Fotovoltaika (PV)

Fotovoltaika (PV)

Kvalitné fotovoltaické riešenia pre žiarivejšiu budúcnosť

Kvalitné fotovoltaické riešenia pre žiarivejšiu budúcnosť

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia ako nezávislý odborný dozor

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., v pozícii nezávislého odborného dozoru (ďalej len NOD), potvrdzuje očakávanú kvalitu investičného zámeru v štádiu jeho technickej prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky. Výstupy výkonu NOD sú očakávané ako podklady k zabezpečeniu financovania projektu prostredníctvom bankového úveru alebo formou leasingu, pričom činnosť NOD bude reflektovať rozsah požiadaviek na technickú „due diligence“ špecifikovanú financujúcou bankovou spoločnosťou.

Rozsah činnosti NOD

Posúdenie projektu výstavby

Odborné posúdenie technickej dokumentácie pre použité FVE panely, meniče, transformátory, kabeláž a ostatné elektro príslušenstvo. Ďalej bude vykonané posúdenie správnosti výpočtu nosných konštrukcií a posúdenie predloženej projektovej dokumentácie stavby s legislatívou SR a EU, vrátane dokumentácie pre pripojenie. Taktiež je vykonané posúdenie predloženého energetického auditu z hľadiska technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti projektu, jeho finančnej efektívnosti a návratnosti. Súčasne je vykonané miestne šetrenie lokality plánovanej výstavby.

Technický odborný dozor v priebehu realizácie stavby

Odborné posúdenie kvality a rozsahu uskutočnených prác na stavbe FVE (stavebná časť, elektro časť, časť výrobnej technológie) kontrola úmernosti fakturovaných nákladov, kontrola priebehu prác podľa harmonogramu výstavby.

Záverečná technická kontrola nezávislým odborným dozorom

Vypracovanie nezávislého technického stanoviska k posúdenej dokončenej stavby fotovoltaickej elektrárne podľa projektovej dokumentácie.


Záverečná technická kontrola je zameraná na kontrolu kvality a kompletnosti diela fotovoltaickej elektrárne, jeho funkčnosti a plnenia očakávaných parametrov.

V prípade požiadaviek zákazníka a požiadaviek financujúcej bankovej spoločnosti je možné rozsah našich činností doplniť a upraviť podľa potreby.

Pozrite si realizované projekty

Získajte viac

Vybrať lokalitu