Global Market Access

ครบจบ! ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในบรูไน

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดบรูไน

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดบรูไน

Brunei-Darussalamค้นหาตลาดแห่งใหม่ในบรูไนสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทที่ลงทุนในต่างแดน ข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดบรูไนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานบรูไนอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในบรูไนเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท G

  Plug G

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กรมงานบริการไฟฟ้า ((Department of Electrical Services: DES) สำนักนายกรัฐมนตรี))

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมงานบริการไฟฟ้า ภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้า
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC

  แนวทาง

  • ผู้จัดหาที่ต้องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ควรดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์
  • คณะกรรมการทะเบียนจะให้การรับรองผลิตภัณฑ์ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบรับรองตามที่กำหนด พร้อมแจ้งรายละเอียดการรับประกันคุณภาพ รายงานการทดสอบ และการรับรองจากหน่วยงานทดสอบระดับสากล และอื่น ๆ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะหน่วยงานรับรองขึ้นทะเบียนกับประเทศบรูไนภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม EE กับอาเซียน รายงานการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการของ TÜV SÜD และเอกสาร CoC ของเราจึงเป็นที่ยอมรับในการใช้ขึ้นทะเบียนกับกรมงานบริการไฟฟ้า
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • การติดฉลากแสดงอัตราพลังงานและคณะทำงานด้านมาตรฐาน สังกัดกองพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี

  ระเบียบ

  • ในปัจจุบันยังมิได้มีการออกข้อกำหนดภาคบังคับใด ๆ ในบรูไน
  • หลักเกณฑ์การติดฉลากแสดงอัตราพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในห้อง ถือเป็นข้อกำหนดโดยสมัครใจ
  • ฉลากแสดงอัตราพลังงานจะออกให้ในรูปของใบรับรองโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับ 5 ดาว

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตที่ต้องการเข้าร่วมหลักเกณฑ์การติดฉลากแสดงอัตราพลังงานต้องยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนทั้งในส่วนของผู้จัดหาและผลิตภัณฑ์ต่อกรมฯ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบรูไน และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • โทรคมนาคมและไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร (Info-communications Technology Industry: AITI)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์โทรคมนาคม การสื่อสารผ่านวิทยุและดาวเทียมทั้งหมดที่จะจำหน่ายและใช้งานในบรูไนดารุสซาลามจะต้องผ่านการรับรองแบบจาก AITI
  • โดยจะต้องขึ้นทะเบียนการรับรองแบบในชื่อของตัวแทนในท้องถิ่นผู้ถือใบอนุญาตตัวแทน AITI ที่ยังไม่หมดอายุ
  • สามารถยื่นรายงานการทดสอบ FCC/EN ได้ และไม่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างสินค้า
  • ผลิตภัณฑ์ต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้าตามการรับรองแบบอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อผ่านด่านศุลกากร
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดเครื่องหมาย AITI Approved
  • อุปกรณ์ข้างต้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบ EMC หากมี

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการรับรองแบบ

  • การขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาต
  • การยื่นขอรับรองแบบ
  • การยื่นรายงานการทดสอบและเอกสารที่จำเป็น
  • การตรวจทานเอกสาร
  • การออกใบรับรองแบบ
  • การออกใบอนุญาตนำเข้า

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ระดับ 1: โทรสาร, ระบบโทรศัพท์, PABX/KTS, โมเด็ม ADSL (แบบติดตั้งอยู่กับที่), ระบบเสียงและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์, เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น, VOIP
  • ระดับ 2: ระบบโทรศัพท์ไร้สาย, วิทยุสมัครเล่น, วิทยุผ่านดาวเทียม, วิทยุทางเรือ, เพจเจอร์, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, Kristal Astro
  • ระดับ 3: โมเด็ม (แบบไร้สาย), โทรศัพท์เคลื่อนที่, สถานีฐาน, เรดาร์, เครื่องรับส่งข้อมูลวิทยุ, อุปกรณ์วิทยุกำลังแรงสูง, เครื่องรับส่งวิทยุการบิน, วิทยุสื่อสาร
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD ได้รับการแต่งตั้งจาก AITI ของบรูไนให้เป็นหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคม ส่วน TÜV SÜD PSB ได้รับอนุญาตให้ออกใบรับรองแบบในนามของ AITI แห่งบรูไนตามขอบข่ายดังนี้:
   • AITI-TS-SRD
   • AITI-TS-LMR

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญและระบบพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ผ่านการอนุมัติที่จำเป็นและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของอาร์เจนตินา รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD สามารถใช้รับรองความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังช่วยดูแลผู้ผลิตในการขอป้ายอนุมัติโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ