Certifikácia udržateľnosti biopalív

Získajte know - how jednej z prvých spoločností schválených pre certifikáciu udržateľnosti biopalív a biokvapalín v SRN

Získajte know - how jednej z prvých spoločností schválených pre certifikáciu udržateľnosti biopalív a biokvapalín v SRN

Biomasa je jedným z hlavných zdrojov obnoviteľnej energie. Jej potenciál spočíva v prínose k zmierneniu dopadu klimatických zmien a zníženiu závislosti na rope. Pri používaní biopalív dochádza k redukcii emisií skleníkových plynov a v porovnaní s klasickými fosílnymi palivami, vykazujú biopalivá lepšiu biologickú odbúrateľnosť.

Aké služby ponúkame?

 • Certifikácia podľa medzinárodného systému ISCC
 • Certifikácia podľa slovenskej legislatívy
 • Nevyhnutný predpoklad pre subjekty zapojené do reťazca výroby biopalív
 • Overovanie emisií skleníkových plynov u dodávateľov pohonných hmôt
 • Udržateľnosť biomasy a biopalív

prečo certifikácia udržateľnosti?

Nástupom využívania biopalív sa začal vynárať rad protiargumentov, ktoré spochybňovali ich ekologické prínosy. Tieto protiargumenty boli hlavným dôvodom pre zavedenie tzv. kritérií udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny. Kritériá vychádzajú zo Smernice 2009/28/ES, o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

hlavné ciele kritérií udržateľnosti

 • úspora emisií skleníkových plynov pri používaní biopalív a biokvapalín musí činiť minimálne 35% oproti emisiám skleníkových plynov vznikajúcim v celom životnom cykle alternatívneho fosílneho paliva
 • suroviny pre pestovanie biopalív musia byť pestované udržateľným spôsobom

Splnenie týchto kritérií tiež nepriamo vedie k podpore domácej alebo regionálnej produkcie, ktorá je v súlade so zásadami šetrného využívania prírodných zdrojov. Na zabezpečenie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti sú členské štáty EÚ povinné zaviesť systém certifikácie biopalív a surovín na ich výrobu.

Kroky vedúce k certifikácii udržateľnosti biopalív

 1. výber správneho certifikačného systému a registrácia
 2. predaudit (voliteľný)
 3. certifikačný audit
 4. vyhodnotenie zhody s kritériami trvalej udržateľnosti
 5. vystavenie certifikátu
 6. dozorný audit

prečo si vybrať TÜV SÜD? 

Certifikácia udržateľnosti biopalív poskytovaná spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia Vám zaistí zhodu so všetkými právnymi požiadavkami a tým aj Váš prístup na európsky trh. Môžeme Vám ponúknuť know-how materského koncernu TÜV SÜD, ktorý patrí v Nemecku medzi prvé certifikačné orgány v oblasti certifikácie biopalív.


prínosy pre vás:

 • Zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami EÚ
 • Nevyhnutný predpoklad pre Váš vstup na trh
 • Zdôraznenie environmentálneho imidžu Vašej firmy
 • Potvrdenie udržateľnosti Vášho podnikania
 • Partnerstvo s odborníkmi s celosvetovou pôsobnosťou
 • Know - how jednej z prvých spoločností schválených pre certifikáciu udržateľnosti biopalív a biokvapalín v SRN


Získajte viac

Vybrať lokalitu