Conventional Power

Konvenčná energia

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti pri zachovaní maximálnej efektivity nákladov

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti pri zachovaní maximálnej efektivity nákladov

Či už vyraďujete z prevádzky staršie zariadenia, modernizujete existujúce zariadenia alebo budujete elektrárne pre budúce generácie, vždy na vás čakajú rovnaké ťažkosti. Ako nájsť rovnováhu medzi maximalizáciou prevádzkovej efektivity, zvýšením dostupnosti a zároveň dodržiavaním národných a medzinárodných bezpečnostných a environmentálnych noriem?

Vo fáze výstavby poskytujeme komplexné podporné administratívne služby, ako napríklad spracovanie predbežnej ceny, monitorovanie výstavby a úplné riadenie projektu v rámci inžinierskych služieb owners' engineer, čím pomáhame zabezpečiť dodržanie termínu výstavby elektrárne. Skúšky, inšpekcie a hodnotenia externých dodávateľov naviac zabezpečia, aby materiály a zariadenia vašej elektrárne trvalo spĺňali kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky.

Pred uvedením do prevádzky vykonávame hodnotenie zhody s národnými a medzinárodnými predpismi a normami, v prípade nezhôd ponúkame nezávislú kontrolu a posúdenie, riadime proces udeľovania licencie a prebierky dokončených prác a testujeme programy.

Po začatí prevádzky vykonávame pravidelné bezpečnostné kontroly vášho prevádzkového vybavenia a poskytujeme podporu prostredníctvom programov údržby a správ v oblasti kombinovanej výroby tepla a energie a hodnotenie emisií CO2. V prípade mimoriadnych udalostí spracovávame odhady škôd a pripravujeme sanačné programy. V prípade demontáže vám poskytneme odborné vedenie a podporu.

prečo si vybrať TÜV SÜD?

V TÜV SÜD používame integrovaný prístup v rámci celého životného cyklu elektrárne. Ponúkame vám svoje služby už od fázy návrhu a plánovania, kde preskúmavame projektovú dokumentáciu a určujeme oblasti pre prevádzkové vylepšenia elektrárne. Vďaka tomu máte istotu, že váš projekt spĺňa príslušné predpisy a vyhnete sa tak neskoršiemu nákladnému prepracovávaniu.

 

 

PRÍNOSY pre vás

  • TÜV SÜD je popredným poskytovateľom nezávislých bezpečnostných služieb pre elektrárne v Nemecku. Náš globálny interdisciplinárny tím zahŕňa odborníkov zo všetkých relevantných disciplín vrátane procesného inžinierstva, projektovania, merania a regulácie a strojárstva a má desiatky rokov skúseností v oblasti elektrární a energetických zariadení, potrubných rozvodov a inžinierskych systémov pre riadenie procesov.
  • Naši odborníci predsedajú v národných a medzinárodných výboroch pre štandardizáciu a sú schopní poskytnúť vám zasvätené znalosti a prognostické informácie o vnútroštátnych a medzinárodných bezpečnostných a kvalitatívnych normách, ktoré vám ušetria čas aj peniaze.
  • Vďaka nášmu integrovanému prístupu k poskytovaniu služieb bude na vaše činnosti dohliadané zo všetkých uhlov a budú identifikované oblasti pre zlepšenie nákladovej efektivity naprieč celým životným cyklom vašej elektrárne.
  • Preventívny prístup k bezpečnosti elektrárne prostredníctvom externého hodnotenia a pravidelných kontrol konštrukcie a vybavenia zaistí maximálnu dostupnosť elektrárne a minimalizuje bezpečnostné problémy, ktoré majú negatívny vplyv na imidž elektrárne v očiach verejnosti.
  • TÜV SÜD je notifikovaná osoba a spolupracujúci partner povereného kontrolného orgánu. Umožňuje získať značku CE a potvrdenie zhody s normou ASME z jediného zdroja.
  • Naše skúšobné laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 17025.

Získajte viac

Vybrať lokalitu