Global Market Access

บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในญี่ปุ่น

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดญี่ปุ่น

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดญี่ปุ่น

Japanข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดเหล่านี้ในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังต้องการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในญี่ปุ่นเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท B

  Plug B

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI)

  ระเบียบ

  • เครื่องหมาย PSE คือเครื่องหมายความปลอดภัยภาคบังคับภายใต้กฎหมาย DENAN
  • กำหนดให้ทำการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • หมวดหมู่ A: เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ระบุจะต้องติดเครื่องหมาย PSE ทรงข้าวหลามตัด กำหนดให้ทำการตรวจสอบโรงงานของผลิตภัณฑ์และการรับรองโดย RCAB
  • หมวดหมู่ B: เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ไม่ได้ระบุจะต้องติดเครื่องหมาย PSE ทรงกลม ไม่ต้องขอการรับรอง CAB ให้แก่ผลิตภัณฑ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน JIS
  • อุปกรณ์ข้างต้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบ EMC หากมี

  แนวทาง

  • กำหนดให้ใช้ผู้นำเข้าท้องถิ่นหรือ “ผู้จัดหาที่ได้รับแต่งตั้ง”
  • ผู้จัดหาที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบใน:
   • การยื่นรายงานประกอบกิจการ
   • การยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน DENAN หรือ IEC
   • การติดเครื่องหมาย PSE ตามความเหมาะสม
   • การยื่นบันทึกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ METI ตามคำขอ และอื่น ๆ
  • ผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบใน:
   • การดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
   • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทดสอบ
   • การเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 3 ปี และอื่น ๆ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • เครื่องหมาย PSE หมวดหมู่ A ประกอบด้วยสินค้า 116 ประเภท เช่น สายเคเบิลและสายอื่น ๆ เทอร์โมฟิวส์ เครื่องประจุแบตเตอรี่ ชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง เป็นต้น ส่วนเครื่องหมาย PSE หมวดหมู่ B ประกอบด้วยสินค้า 340 ประเภท เช่น เตารีดไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของญี่ปุ่น และการขออนุมัติที่จำเป็น TÜV SÜD คือ RCAB ที่สามารถออกเอกสาร CoC สำหรับสินค้าทั้ง 340 ประเภทในผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ B และสินค้า 7 กลุ่มที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ A

 • EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สภา VCCI

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์ไอทีควรปฏิบัติตามข้อกำหนด EMC ภายใต้ระเบียบมาตรการควบคุมโดยสมัครใจ (Regulations for Voluntary Control Measures)* อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสภาพแวดล้อมในบ้าน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Class B ส่วนอุปกรณ์ประเภทอื่นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Class A
  • รายงานการทดสอบจะต้องมาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ VCCI
  • การทดสอบความสอดคล้องกับ CISPR 22

  *แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ระเบียบข้อนี้ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในฐานะระเบียบที่สื่อถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงขอแนะนำอย่างยิ่งหากต้องการทำการตลาด

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองแบบ EMD
  • ขึ้นทะเบียนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ VCCI
  • ขอรายงานการทดสอบ
  • ยื่นรายงานตรวจสอบความสอดคล้อง
  • เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ติดฉลากผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD คือหน่วยงานรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ MIC จึงสามารถดำเนินการทดสอบและออก/ขอใบรับรองแก่ผู้ผลิตได้
    
 • การประหยัดพลังงาน - สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งญี่ปุ่น (Energy Conservation Center, Japan: ECCJ)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน อันเป็นพื้นฐานของโปรแกรม Top Runner และโปรแกรมการติดฉลากประหยัดพลังงาน*
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ก่อสร้างอาคารที่มิใช่ที่อยู่อาศัย และผู้ให้บริการขนส่ง ต้องวางแผนและรายงานสถานะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

  *แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมโดยสมัครใจ แต่ในประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้ฉลากประหยัดพลังงาน จึงขอแนะนำอย่างยิ่งหากต้องการทำการตลาด

  แนวทาง

  • ตามโปรแกรม Top Runner ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของผู้ผลิตต้องผ่านค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ในปีเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละปี

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายโปรแกรม Top Runner ได้แก่:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • คอมพิวเตอร์
  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • เครื่องบันทึก DVD
  • เครื่องแช่แข็งไฟฟ้า
  • เครื่องแช่เย็นไฟฟ้า
  • หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  • ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบไฟฟ้า
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์
  • รถบรรทุกสินค้า
  • เครื่องทำอาหารแบบใช้ก๊าซ
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ก๊าซ
  • ชุดอุปกรณ์แบบจานแม่เหล็ก
  • เตาไมโครเวฟ
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้น้ำมัน
  • รถโดยสาร
  • ฮีตเตอร์แบบพกพา
  • เครื่องโทรทัศน์
  • หม้อแปลงไฟ
  • ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
  • เครื่องบันทึกวิดีโอคาสเส็ท
  ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายโปรแกรมการติดฉลากประหยัดพลังงานได้แก่:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • คอมพิวเตอร์
  • เครื่องบันทึก DVD
  • ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบไฟฟ้า
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์
  • เครื่องแช่
  • เครื่องทำอาหารแบบใช้ก๊าซ
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ก๊าซ
  • จานแม่เหล็ก
  • เตาไมโครเวฟ
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้น้ำมัน
  • ตู้เย็น
  • หม้อหุงข้าว
  • ฮีตเตอร์แบบพกพา
  • เครื่องโทรทัศน์
  • หม้อแปลงไฟ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของญี่ปุ่น และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • สิ่งแวดล้อม - WEEE and ROHS

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งญี่ปุ่น

  ระเบียบ

  • การปฏิบัติตาม J-MOSS ซึ่งกำหนดให้ต้องแสดงรายชื่อสารเคมีเฉพาะที่มีอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คล้ายกับ RoHS ของสหภาพยุโรป)
  • การปฏิบัติตามกฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ในบ้านชนิดพิเศษ โดยผู้ผลิตต้องรวบรวมและออกค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลเครื่องใช้ของตน

  แนวทาง

  • บริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนจำกัดในตลาด สามารถแต่งตั้งให้องค์กรอื่นรับหน้าที่รวบรวมและรีไซเคิลในนามของตนแทนได้

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย J-MOSS ได้แก่:
  • เครื่องอบผ้า
  • เตาไมโครเวฟ
  • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  • ตู้เย็น
  • เครื่องโทรทัศน์
  • เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  • เครื่องซักผ้า

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของญี่ปุ่น และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications: MIC)

  ระเบียบ

  • ผู้ผลิตจะต้องหาหน่วยงานรับรองอิสระที่ขึ้นทะเบียนกับ MIC เพื่อทำการรับรองความสอดคล้องและขอเครื่องหมาย MIC 
  • อุปกรณ์ปลายทางถูกแบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ อุปกรณ์ปลายทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการโทรศัพท์ และอุปกรณ์ปลายทางอื่น ๆ
  • อุปกรณ์วิทยุถูกแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ตามผลทางกฎหมาย ได้แก่ สถานีที่ไม่มีใบอนุญาต สถานีที่มีใบอนุญาต (ใบอนุญาตแบบครอบคลุมหรือ Blanket License) และสถานีที่มีใบอนุญาต (ตามกระบวนการออกใบอนุญาตอย่างง่ายหรือการขึ้นทะเบียน)

  แนวทาง

  • การยื่นขอใบอนุญาต
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์
  • กระบวนการออกใบอนุญาตล่วงหน้า
  • การตรวจสอบ
  • การออกใบอนุญาต
  • ขั้นตอนการอนุมัติขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ที่ผลิตภัณฑ์เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD คือหน่วยงานรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ MIC จึงสามารถดำเนินการทดสอบและออก/ขอใบรับรองแก่ผู้ผลิตได้

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ