Jednotlivo dokončované vozidlo

Jednotlivo dokončované vozidlo

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo.

Taktiež, ak sa už dokončené vozidlo podrobilo ešte dokončeniu najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo.

Jednotlivé dokončovanie vozidiel sa v SR riadi ustanoveniami § 27 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ jednotlivo dokončovaného vozidla je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla. Schvaľovacím orgánom je v tomto prípade okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Prevádzkovateľ jednotlivo dokončovaného vozidla je pred udelením schválenia povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dokončované vozidlo spĺňať, ustanovuje § 23 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.


TÜV SÜD ponúka služby:

  • Stanovenie rozsahu skúšok pre jednotlivo dokončované vozidlo
  • Skúšky a kontroly vozidiel
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie pre okresný úrad, odbor cestnej dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu