คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RoHS II ของจีน - การเข้าสู่ตลาดโลก

Capitalise on the market opportunities in China

Capitalise on the market opportunities in China

ROHS II ของประเทศจีนคืออะไร

RoHS II คือวิธีจัดการข้อจำกัดการใช้งานสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยระเบียบฉบับนี้มีขึ้นเพื่อ:

 • ควบคุมและลดมลภาวะในสภาพแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกำจัดทิ้ง
 • ส่งเสริมให้มีการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างครอบคลุมด้วยวิธีที่สะอาดยิ่งขึ้น
 • สนับสนุนการบริโภคสีเขียว และ
 • ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์        

หากคุณมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับ RoHS II ของจีน สามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่นี่

 
 • ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไร

  RoHS II ของจีนได้รับการบัญญัติขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  หากผลิตภัณฑ์ใดได้รับการทดสอบและบรรจุภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ไม่ว่าจะผลิตขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ RoHS II ของจีน

 • ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ใด

  RoHS II ของจีนเป็นข้อบังคับในเขตประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แต่ไม่มีผลบังคับใช้ในฮ่องกง มาเก๊า หรือไต้หวัน

 • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีคำจำกัดความอย่างไรและมีหมวดหมู่อะไรบ้าง

  “ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่มีแรงดันไฟฟ้าพิกัดขณะใช้งานไม่เกิน 1,500 โวลต์กระแสตรงและ 1,000 โวลต์กระแสสลับ ซึ่งทำงานโดยใช้กระแสหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และทำการสร้าง ส่ง และวัดค่ากระแสดังกล่าวและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ [ในนิยามนี้] ไม่รวมอุปกรณ์ผลิต ถ่ายทอด และแจกจ่ายพลังงาน (อ้างอิงระเบียบ RoHS II ของจีน หมวด I มาตรา 3)

  หมวดหมู่ต่าง ๆ มีดังนี้:

   • อุปกรณ์โทรคมนาคม/อุปกรณ์สื่อสาร
   • อุปกรณ์กระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศและโทรทัศน์
   • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ
   • เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   • เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
   • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงอุตสาหกรรม
   • เครื่องมือไฟฟ้า
   • อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
   • ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง
   • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา กีฬา และความบันเทิง และอื่น ๆ

  หมวดหมู่ต่าง ๆ นี้ไม่รวม:

   • อุปกรณ์การผลิต ถ่ายทอด และแจกจ่ายพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงไฟฟ้า สถานีต้นกำลังที่ถ่ายทอดและแจกจ่ายพลังงาน ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้จ่ายและกระจายพลังงานให้แก่อาคาร
   • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการป้องกันประเทศและการทหาร
   • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษหรือสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย
   • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก
   • อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง
   • อุปกรณ์ใช้แล้วที่ผลิตก่อน 1 กรกฎาคม 2559
   • ผลิตภัณฑ์นำเข้าชั่วคราวหรือบริการบำรุงรักษาที่มิใช่เพื่อการจำหน่าย
   • ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย/พัฒนาและทดสอบ
   • เพื่อการจัดแสดงและวัตถุประสงค์อื่น มิใช่เพื่อการจำหน่าย และอื่น ๆ

  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ 12 ประเภทดังต่อไปนี้ (รายละเอียดนิยามเพิ่มเติมในประกาศ) จะรวมอยู่ในรายการข้อบังคับข้อจำกัดการใช้งานสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:

   • ตู้เย็น (สูงสุด 800 ลิตร)
   • เครื่องปรับอากาศ (อัตราการทำความเย็น ≤ 14,000 วัตต์)
   • เครื่องซักผ้า (ผ้าแห้ง ≤ 10 กก.)
   • เครื่องทำน้ำอุ่น
   • เครื่องพิมพ์ (≤ A3, ≤ 60 หน้า/นาที)
   • เครื่องถ่ายเอกสาร (≤ A3, ≤ 60 หน้า/นาที)
   • เครื่องโทรสาร
   • ชุดโทรทัศน์
   • จอมอนิเตอร์
   • ไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต)
   • ชุดอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
   • โทรศัพท์

  ผลิตภัณฑ์ทั้ง 12 ประเภทดังกล่าวข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขีดจำกัดว่าด้วยสารต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ GB/T 26572-2011 (อ้างอิงตารางในหัวข้อ “RoHS II ของจีนมีข้อกำหนดอย่างไร”) และติดฉลากตามระเบียบ SJ/T 11364-2014 (อ้างอิงตารางในหัวข้อ “เครื่องหมาย RoHS II ของจีนใช้อย่างไร”) ทั้งนี้มิได้มีข้อกำหนดขีดจำกัดสารอันตรายที่เป็นข้อบังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง 12 ประเภทเหล่านี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบ/ชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ที่มิได้รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ แต่ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS II ของจีนโดยถือเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น

 • RoHS II ของจีนมีข้อกำหนดอย่างไร

  ในปัจจุบัน ข้อจำกัดว่าด้วยสารอันตรายในมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมจะอ้างอิงตามมาตรฐาน (รวมถึงมาตรฐานฉบับปรับปรุง) ดังต่อไปนี้:

  1. SJ/T 11364-2014 (ข้อกำหนดเครื่องหมายสำหรับข้อจำกัดว่าด้วยสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  2. GB/T 26572-2011 (ข้อกำหนดขีดจำกัดว่าด้วยสารต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  • สารอันตรายและขีดจำกัดสำหรับวัสดุเนื้อเดียวแต่ละชนิด: 
   สารอันตราย   ขีดจำกัด
  ตะกั่ว 0.1%
  ปรอท 0.1%
  เฮกซะวาเลนต์โครเมียม 0.1%
  PBB 0.1%
  PBDE 0.1%
  แคดเมียม 0.01%
  1. มาตรฐานการตรวจจับสารอันตราย:
  • GB/T26125-2011, IDTIEC62321: 2008 (การทดสอบสารควบคุม 6 ชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เฮกซะวาเลนต์โครเมียม โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล และ PBDE)
  • GB/T29783-2013 (การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคการวาวแสงของอะตอมของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

 • เครื่องหมาย RoHS II ของจีนใช้อย่างไร
  เครื่องหมายที่ต้องแสดง
   
  • ไม่มีสารต้องห้าม
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • รีไซเคิลได้หลังเลิกใช้
  • แสดงด้วยสีเขียว (C:85, M:30, Y:85, K:20)
  • มีระยะการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Use Period: EFUP)
  • มีสารอันตราย
  • ใช้ได้อย่างปลอดภัยในช่วง EFUP (เช่น 10 ปี)
  • ควรเข้าสู่ระบบรีไซเคิลหลังหมดช่วง EPUP
  • แสดงด้วยสีส้ม (C:0, M:75, Y:100, K:0)

  หมายเลข “10” ในเครื่องหมาย EFUP (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า “ระยะการใช้งานที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmentally Protection Use Period: EPUP)”) หมายถึงระยะเวลาที่สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะยังไม่รั่วไหลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมขั้นรุนแรง การบาดเจ็บรุนแรงต่อร่างกายของผู้ใช้ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารอันตรายจะต้องแสดงเครื่องหมายนี้

  รูปแบบการติดเครื่องหมายสำหรับชื่อและส่วนประกอบของสารอันตราย (ต้องเป็นภาษาจีน)
  China ROHS II FAQ - marking styles

  RoHS II ของจีนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน SJ/T11364-2014

 • RoHS II ของจีนและ RoHS ของสหภาพยุโรปต่างกันอย่างไร

  Item 

  RoHS ของสหภาพยุโรป

  RoHS II ของจีน

  ขอบข่ายผลิตภัณฑ์

  11 หมวดหมู่ในปี 2562

  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เข้าข่ายและบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

  เครื่องหมายผลิตภัณฑ์

  เครื่องหมาย CE

  เครื่องหมาย RoHS II ของจีน

  เอกสาร

  DoC และ TDF เป็นภาษาอังกฤษได้

  ตารางเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นภาษาจีน

  ข้อยกเว้นขอบข่ายผลิตภัณฑ์

  จำกัด

  จำกัด แต่ไม่จำเป็นต้องตรงกับของสหภาพยุโรป

  วันที่บังคับใช้

  1 กรกฎาคม 2549

  16 กรกฎาคม 2559

  สารอันตราย

  ปัจจุบันมี 6 จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  ปัจจุบันมี 6

  บรรจุภัณฑ์

  ไม่ต้อง ต้อง

 • การขอ RoHS II ของจีนมีขั้นตอนอย่างไร
  • รวบรวมรายละเอียดวัสดุสำหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบย่อย
  • จัดทำตารางเปิดเผยข้อมูลทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นภาษาจีน
  • ติดฉลากผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ