tuv certifikat

TÜV Certifikát k diskovým kolesám

Informácia ohľadom vydávania protokolu o skúškach diskových kolies (tzv. TÜV certifikát)

Informácia ohľadom vydávania protokolu o skúškach diskových kolies (tzv. TÜV certifikát)

TÜV certifikát je protokol o skúškach a testoch diskových kolies (oceľových alebo z ľahkých zliatin), ktorý je vydávaný skúšobňou TÜV a ktorý preukazuje, že diskové kolesá pri skúškach a testoch splnili stanovené technické požiadavky vrátane ich montáže na vozidlo(-á) konkrétnej(-ich) značky(-iek), typu(-ov)/variantu(-ov)/verzie(-í).

 

 • Protokol o skúškach a testoch (TÜV certifikát) sa vydáva výrobcom diskových kolies alebo ich povereným zástupcom (oficiálnym importérom).
 • Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. nevydáva TÜV certifikát pre individuálnych prevádzkovateľov a držiteľov vozidiel (či už právnickým alebo fyzickým osobám) z nižšie uvedených dôvodov:

V rámci zápisu alternatívnych rozmerov pneumatík a diskov do dokladov vozidla sa v SR akceptuje ako jedna z príloh aj vyššie uvedený TÜV certifikát, ktorý je najčastejšie naviazaný na nemecké národné schválenie Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vydané schvaľovacím orgánom Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg, Nemecko (KBA). Takýmto protokolom disponuje výrobca diskových kolies a/alebo jeho oficiálny importér v SR, ktorý, ak má jednotlivé typy a varianty (modely) diskových kolies typovo schválené v SR, tak na základe takéhoto schválenia je možné alternatívne rozmery pneumatík a diskov zapísať do dokladov vozidla.

 

V rámci skúšok diskových kolies sa koleso v závislosti na materiáli, z ktorého je vyrobené, podrobuje viacerým skúškam, a to:

 • skúške materiálu
 • skúške odolnosti voči korózii
 • skúške na ohyb počas otáčania
 • skúške valivosti
 • nárazovej skúške
 • skúške meniacim sa krútiacim momentom

Následne sa diskové koleso skúša a posudzuje v rámci montáže a zástavby na konkrétne značky a typy/varianty/verzie vozidiel, pre ktoré má byť určené, pričom len toto posúdenie bez samotných skúšok uvedených vyššie sa cenovo pohybuje v rádoch tisícok EUR.

 

Z uvedeného je zrejmé, že pri niektorých skúškach je na diskové koleso, ktoré je odovzdané skúšobni na vykonanie skúšok, vyvíjaná značná sila, ktorá môže spôsobiť, že diskové koleso vyrobené zo slabého materiálu, nepresne alebo je v niektorej časti oslabené, sa môže zdeformovať / prasknúť a tým sa úplne znehodnotiť. Toto nepredstavuje problém u výrobcov diskov, ktorí vedia na výsledky skúšok rýchlo zareagovať, upraviť materiály, či výrobné postupy tak, aby ďalšie diskové kolesá odovzdané skúšobni na výkon následných skúšok týmto skúškam vyhoveli a teda nepredstavovali bezpečnostné riziko v prevádzke. Avšak takéto skúšky diskových kolies predstavujú problém pre individuálnych držiteľov vozidiel, ktorí si zaobstarali alternatívne diskové kolesá v malom počte (najčastejšie sada 4 kusov), ktorých rozmer nie je zapísaný v  dokladoch ich vozidla, k diskovým kolesám nemajú žiaden doklad o schválení a oficiálny importér značky vozidla im nevie vydať potvrdenie o tom, že vozidlo môže byť vybavené aj diskovými kolesami takýchto rozmerov.

 

TÜV SÜD Slovakia prostredníctvom akreditovanej skúšobne TÜV SÜD Czech je schopná určité skúšky diskových kolies vykonať a vydať protokol o skúškach (TÜV certifikát), avšak, ako je popísané vyššie, skúšobňa by za prípadné poškodenie diskového kolesa (či už 1 kusa, 2 kusov, či všetkých 4 kusov) pri skúškach neniesla zodpovednosť a tým pádom by:

 • nebolo možné vydať protokol o skúškach (TUV certifikát)
 • držiteľ vozidla by prišiel o 1 alebo viacero kusov diskov zo zaobstaranej sady

 

Odporúčame držiteľom vozidiel zaobstarávať si také alternatívne diskové kolesá (jedná sa prevažne o diskové kolesá vyrobené z ľahkých zliatin):

 • ktorých rozmer je uvedený v dokladoch ich vozidla, alebo
 • ktoré sú zakúpené u oficiálneho zástupcu výrobcu diskových kolies (importéra), ktorý má v rámci typového schválenia v SR pre jednotlivé značky a typy (modely) vozidiel schválené aj diskové kolesá väčších rozmerov, aké sú uvedené v dokladoch ich vozidla a k predaným diskovým kolesám vystaví všetky potrebné dokumenty k ich zápisu do dokladov vozidla.

Získajte viac

Vybrať lokalitu