สหภาพยุโรป

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดสหภาพยุโรป

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดสหภาพยุโรป

EU-Unionสหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 รัฐสมาชิกที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใช้ร่วมกัน (กฎระเบียบสหภาพยุโรป) ขึ้นอยู่กับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยกฎระเบียบส่วนมากจะกำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE ซึ่งเป็นเครื่องหมายภาคบังคับที่แสดงว่าผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่เข้าข่าย อีกทั้งในแต่ละประเทศอาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของตนเองเพิ่มเติมด้วย

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE* ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป
  • ยื่นเพียงเอกสาร DoC ได้ แต่ทั้งนี้ขอแนะนำให้ขอเอกสารรับรองหากต้องการทำการตลาด
  • กำหนดให้ทำการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน EN ในทวีปยุโรป
  • *การติดเครื่องหมาย CE มิได้ถือเป็นเครื่องหมายรับรอง อนุมัติ หรือยืนยันคุณภาพ แต่เป็นการรับรองตนเองของผู้ผลิตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นภายใต้กฎระเบียบที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ กฎระเบียบส่วนมากของสหภาพยุโรปจะกำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE

 • สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

  ระเบียบ

  การประหยัดพลังงาน

  • กฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy-related Product: ErP) ใช้ทดแทนกฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Energy-using Product: EuP) โดยขยายขอบเขตข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ErP ทุกประเภท
  • ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจทานประสิทธิภาพโดย EC สำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มีการบังคับใช้ระเบียบ ต้องติดเครื่องหมาย CE
  • ฉลากประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่ใช้กับ 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจะใช้ฉลากแบบ “ปรับขนาด” การติดฉลากแบบใหม่ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแช่เย็นที่ใช้จำหน่ายสินค้าโดยตรงในร้านค้าและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผู้บริโภคในยุโรปจะได้เห็นฉลากแบบใหม่นี้ในร้านค้าและทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  RoHS & WEEE

  • RoHS คือกฎระเบียบการติดเครื่องหมาย CE และแม้ว่า WEEE จะไม่ใช่กฎระเบียบการติดเครื่องหมาย CE แต่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHS และ WEEE หากมี
  • ผู้ผลิตจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนความสอดคล้องในประเทศเป้าหมาย
 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

  ระเบียบ

  • การติดเครื่องหมาย CE ตามกฎระเบียบโทรคมนาคมและระบบไร้สาย
  • ยื่นเพียงเอกสาร DoC ได้ แต่ทั้งนี้ขอแนะนำให้ขอเอกสารรับรองหากต้องการทำการตลาด หากไม่มีมาตรฐานร่วมกันในส่วนใด ผู้ผลิตต้องขอรับบริการจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ*
  • *หน่วยงานตรวจสอบอิสระคือองค์กรที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระที่สามารถทำการประเมินผลิตภัณฑ์ว่าตรงตามข้อกำหนดในกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ หน่วยงานเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามข้อกำหนดการทดสอบที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบสหภาพยุโรป

  แนวทาง

  กระบวนการติดเครื่องหมาย CE

  • ระบุกฎระเบียบที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ หากมีกฎที่บังคับใช้ได้มากกว่าหนึ่งข้อ ต้องปฏิบัติตามให้ครบทุกข้อ
  • กำหนดขอบเขตในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่บังคับใช้
  • เลือกกระบวนการตรวจสอบรับรอง*ตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • เลือกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวิธีการทดสอบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ และเลือกห้องปฏิบัติการอิสระหากกฎระเบียบระบุให้ทำการทดสอบโดยหน่วยงานภายนอก
  • รวบรวมไฟล์เทคนิคของเอกสารทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ไฟล์เทคนิคจะมีข้อมูลที่พิสูจน์ว่าได้ดำเนินการทดสอบอย่างถูกต้องและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไฟล์นี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์
  • จัดเตรียมเอกสาร DoC เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่บังคับใช้ พร้อมลายเซ็นจากผู้ผลิตซึ่งมีผลผูกพันในทางกฎหมาย
  • ติดเครื่องหมาย CE ลงบนผลิตภัณฑ์ของคุณ ทั้งนี้ การติดเครื่องหมาย CE มีกฎจำเพาะที่ต้องปฏิบัติตาม
  • *ทางเลือกในกระบวนการตรวจสอบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำกำหนดให้ใช้เอกสาร DoC ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอาจต้องทำการทดสอบ ตรวจติดตาม หรือขอใบรับรองเพิ่มเติมจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE ได้แก่ผลิตภัณฑ์ตามรายการด้านล่างนี้

  • อุปกรณ์ทางสายเคเบิล
  • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
  • เครื่องใช้ที่ใช้ก๊าซ
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • อุปกรณ์โทรคมนาคม
  • ของเล่น

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่

  กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ระเบียบตามกฎระเบียบ ErP ได้แก่:

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (โทรทัศน์)
  • มอเตอร์ไฟฟ้า
  • แหล่งจ่ายไฟภายนอก
  • เครื่องแช่เย็นในครัวเรือน
  • โคมไฟในครัวเรือนแบบไม่บังคับทิศทางแสง
  • กล่องรับสัญญาณธรรมดา
  • อุปกรณ์ที่มีการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บายและปิดเครื่อง
  • อุปกรณ์ให้แสงสว่างขั้นตติยภูมิ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้ฉลากแบบ “ปรับขนาด”: 

  1. เครื่องล้างจาน
  2. จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจอโทรทัศน์และป้ายสัญลักษณ์ดิจิตอล
  3. โคมไฟ
  4. ตู้เย็น รวมถึงตู้แช่ไวน์
  5. เครื่องซักผ้าและเครื่องซัก-อบผ้า

  ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป* (และแต่ละประเทศสมาชิก) และการขออนุมัติที่จำเป็น ครอบครัว TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตามกฎระเบียบที่หลากหลาย

  สิ่งที่คุณจะได้รับจาก TÜV SÜD:

  • ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านความสอดคล้องกับข้อกำหนดการติดเครื่องหมาย CE
  • รายงานการทดสอบเพื่อการจัดเตรียมเอกสารไฟล์เทคนิค
  • เครื่องหมาย CE
  • ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certification of Conformity)** ในด้านความปลอดภัย, EMC, การประหยัดพลังงาน, RoHS และ WEEE และมาตรฐานที่บังคับใช้

  *กฎระเบียบสหภาพยุโรปถือเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำที่ผู้ผลิตสินค้าต้องปฏิบัติตามเพื่อการเข้าสู่สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศอาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของตนเองเพิ่มเติม

  **นอกจากการติดเครื่องหมาย CE ซึ่งเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งในการค้าที่มีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามแล้ว เครื่องหมาย TÜV SÜD สามารถใช้รับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป (EN) ได้ด้วยเช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ