Car Dealership

Jednotlivo vyrobené vozidlo

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Individuálna výroba vozidla sa v SR riadi ustanoveniami § 25 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla. Schvaľovacím orgánom je v tomto prípade okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je pred udelením schválenia povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo spĺňať, ustanovuje § 21 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.


TÜV SÜD ponúka služby

  • Stanovenie rozsahu skúšok pre jednotlivo vyrobené vozidlo
  • Skúšky a kontroly vozidiel
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie pre okresný úrad, odbor cestnej dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu