Jednotlivo dokončované vozidlo

Jednotlivo vyrobený alebo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka

Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov osobných vozidiel

Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov osobných vozidiel

Schválenie jednotlivého systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa v SR riadi ustanoveniami § 28 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivý výrobca, ktorý vyrobil jednotlivý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať do prevádzky v cestnej premávke, je povinný požiadať o ich schválenie schvaľovací orgán. Osoba, ktorá jednotlivo dovezie systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať do prevádzky v cestnej premávke a ktoré nie sú opatrené značkou typového schválenia EÚ, je povinná požiadať o ich schválenie schvaľovací orgán. Schvaľovacím orgánom je v tomto prípade okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Jednotlivý výrobca alebo osoba je pred udelením schválenia povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobený alebo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňať, ustanovuje § 24 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.


TÜV SÜD ponúka služby:

  • Stanovenie rozsahu skúšok pre jednotlivo vyrobený alebo dovezený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku
  • Skúšky a kontroly systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie pre okresný úrad, odbor cestnej dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu