Jednotlivo dovezené vozidlo

Jednotlivo dovezené vozidlo

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla dovezeného z iného štátu ako Slovenská republika je podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla. Schvaľovacím orgánom je v tomto prípade okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Druhy jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

Jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla môže byť pri vozidle dovezenom:

a) z členského štátu alebo zmluvného štátu ako

 • jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla (možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie EÚ)
 • jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla (možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené vnútroštátne typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla)
 • jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to európske predpisy umožňujú (bude možné až od 1.9.2020 – možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla  a umožňujú to európske predpisy
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla)
   

b) z tretieho štátu ako

 • jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla (možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte a malo udelené typové schválenie EÚ vozidla)
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktorému nemožno udeliť jednotlivé uznanie podľa predchádzajúceho – b1) 

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla, ktorý žiada o jednotlivé schválenie, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo spĺňať, ustanovuje § 25 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.


Schvaľovací orgán nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo

a) ktoré nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak

 1. ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla; ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,
 2. ide o osobné vozidlo kategórie M1 určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel a ktoré z hľadiska plnenia technických požiadaviek pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače bolo prestavané na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; konštrukčné zmeny vozidla ako úprava riadenia pre pravostrannú cestnú premávku nie sú potrebné,
 3. ide o iné vozidlo ako v druhom bode, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou a toto vozidlo bolo dokončené alebo prestavané tak, že spĺňa všetky technické požiadavky na prevádzku vozidla s pravostrannou cestnou premávkou,

b) ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné alebo nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN alebo ho nemožno určiť; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,

c) ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti alebo ak jednotlivo dovezené vozidlo malo byť zrecyklované,

d) ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom povolené výnimky z technických požiadaviek a tieto výnimky pre prevádzku vozidla v cestnej premávke v Slovenskej republike neboli

 1. povolené podľa § 161,
 2. automaticky uznané podľa § 162 ods. 3 alebo
 3. uznané podľa § 162 ods. 4,

e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,

f) ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom,

g) ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,

h) ak vozidlo nebolo výrobcom vyrobené na prevádzku v cestnej premávke alebo ak vozidlo nie je určené na prevádzku v cestnej premávke,

i) ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,

j) ak v zahraničnom osvedčení o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla chýbajú niektoré povinné údaje alebo údaje v ňom uvedené nezodpovedajú uvedenému vozidlu a zahraničné osvedčenie o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla neumožňuje identifikáciu vozidla,

k) ktoré sa nezhoduje so schváleným typom vozidla.


TÜV SÜD ponúka:

 • Stanovenie rozsahu skúšok pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla
 • Skúšky a kontroly vozidiel
 • Príprava schvaľovacej dokumentácie pre okresný úrad odbor cestnej dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu