Biomasa bioplyn

Biomasa - bioplyn

Energia z biomasy - pre prekvitajúcu budúcnosť

Energia z biomasy - pre prekvitajúcu budúcnosť

SPOLOČNOSŤ TÜV SÜD SLOVAKIA AKO NEZÁVISLÝ ODBORNÝ DOZOR

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., v pozícii nezávislého odborného dozoru (ďalej len NOD), potvrdzuje očakávanú kvalitu investičného zámeru v štádiu jeho technickej prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky. Výstupy výkonu NOD sú očakávané ako podklady k zabezpečeniu financovania projektu prostredníctvom bankového úveru alebo formou leasingu, pričom činnosť NOD bude reflektovať rozsah požiadaviek na technickú „due diligence“ špecifikovanú financujúcou bankovou spoločnosťou.

ROZSAH ČINNOSTI NOD

Miestne šetrenie

Stavebné a environmentálne aspekty a predpoklady pre použitie bioplynovej technológie, logistiku a skladovanie vstupných a výstupných materiálov.

Technologická, energeticko-ekonomická due diligence

Vyhodnotenie riešení z pohľadu voľby optimálnej varianty, kvalita vstupných surovín a vplyv na energetický výnos, skladba vstupných surovín, posúdenie udržateľnosti zdroja vstupov.Vytvorenia energeticko-ekonomického auditu, zhodnotenie produkcie, posúdenie prevádzkových nákladov, tvorba rezervného fondu opráv.

Predmetom posúdenia sú zmluvné vzťahy, stavebná dokumentácia, pozemková časť (územné plánovanie, vlastníctvo, nájmy či vecné bremená), poľnohospodárske aspekty (analýza kvality/dostupnosti vstupných surovín vo vzťahu k účinnosti výroby (surovinový audit), štruktúra poľnohospodárskych pozemkov z hľadiska využiteľnosti), posúdenie strojnej, stavebnej, elektrotechnickej, plynárenskej a tlakovej časti technickej dokumentácie.

Environmentálna due diligence

Posúdenie všetkej technickej dokumentácie z pohľadu plnenia požiadaviek legislatívy v oblasti životného prostredia.

Dohľad pri výstavbe

Formou návštev v termínoch definovaných podľa harmonogramu výstavby (možnosť finančného monitoringu – potvrdenie prestavanosti, kontrola harmonogramu výstavby a správnosti faktúr).

Záverečná technická kontrola

Vypracovanie nezávislého technického stanoviska k posúdeniu dokončenej stavby bioplynovej stanice podľa projektovej dokumentácie. Záverečná technická kontrola je zameraná na kontrolu kvality a kompletnosti diela bioplynovej stanice, jej funkčnosti a plnenia očakávaných parametrov.

Monitoring prevádzky

Posúdenie reálnej produkcie, prevádzkových a výkonových parametrov a vyhodnotenie historických dát výroby formou inšpekcie predložených objektívnych podkladov zo skúšobnej a trvalej prevádzky bioplynovej stanice.


V prípade potreby zaisťujeme olfaktometrické štúdie, zistenie kvality vstupných surovín, digestátu, produkovaného bioplynu prostredníctvom autorizovaných osôb a akreditovaných laboratórií.

V prípade požiadaviek zákazníka a požiadaviek financujúcej bankovej spoločnosti je možné rozsah našich činností doplniť a upraviť podľa potreby.

Naše referencie

Získajte viac

Vybrať lokalitu