Privacy Policy TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ TÜV SÜD

For English version, please click here.

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์

 

ขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์ www.tuvsud.com/th-th (“ไซต์”) ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ทูฟ ซูด” “เรา” “ของเรา” หรือ “เรา” จะหมายความถึง บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยการเข้าถึงและใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้ จะถือว่าท่านได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ  กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  การเข้าถึงหรือการใช้อย่างต่อเนื่องในกรณีใดๆ (ไม่ว่าครั้งนี้หรือในอนาคต) จะถือโดยปริยายว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

 

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจังและยึดมั่นต่อการให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการออนไลน์อย่างปลอดภัย  เรายึดมั่นในความโปร่งใสของการดำเนินงานของเรา เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

เว้นแต่เนื้อหาระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้มีการให้คำนิยามที่ต่างออกไปในนโยบายนี้ คำศัพท์ที่ใช้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีความหมายตามทีระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แห่งประเทศไทย (“พระราชบัญญัติ”)

 

1. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านเพียงแต่เข้าชมไซต์หรือใช้ระบบค้นหาข้อมูล เราจะไม่เก็บข้อมูลที่ทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่าน  ไซต์นี้จะทำการรับและบันทึกข้อมูลจากบราวเซอร์ของท่านในระบบบันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของเรา รวม ถึงเลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลคุกกี้ และหน้าที่ท่านต้องการเข้าถึง  โปรดดูย่อหน้าที่ 2 ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เรา เช่น เวลาท่านนำส่งแบบฟอร์มแก่เรา ติดต่อเราเมื่อมีคำถาม หรือให้คำติชมแก่เรา  การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ไม่ว่าผ่านไซต์นี้หรือไม่ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 

หากท่านกำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อและในนามของบุคคลอื่น ท่านยอมรับและรับรองว่าท่านได้รับมอบอำนาจและความยินยอมที่จำเป็นเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น และข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ครบถ้วนและถูกต้อง

 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

 (ก) เพื่อให้บริการและพัฒนาบริการของเรา

 (ข) เพื่อทำการตลาดทางออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มบุคคล

 (ค)  เพื่อการเรียกเก็บเงิน และทำการตรวจสอบข้อมูล

 (ง)  เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับการร้องเรียน คำติชม คำถามหรือคำร้องขอใดๆ

 (จ)  เพื่อดำเนินการด้านการตรวจสอบการกระทำที่ผิดปกติน่าสงสัยหรือผิดกฎหมายบนไซต์

 (ฉ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการงานภายในบริษัท

 (ช)  ในกรณีที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติ บทกฎหมาย กฎหมาย หรือระเบียบ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือ ศาลที่มีอำนาจ

 (ซ)  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ

 (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่อาจคาดหมายได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตร ผู้ให้บริการ และบริษัทในเครือ (“องค์กร”) ของเราที่เราได้ว่าจ้างให้ทำการให้บริการของเรา บำรุงรักษาไซต์นี้ หรือปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของไซต์นี้ และฐานข้อมูลของเรา หรือเป็นผู้ให้ความสนับสนุน และบริการด้านการดำเนินงานและการจัดการ  เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้รับรองว่าองค์กรดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านได้ให้ไว้  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้มีการส่งต่อให้แก่องค์กรในต่างประเทศ เราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อรับรองว่าองค์กรดังกล่าวจะผูกพันต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ

 

เราอาจเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ ปฏิบัติการ ดำเนินการ และ ดำเนินงานในธุรกิจของเราในลักษณะของกลุ่ม

 

2. คุกกี้และเทคโนโลยีในการติดตามอื่นๆ

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์เท็กซ์) ที่เว็บไซต์ขอให้บราวเซอร์ของผู้เข้าใช้ทำการเก็บไว้ในเครื่องเพื่อที่จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้ หรือข้อมูลในการเข้าระบบ  เราได้จัดทำคุกกี้เหล่านั้น ซึ่งเรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง ขึ้นมา  เราอาจใช้คุกกี้บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้จากโดเมนที่ต่างจากเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าใช้งาน เพื่อการโฆณาและทำการตลาดของเรา รวมถึงการทำความเข้าใจการท่องเว็บไซต์ของท่าน (เช่น ท่านเข้าดูหน้าไหนบ้าง หรือใช้เวลาดูแต่ละหน้านานเท่าไหร่) โดยการใช้คุกกี้บุคคลที่สามขึ้นอยู่กับว่าท่านเข้าใช้เว็บไซต์ไหนของเราบ้าง

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีในการติดตามประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ให้ความช่วยเหลือท่านในการท่องเว็บ
  • ให้ความช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนร่วมงานกิจกรรมของเรา เข้าระบบ และให้คำติชมแก่เรา
  • วิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ แอพพลิเคชั่นของเราที่ท่านใช้งาน
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการสงเสริมการขายและการตลาดของเรา (รวมถึงการโฆษณาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการท่องเว็บของบุคคลเหล่านั้น)

เราได้ทำการสแกนเว็บไซต์ของเราเป็นประจำด้วยเครื่องมือสแกนหาคุกกี้ของเราเพื่อที่จะได้มีรายการที่แม่นยำถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้  คุกกี้ของเราแตกออกเป็นประภทดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  • คุกกี้เพื่อเพื่อประสิทธิภาพ
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
  • คุกกี้เล็งกลุ่มเป้าหมาย

ท่านสามารถดูรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเราที่ลิงค์ https://www.tuvsud.com/th-th/cookie-notice

 

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้แต่ละประเภท (ยกเว้นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง) โดยการคลิกที่ปุ่ม “การตั้งค่าคุกกี้” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าหรือในคำบอกกล่าวเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  ในขณะที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงเว็บไซต์ บริการ และกิจกรรมของเราทั้งหมด แต่คำบอกกล่าวเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละฉบับที่ท่านจะพบเห็นบนแต่ละเว็บไซต์ของเรา จะใช้บังคับเฉพาะกับเว็บไซต์นั้น และจะไม่ใช้บังคับกับบริการของเราด้วย

 

การติดตามบนเว็บไซต์ลักษณะไม่ระบุนาม

เพื่อที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เราวิเคราะห์ลักษณะการโต้ตอบของท่านกับไซต์  เราปิดบังเลขที่อยู่ไอพีของท่าน (และอาจปิดบังข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกันที่ถูกสื่อสารระหว่างไซต์ของเรากับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องของท่านเวลาที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป) แล้วจึงนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นหน้าในเว็บไซต์ https://www.tuvsud.com ที่เข้าชมผ่านบราวเซอร์และคอมพิวเตอร์ของท่าน  ในทำนองเดียวกัน เราใช้คุกกี้สำหรับวัตถุประสงค์นี้  คุกกี้ของเราประกอบด้วยเลขที่มีเอกลักษณ์เพียงเลขเดียวซึ่งเราสามารถใช้เพื่อทราบตัวตนของท่านในเว็บไซต์ของเรา แต่จะไม่ใช้เพื่อเปิดเผยตัวตนของท่านในเว็บไซต์บุคคลที่สาม  เราใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเก็บสถิติเท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยื่ง เลขที่อยู่ไอพีจะไม่มีการใช้ที่ทำให้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

 

การใช้ กูเกิล ยูนิเวอร์ซัล อนาลีติกส์

เว็บไซต์นี้ใช้ กูเกิล ยูนิเวอร์ซัล อนาลีติกส์ ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ กูเกิล อิงค์ (“กูเกิล”)  กูเกิล ยูนิเวอร์ซัล อนาลีติกส์ คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์วิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา  ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน (รวมถึงเลขที่อยู่ไอพีของท่าน) จะถูกส่งให้เซอร์เวอร์ของกูเกิลที่สหรัฐอเมริกาและเก็บรักษาไว้ที่นั่น

 

เราได้ตั้งค่าการปกปิดเลขที่อยู่ไอพีในเว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะได้มีการย่อเลขที่อยู่ไอพีของผู้ใช้ในประเทศสมาชิกอียูหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีแห่งสัญญาว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรปล่วงหน้าโดยกูเกิล  มีแค่ในกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะมีการส่งที่อยู่ไอพีในรูปแบบเต็มให้แก่เซอร์เวอร์ของกูเกิลในประเทศสหรัญอเมริกาและทำการย่อที่นั่น  กูเกิลจะใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนผู้ให้บริการเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของท่าน รวบรวมรายงานด้านการทำงานของเว็บไซต์  และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ตแก่เรา  กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงเลขที่อยู่ไอพีที่ถูกส่งโดยบราวเซอร์ของท่านระหว่างการทำงานของ กูเกิล ยูนิเวอร์ซัล อนาลีติกส์ กับข้อมูลอื่นที่กูเกิลมีอยู่  ท่านสามารถป้องกันมิให้กูเกิลเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ซึ่งสร้างขึ้นโดยคุกกี้ (รวมถึงเลขที่อยู่ไอพีของท่าน) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งบราวเซอร์ปลั๊กอินจากลิงค์ดังต่อไปนี้ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อป้องกันมิให้ กูเกิล ยูนิเวอร์ซัล อนาลีติกส์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน  โดยการคลิกลิงค์นี้ ท่านจะสร้างคุกกี้สำหรับการเลือกไม่ใช้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านถูกบันทึกติดตามเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้ในอนาคต

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

http://www.google.com/analytics/terms/de.html หรือ

http://www.google.de/privacy.html

 

ท่านควรทราบด้วยว่าเว็บไซต์นี้ใช้ กูเกิล ยูนิเวอร์ซัล อนาลีติกส์ โดยมีโค้ดเอ็กซ์เทนชัน “anonymizeIp” เพื่อรับรองว่าการบันทึกเลขที่อยู่ไอพีจะกระทำโดยไม่ระบุตัวตน (เรียกว่า ไอพี มาส์กิง) และจะไม่รวมสิ่งที่สื่อถึงท่านโดยตรง

 

กูเกิล รีแคปต์ชา

ไซต์นี้ใช้บริการ รีแคปต์ชา ของ กูเกิล เพื่อรับรองว่าได้มีการใช้เว็บไซต์ของเราโดยมนุษย์เท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งสแปมอัตโนมัติ  ผู้ให้บริการได้แก่ กูเกิล แอลแอลซี 1600 แอมฟิเธียเตอร์ พาร์กเวย์ เมาเทน วิว ซีเอ 94043 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กูเกิล รีแคปต์ชา และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกูเกิลได้ที่ลิงค์ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ และ https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

 

กูเกิล แมปส์

ไซต์นี้ใช้บริการด้านแผนที่ กูเกิล แมปส์ ผ่านผู้ให้บริการเอพีไอ คือ กูเกิล แอลแอลซี 1600 แอมฟิเธียเตอร์ พาร์กเวย์ เมาเทน วิว ซีเอ 94043 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ของ กูเกิล แมปส์ ให้ได้ครบ ก็จำเป็นที่จะต้องบันทึกเลขที่อยู่ไอพีของท่าน  โดยปกติแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเซอร์เวอร์ของกูเกิลในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะเก็บรักษาไว้ที่นั่น  ผู้ให้บริการไซต์นี้ไม่มีอำนาจในการควบคุมการย้ายข้อมูลดังกล่าว

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของกูเกิลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

ฮอตจาร์

ไซต์นี้ใช้ ฮอตจาร์ ในการตัดสินใจเพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา  บริการของเราได้แก่ ฮีตแม็ป แทรกกิง แบบสอบถาม และคำติชมของลูกค้าเกี่ยวกับฟีเจอร์และการใช้งานของไซต์  ผู้ให้บริการคือ ฮอตจาร์ แอลทีดี เลเวล 2 เซนต์ จูเลียนส บิสเนส เซ็นเตอร์ 3 เอเลีย ซามมิต สตรีท เซนต์ จูเลียนส เอสทีเจ 1000 มอลตา

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกที่จะไม่ใช้ ฮอตจาร์ ได้ที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกที่จะไม่ใช้ ฮอตจาร์ ที่

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

3. การรักษาความลับ

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจงในนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราได้รับทราบแก่บุคคล นิติบุคคล หรือบริษัท และจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ และจะไม่ใช้ หรือพยายามที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน  ข้อจำกัดเหล่านี้จะสิ้นสุดลงสำหรับข้อมูลหรือความรู้ซึ่งได้ถูกเปิดเผยแก่สาธารณชนซึ่งมิได้เป็นผลจากการกระทำหรือการขัดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยเรา

 

4. การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการที่จะ (ก) ยื่นคำร้องขอที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ (ข) เปลี่ยน หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ที่อาจนำสู่การเข้าใจที่ผิด หรือไม่ทันสมัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดการติดต่อในย่อหน้าที่ 13 ด้านล่างนี้  เราสามารถที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิก  รวมถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นภายใต้เงื่อนไขในมาตรา 31 ของ พระราชบัญญัติ  ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

 

เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายในสามสิบ (30) วันภายหลังจากที่ได้รับคำร้องขอ เราจะแจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันว่าจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้เมื่อได้  หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่าน หรือทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถดำเนินการได้

 

5.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเรา เราใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยของเราตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองและให้ความปลอดภัยแก่การสื่อสารผ่านไซต์ในกรณีที่เหมาะสม  ทั้งนี้ เนื่องจากความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถที่จะรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด  เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่เรา และการส่งข้อมูลนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง  เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือการรักษาให้เป็นความลับ ซึ่งธุรกรรมใดๆ และการสื่อสารอื่นที่ทำผ่านไซต์

 

การสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยงที่จะถูกรบกวนหรือสกัดกั้นโดยบุคคลที่สาม เราไม่ขอรับรองว่าไซต์ปราศจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้เราจะใช้ความพยายามในการบำรุงรักษาก็ตาม

 

ท่านควรที่จะใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูล ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการลบคุกกี้ในอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์และคาเชของท่านก่อนและหลังการใช้บริการใดๆบนไซต์

 

6. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ไซต์อาจประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงค์ที่นำสู่และมาจากเว็บไซต์อื่นบนอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์เหล่านี้อาจะมีนโยบายและการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลที่ต่างจากที่บรรยายไว้ในนี้  เนื่องจากนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้บังคับใช้กับไซต์นี้เท่านั้น กรุณาอ่านข้อความด้านการคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์อื่นที่คุณเข้าชมด้วย

 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆจะประกาศไว้ในหน้านี้ และการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ไซต์ภายหลังจากที่มีการประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไข และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  ท่านจึงควรอ่านหน้านี้อย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าไซต์นี้

 

8. การถอนความยินยอม

ความยินยอมที่ท่านให้แก่เราสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีผลใช้บังคับจนกว่าท่านจะถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  ท่านสามารถที่จะถอนความยินยอมและขอให้เราหยุดใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมดหรือข้อใดข้อหนึ่งโดยการยื่นคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามข้อมูลในการติดต่อดังระบุไว้ในย่อหน้า 13 ด้านล่างนี้

 

เมื่อได้รับคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เราอาจต้องใช้เวลาตามสมควรในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำร้องขอของท่านและผลกระทบที่จะมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเรา) และแจ้งผลกระทบของการดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าว รวมถึงผลทางกฎหมายซึ่งอาจกระทบถึงสิทธิของท่านและความรับผิดต่อเรา  โดยปกติแล้ว เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายในสิบ (10) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

 

ในขณะที่เราเคารพการตัดสินใจของท่านที่จะถอนความยินยอม ขอให้ท่านทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่ท่านต่อไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำร้องขอของท่าน และในกรณีเช่นว่านั้น เราจะแจ้งท่านก่อนดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน  หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกคำร้องขอถอนความยินยอม กรุณาแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษาด้วยวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

โปรดทราบด้วยว่าการถอนความยินยอมจะไม่กระทบถึงสิทธิของเราที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยมิต้องขอความยินยอมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้บังคับว่าต้องขอความยินยอมเพื่อกระทำการดังกล่าว

 

9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานตราบที่จำเป็นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดหรืออนุญาตไว้  เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขจัดซึ่งวิธีที่ข้อมูลจะสื่อถึงตัวท่านได้ เมื่อสามารถที่จะสันนิษฐานได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมไว้อีกต่อไป และไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

 

10.  การคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 32 ของ พระราชบัญญัติ

 

11. การร้องขอให้ยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับคำร้องขอให้ยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 34 ของ พระราชบัญญัติ เราจะดำเนินการทันที

 

12. การขัดหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ

ในกรณีที่ท่านพบว่าเราหรือผู้ให้บริการของเราได้มีการขัดหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติ ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 73 ของ พระราชบัญญัติ

 

13. ข้อสอบถามและการสื่อสาร

หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการที่จะยื่นคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ท่านส่งอีเมลหรือส่งคำถาม หรือคำร้องขอของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดีพีโอ)

 

ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หมูที่ 9 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง

ปทุมธานี

ประเทศไทย 12120

อีเมล [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ