Prestavba jednotlivého vozidla

Prestavba jednotlivého vozidla

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Prestavba jednotlivého vozidla sa v SR riadi ustanoveniami § 35 zákona  č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prestavať alebo si chce nechať prestavať jednotlivé vozidlo, je povinný vopred požiadať o povolenie prestavby jednotlivého vozidla schvaľovací organ. Schvaľovacím orgánom je v tomto prípade okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Schvaľovací orgán vydá povolenie prestavby jednotlivého vozidla s platnosťou najviac na šesť mesiacov, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

Prevádzkovateľ vozidla je pred udelením schválenia prestavby jednotlivého vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle, na ktorom bola vykonaná prestavba. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo prestavané vozidlo spĺňať, stanovuje § 27 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný požiadať o schválenie prestavby jednotlivého vozidla, o schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje ten schvaľovací orgán, ktorý udelil povolenie prestavby jednotlivého vozidla.

Za prestavbu jednotlivého vozidla sa podľa § 36 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepovažuje:

  • výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,
  • výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, alebo
  • výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla.

Inou technickou zmenou na jednotlivom vozidle podľa § 37 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je taká zmena alebo úprava na vozidle, ktorá nie je prestavbou vozidla alebo výmenou karosérie, rámu alebo motora, ale vyžaduje si zmenu technických údajov v dokladoch vozidla. Jednotlivé druhy inej technickej zmeny na vozidle ustanovuje § 41 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.


TÜV SÜD ponúka služby
  • Stanovenie rozsahu skúšok pri prestavbe jednotlivého vozidla
  • Skúšky a kontroly vozidiel
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie pre okresný úrad odbor cestnej dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu