 • Certifikácia SUCO
 • Hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov
 • Odbery a chemické analýzy vzoriek odpadov
 • Odborné posudky v oblasti nakladania s odpadmi
 • Školenia v oblasti nakladania s odpadmi
 • Výkon funkcie odpadového hospodára
 • Spracovanie programov odpadového hospodárstva

Problematika nakladania s odpadmi 

Problematika nakladania s odpadmi je upravená zákonom č 223/2001 Z. z., O odpadoch v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúcimi vyhláškami MŽP.

Nakladanie s odpadmi, ktoré je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, so sebou nesie riziko právnych a finančných postihov zo strany orgánov štátnej správy, pričom výška týchto sankcií sa pohybuje v rádoch tisíc až desiatok tisíc eur.

KOMU JE URČENé služby v oblasti nakladania s odpadmi?

Pôvodcom odpadu je každá právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady, prípadne vykonáva úpravu odpadov alebo iné činnosti, ktorých výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadov.

Naše služby v oblasti nakladania s odpadmi sú určené všetkým podnikajúcim subjektom:

 • ktorým sa z personálnych, časových i finančných dôvodov neoplatí zabezpečovať túto oblasť vlastnými silami,
 • ktoré musia zo zákona zabezpečiť posúdenie nezávislou osobou,
 • ktoré nemajú pre túto oblasť potrebnú kvalifikáciu,
 • ktoré potrebujú odbornú konzultáciu.

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI ZAHŔŇAJÚ:

 • certifikáciu, v rámci ktorej je možné získať certifikát SUCO - Odborný podnik pre nakladanie s odpadmi
 • hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov
 • interné a externé školenia v oblasti nakladania s odpadmi
 • odbery a chemické analýzy vzoriek odpadov, zemín, sedimentov a stavebných konštrukcií
 • odborné posudky v oblasti nakladania s odpadmi
 • preverenie súčasného stavu a posúdenie zhody s legislatívou
 • rizikové analýzy
 • štúdie zamerané na špecifické témy v oblasti nakladania s odpadmi
 • vedenie evidencie odpadov a spôsobov nakladania s nimi
 • výkon funkcie odpadového hospodára
 • vypracovanie a tlač identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • spracovanie osvetových a vzdelávacích materiálov v oblasti nakladania s odpadmi pre rôzne cieľové skupiny
 • spracovanie programov odpadového hospodárstva a ich aktualizácia
 • spracovanie prevádzkových poriadkov zariadení na nakladanie s odpadmi
 • spracovanie ročného hlásenia o vzniku odpadov
 • spracovanie systému zberu, triedenia, využívania a zneškodňovania odpadov
 • a ďalšie služby vychádzajúce zo špecifických požiadaviek klienta

TÜV SÜD VÁM PONÚKA KOMPLEXNÝ A INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP 

Skladba služieb v oblasti nakladania s odpadmi vychádza z individuálnych požiadaviek klienta, a to od jednotlivých čiastkových služieb (ako sú napríklad odbery vzoriek, spracovanie prevádzkových poriadkov, programov odpadového hospodárstva alebo odborných posudkov) až po komplexný balík služieb (výkon funkcie odpadového hospodára či podnikového ekológa ). V prípade záujmu sme schopní vykonať externé preverenie súčasného stavu nakladania s odpadmi a posúdenie zhody s platnou legislatívou, vrátane navrhnutia nápravných opatrení a ich zabezpečenie. Svojim klientom tiež ponúkame zastupovanie pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy vo veciach, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva.

Svojim klientom ponúkame nestranný, komplexný a objektívny prístup k danej problematike spočívajúci v pokrytí všetkých čiastkových zložiek. Problematika odpadového hospodárstva je súčasťou našich ďalších služieb, ktoré sa zameriavajú na posúdenie rizík vo vzťahu k životnému prostrediu v rámci implementácie environmentálnej due diligence alebo spracovania tzv. EIA. Pri svojej práci využívame znalostí a skúseností našich odborníkov, rovnako ako overených metodík a know-how z materskej spoločnosti v Nemecku.


PRÍNOSY PRE VÁS:

 • Objektívne informácie o možných environmentálnych rizík ktoré sú výstupom environmentálnej due diligence vám prinesú
 • Posilnenie vašej pozície pri vyjednávaní
 • Zníženie finančných nákladov súvisiacich s elimináciou dodatočne zistených environmentálnych rizík
 • Eliminácia hrozby správnych deliktov a z nich prameniacich sankcií
 • Návrhy na nápravné opatrenia cielené na konkrétne možnosti využitia
 • Zvýšenie trhovej atraktivity nehnuteľnosti
 • Zdôraznenie Vášho environmentálne zodpovedného prístupu

Získajte viac

Vybrať lokalitu