Global Market Access

บริการรับรองมาตรฐาน เปิดประตูนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดฟิลิปปินส์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดฟิลิปปินส์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดฟิลิปปินส์

Philippinesผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท B

  Plug B

  ประเภท

  Plug C

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Bureau of Product Standards: BPS) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI)

  ระเบียบ

  • ผู้ผลิตจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภาคบังคับโดยยื่นขอใบอนุญาตใช้งานเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานฟิลิปปินส์ (Philippine Standard: PS) หรือเครื่องหมายรับรองการเดินพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า (Import Commodity Clearance: ICC) จาก BPS (สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า)
  • ผู้นำเข้าที่ผ่านการรับรอง PS จำเป็นต้องมีใบรับรองการยกเว้นสำหรับเครื่องหมาย ICC
  • กำหนดให้ทำการตรวจสอบโรงงานและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่บังคับใช้ 
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine National Standards: PNS)

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  กระบวนการรับรอง PS
  • การยื่นขอใบอนุญาต
  • การตรวจติดตามโรงงานและผลิตภัณฑ์
  • การทดสอบอิสระจากหน่วยงานภายนอก
  • การประเมินรายงานการทดสอบ
  • ใบอนุญาตใช้งานเครื่องหมาย PS
  • การตรวจติดตามผล
  กระบวนการรับรอง ICC
  • การยื่นขอใบอนุญาต
  • การตรวจสอบและทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก BPS (ไม่จำเป็นหากผู้ยื่นขอมีรายงานการทดสอบจากต่างประเทศ) 
  • การประเมิน
  • การออกเอกสาร ICC

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะหน่วยงานรับรองขึ้นทะเบียนกับประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม EE กับอาเซียน รายงานการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการของ TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นขอ ICC จาก BPS
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กรมพลังงานแห่งฟิลิปปินส์ (Department of Energy Philippines: DOE)

  ระเบียบ 

  • มาตรฐานพลังงานและโปรแกรมการติดฉลากแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Energy Standards and Labeling Program: PESLP ) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน กำหนดขึ้นตามหมวด 2 ในพระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ ฉบับที่ 7638
  • สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนได้จะต้องติดฉลากพลังงาน

  แนวทาง

  • การยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • การประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่ยื่นเข้ามา
  • การประเมินเอกสารทางเทคนิค
  • การอนุมัติรายงาน
  • การตรวจสอบความถูกต้องของฉลากพลังงาน
  • การติดฉลากพลังงานลงบนผลิตภัณฑ์

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่:

  • บัลลาสต์
  • เครื่องซักผ้า
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด
  • เครื่องแช่แข็ง
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาว
  • ตู้เย็น
  • เครื่องปรับอากาศในห้อง
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว
  • เครื่องโทรทัศน์

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ระบุตามมาตรฐาน PESLP ทั้งหมดได้ที่นี่

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของฟิลิปปินส์ และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecommunications Commission: NTC)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์ปลายทางหรืออุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า (Customer Premises Equipment: CPE) และอุปกรณ์วิทยุคมนาคม (Radio Communications Equipment: RCE) ต้องผ่านการรับรองจาก NTC
  • อุปกรณ์ CPE ต้องดำเนินการรับรองแบบ ส่วนอุปกรณ์ RCE ต้องดำเนินการยอมรับแบบ
  • การทดสอบอุปกรณ์ CPE ทุกประเภทต้องดำเนินการโดยบริษัทโทรคมนาคมระยะไกลแห่งฟิลิปปินส์ (Philippines Long Distance Telecommunications: PLDT)
  • สำหรับอุปกรณ์ RCE สามารถยื่นรายงานการทดสอบตามมาตรฐาน EN และ FCC ได้
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดเครื่องหมาย NTC
  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ผู้จัดหาสินค้า CPE ต้องได้รับอนุญาตจาก NTC ส่วนตัวแทนจำหน่ายสินค้า RCE จะต้องมีหนังสืออนุญาต

  กระบวนการรับรอง

  • การยื่นคำขอและส่งเอกสารที่จำเป็น
  • การทดสอบภายในประเทศ (ไม่จำเป็นสำหรับสินค้า RCE)
  • การประเมิน
  • กระบวนการรับรอง/ยอมรับแบบ:

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของฟิลิปปินส์ และการขออนุมัติที่จำเป็น และ TÜV SÜD ยังสามารถทำการทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐาน EN และ FCC ได้ด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ