Global Market Access

บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในประเทศมาเลเซีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดมาเลเซีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดมาเลเซีย

Malaysiaข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดมาเลเซียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ในมาเลเซีย เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานมาเลเซียอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในมาเลเซียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท G

  Plug G

  ประเภท M

  Plug M

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการพลังงาน Suruhanjaya Tenaga (ST)

  ระเบียบ

  • พระราชบัญญัติการจ่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2533 และระเบียบด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2537 กำหนดให้ผู้ผลิตยื่นขอใบรับรอง (Certificate of Approval: COA) และติดฉลาก SIRIM หรือเครื่องหมายรับรองลงบนผลิตภัณฑ์
  • มาตรฐานที่ ST ให้การยอมรับ:
   • รายงานการทดสอบตามหรือเทียบเท่ามาตรฐานมาเลเซีย (Malaysia Standards: MS) ซึ่งออกโดยห้องปฏิบัติการที่ DSM ให้การยอมรับ  
   • รายงานการทดสอบและใบรับรองจากหน่วยงานรับรอง 
   • รายงานจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก DSM, ILAC, APLAC และอื่น ๆ
   • แนวทางการใช้รายงานการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้าดังที่คณะกรรมการพลังงานได้ระบุไว้
    • ในการยื่นขอ CoA สำหรับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง รายงานการทดสอบต้นกำเนิดจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีและไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ระบุในรายงานการทดสอบ
    • ในการยื่นขอ CoA สำหรับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถใช้รายงานการทดสอบที่มีอายุเกินกว่า 5 ปีได้

  แนวทาง 

  • ผู้นำเข้าในท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอ
  • ผู้ผลิตจะต้องขอ COA จาก ST ก่อนยื่นคำขอฉลาก SIRIM หรือเครื่องหมายรับรอง
  • ฉลาก SIRIM สามารถขอได้ด้วยการเข้าร่วมหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ SIRIM (Product Certification Scheme: PCS) หรือหลักเกณฑ์การทดสอบแบบกะ (Batch Testing Scheme: BTS)

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลาก SIRIM ได้แก่: 
   • เซอร์กิตเบรกเกอร์
   • เครื่องมือไฟฟ้าใช้งานในบ้าน
   • เครื่องใช้ในครัวเรือน
   • ไฟส่องสว่าง
   • ขาปลั๊ก/ปลั๊กไฟ
   • เต้ารับ
   • สวิตช์และสวิตช์หรี่ไฟ
   • สายไฟ/สายเคเบิล/สายอื่น ๆ
   • และอื่น ๆ

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

   

  สรุปบริการของเรา

  ในฐานะห้องปฏิบัติการทดสอบขึ้นทะเบียนกับประเทศมาเลเซียภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EE กับอาเซียน รายงานการทดสอบของ TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับจาก ST ในการใช้รับรองความปลอดภัย

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการพลังงาน Suruhanjaya Tenaga (ST)

  ระเบียบ

  • ระเบียบด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2537 (ฉบับปรับปรุง ปี 2556) ระเบียบข้อ 101A (3) กำหนดไว้ว่าโปรแกรมการติดฉลากพลังงานมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภท
  • ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)

  แนวทาง

  • ยื่นคำขอไปยัง ST 
  • หากมีการทดสอบประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการโดยหน่วยงาน SIRIM QAS International หรือห้องปฏิบัติการใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับจาก Standard Malaysia 
  • ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ทุกรายจะต้องติดฉลากประหยัดพลังงานลงบนผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 
   • เครื่องปรับอากาศ
   • พัดลมใช้งานในบ้าน 
   • ตู้เย็น
   • เครื่องโทรทัศน์ 

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย MEPS:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • ตู้เย็น
  • พัดลมใช้งานในบ้าน: MS 2574:2014
  • โคมไฟ: MS 2598:2014
  • โทรทัศน์
  • เครื่องซักผ้า

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาเลเซีย และการขออนุมัติที่จำเป็น เราสามารถให้การสนับสนุนแก่คุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการประหยัดพลังงานของมาเลเซีย อีกทั้งรายงานการทดสอบยังเป็นที่ยอมรับอย่างดีทั่วโลกอีกด้วย

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย (Malaysian Communications and Multimedia Commission: MCMC)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ดำเนินการรับรองแบบสำหรับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมแบบใช้สายติดตั้งอยู่กับที่และไร้สาย 
  • SIRIM QAS International คือหน่วยงานรับรองที่ได้รับแต่งตั้ง 
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการติดฉลากรับรองตนเอง
  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  แนวทาง

  • ผู้นำเข้าในท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอ 
  • ส่งตัวอย่าง 2 ชิ้นเข้ารับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เมื่อผ่านอนุมัติแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องติดฉลาก SIRIM ตามมาตรฐาน
  • SIRIM CMCS (กองกิจการไร้สาย) ได้ประกาศใช้ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Certificate of Conformity) หรือ eCOC ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้แทนวิธีปัจจุบันที่มีการออกใบรับรองในรูปแบบเอกสารกระดาษและผู้ได้รับใบรับรองจะต้องมารับฉบับจริง ณ เคานเตอร์ที่ทำการ SIRIM

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีการควบคุมได้แก่:
   • อุปกรณ์แสดงหมายเลขโทรเข้าแบบอนาล็อก (Analogue Calling Line Identity Presentation: ACLIP) เพื่อการเชื่อมต่อกับ PSTN 
   • เครื่องรับ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
   • การเชื่อมต่อกับเครือข่าย ISDN (Integrated Services Digital Network) โดยใช้การเข้าถึงแบบเบสิก 
   • การเชื่อมต่อกับเครือข่าย ISDN แบบไพรมารี 
   • ระบบโทรศัพท์ไร้สาย
   • สายเคเบิลและสายไฟความถี่ต่ำที่มีฉนวนและเปลือกแบบ PVC
   • อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน  
   • ระบบ PABX (Private Automatic Branch Exchange) เพื่อการเชื่อมต่อกับเครือข่าย PSTN 
   • อุปกรณ์ปลายทางเพื่อการเชื่อมต่อกับเครือข่าย PSTN (Public Switch Telephone Network)
  • อุปกรณ์ไร้สายที่มีการควบคุมได้แก่: 
   • อุปกรณ์วิทยุมือสมัครเล่น 
   • อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ GSM 
   • อุปกรณ์วิทยุเคลื่อนที่บนบก 
   • อุปกรณ์ที่เข้าถึงสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย (Broadband Wireless Access: BWA) 
   • อุปกรณ์แปลงสัญญาณเคลื่อนที่ IMT-2000 รุ่นที่ 3 (3G) 
   • เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices: SRD) 

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาเลเซีย และการขออนุมัติที่จำเป็น 
    

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ