Global Market Access

ทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นการทำธุรกิจในสหภาพยุโรป

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดสหภาพยุโรป

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดสหภาพยุโรป

EU-Unionสหภาพยุโรปประกอบด้วย 28 รัฐสมาชิกที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใช้ร่วมกัน (กฎระเบียบสหภาพยุโรป) ขึ้นอยู่กับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยกฎระเบียบส่วนมากจะกำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE ซึ่งเป็นเครื่องหมายภาคบังคับที่แสดงว่าผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่เข้าข่าย อีกทั้งในแต่ละประเทศอาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของตนเองเพิ่มเติมด้วย

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE* ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป
  • ยื่นเพียงเอกสาร DoC ได้ แต่ทั้งนี้ขอแนะนำให้ขอเอกสารรับรองหากต้องการทำการตลาด
  • กำหนดให้ทำการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน EN ในทวีปยุโรป
  • *การติดเครื่องหมาย CE มิได้ถือเป็นเครื่องหมายรับรอง อนุมัติ หรือยืนยันคุณภาพ แต่เป็นการรับรองตนเองของผู้ผลิตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นภายใต้กฎระเบียบที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ กฎระเบียบส่วนมากของสหภาพยุโรปจะกำหนดให้ติดเครื่องหมาย CE

 • สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

  ระเบียบ

  การประหยัดพลังงาน

  • กฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy-related Product: ErP) ใช้ทดแทนกฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Energy-using Product: EuP) โดยขยายขอบเขตข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ErP ทุกประเภท
  • ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจทานประสิทธิภาพโดย EC สำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มีการบังคับใช้ระเบียบ ต้องติดเครื่องหมาย CE
  • ฉลากประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่ใช้กับ 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจะใช้ฉลากแบบ “ปรับขนาด” การติดฉลากแบบใหม่ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแช่เย็นที่ใช้จำหน่ายสินค้าโดยตรงในร้านค้าและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผู้บริโภคในยุโรปจะได้เห็นฉลากแบบใหม่นี้ในร้านค้าและทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  RoHS & WEEE

  • RoHS คือกฎระเบียบการติดเครื่องหมาย CE และแม้ว่า WEEE จะไม่ใช่กฎระเบียบการติดเครื่องหมาย CE แต่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHS และ WEEE หากมี
  • ผู้ผลิตจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนความสอดคล้องในประเทศเป้าหมาย
 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

  ระเบียบ

  • การติดเครื่องหมาย CE ตามกฎระเบียบโทรคมนาคมและระบบไร้สาย
  • ยื่นเพียงเอกสาร DoC ได้ แต่ทั้งนี้ขอแนะนำให้ขอเอกสารรับรองหากต้องการทำการตลาด หากไม่มีมาตรฐานร่วมกันในส่วนใด ผู้ผลิตต้องขอรับบริการจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ*
  • *หน่วยงานตรวจสอบอิสระคือองค์กรที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระที่สามารถทำการประเมินผลิตภัณฑ์ว่าตรงตามข้อกำหนดในกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ หน่วยงานเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามข้อกำหนดการทดสอบที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ