Global Market Access

ข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างถูกต้อง

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดนิวซีแลนด์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดนิวซีแลนด์

New-Zealandข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ในนิวซีแลนด์ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานนิวซีแลนด์อย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในนิวซีแลนด์เป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท I

  Plug I

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สภาหน่วยงานกำกับดูแลการไฟฟ้า (Electrical Regulatory Authorities Council: ERAC)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของนิวซีแลนด์
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในระดับปานกลางถึงสูงจะต้องจัดทำแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier Declaration of Compliance: SDoC)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในระดับสูง จะต้องขออนุมัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
   • ใบรับรอง (Certificate of Approval: CoA) จากกระทรวง (หรือใบรับรองอื่นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้ใช้เป็นใบอนุมัติตามประกาศราชกิจจานุเบกษา) หรือ
   • เครื่องหมายความสอดคล้องกับระเบียบ (Regulatory Compliance Mark: RCM) จากหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาต 
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์และ/หรือ IEC

  แนวทาง

  • ผู้จัดหาที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่สามารถระบุตัวตนได้ในทางกฎหมาย และมีหมายเลขทะเบียนบริษัทออสเตรเลีย (Australian Business Number: ABN) หรือหมายเลขกรมสรรพากรของนิวซีแลนด์ (New Zealand Inland Revenue Department: IRD) ต้องขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ 2 และระดับ 3 ในฐานข้อมูลแห่งชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับ ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติอีก ผลิตภัณฑ์ลงรายการส่วนใหญ่ซึ่งมีการจำหน่ายในนิวซีแลนด์ จะต้องมีใบอนุมัติของนิวซีแลนด์อันเป็นที่ยอมรับและเหมาะสม
  • รายงานการทดสอบจะต้องจัดทำโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับ
  • โดย CoA จะครอบคลุมในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ส่วน RCM จะครอบคลุมทั้งในด้านความปลอดภัยและข้อกำหนด EMC (หากมี)

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเอกสาร SDoC ทั้งหมดได้ที่นี่
  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุมัติทั้งหมดได้ที่นี่
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิวซีแลนด์ และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation Authority: EECA)

  ระเบียบ

  • โปรแกรมการประหยัดพลังงานของนิวซีแลนด์มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโปรแกรมในออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด
  • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)
  • ส่วนหลักเกณฑ์ฉลาก Star Rating จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทเท่านั้น

  แนวทาง

  • กำหนดให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนในรูปแบบที่ระบุไว้ในมาตรฐานนิวซีแลนด์ที่บังคับใช้
  • ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มาตรฐานร่วมระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะประกอบด้วยกระบวนการทดสอบ การติดฉลากเทียบเท่า และข้อกำหนด MEPS

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิวซีแลนด์ และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • โทรคมนาคม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ

  ระเบียบ

  • Telepermit ได้กำหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ สามารถทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Telecom New Zealand ได้
  • โดยต้องขอรับการทดสอบจากหน่วยงานทดสอบอันเป็นที่ยอมรับตามข้อกำหนดของใบอนุญาตเชื่อมต่อ (Permit to Connect: PTC)
  • พร้อมส่งเอกสารคำขอไปยังฝ่ายมาตรฐานการเข้าถึงของ Telecom New Zealand
  • เมื่อได้รับอนุมัติจาก Telepermit แล้ว ผู้ผลิตจะต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการรับรอง

  • การยื่นคำขอ รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็น
  • การประเมิน
  • การออกเอกสาร Telepermit

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้มาตรฐานโทรคมนาคมได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิวซีแลนด์ และการขออนุมัติที่จำเป็น โดย TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐานที่บังคับใช้ได้
 • อุปกรณ์ไร้สายและ EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารจัดการคลื่นวิทยุ (Radio Spectrum Management: RSM)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะได้รับการจำแนกเป็น 3 ระดับตามระดับผลกระทบจากการปล่อยคลื่นรบกวนอุปกรณ์อื่นที่ทำงานโดยใช้สเปกตรัมความถี่วิทยุ โดยระดับ 1 คือก่อให้เกิดผลกระทบต่ำและระดับ 3 คือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง
  • ผู้ผลิตจะต้องลงนามใน DoC พร้อมแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมตามกฎจะต้องติดเครื่องหมาย C-Tick หรือ RCM
  • ซึ่งเครื่องหมาย RCM สามารถใช้แสดงความสอดคล้องกับ EMC ได้เช่นกัน

  แนวทาง

  • ตัวแทนในท้องถิ่นต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอใช้งานเครื่องหมาย C-Tick หรือ RCM
  • ส่วนผู้ผลิตสินค้าระดับ 2 และ 3 จะต้องแสดงรายงานการทดสอบหรือไฟล์ข้อมูลด้านเทคนิค
  • สำหรับรายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ต้องจัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้มาตรฐานระบบไร้สายได้ที่นี่
  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้มาตรฐาน EMC ได้ที่นี่
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิวซีแลนด์ และการขออนุมัติที่จำเป็น โดย TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐานที่บังคับใช้ได้
   

  **ข้อกำหนดว่าด้วยระบบไร้สายและ EMC ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยการอนุมัติที่ใช้ได้ในออสเตรเลีย สามารถใช้ยืนยันความสอดคล้องในลักษณะเดียวกันในนิวซีแลนด์ รวมถึงในทางกลับกัน ส่วนข้อกำหนดการติดฉลากกำลังอยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากเครื่องหมาย C-tick เป็นเครื่องหมาย Regulatory Compliance Mark (RCM) (เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามระเบียบ) ผู้นำเข้าที่มีหมายเลขรหัสผู้จัดหา ACMA และได้รับอนุญาตให้ติดเครื่องหมาย C-tick สามารถใช้งานเครื่องหมายต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ