Jednotlivo dovezené osobné vozidlá s pravostranným riadením

Jednotlivo dovezené osobné vozidlá s pravostranným riadením

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Služby pre majiteľov osobných vozidiel

Do Slovenskej republiky je možné jednotlivo doviezť osobné vozidlo kategórie M1, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou (vozidlo s pravostranným riadením). Táto možnosť platí iba pre vozidlá, ktoré boli už prihlásené v evidencii vozidiel (evidované vozidlá) a vozidlo zároveň spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku.

Ak vozidlo nespĺňa tieto požiadavky, je potrebné na jednotlivo dovezenom vozidle vykonať určité úpravy. Spravidla ide o:

  • výmenu predných svetlometov z dôvodu nesprávneho zalomenia svetelného lúča stretávacieho svetlometu (nepostačuje prekrytie stretávacích svetlometov tak, aby nedochádzalo k osvetľovaniu ľavej strany),
  • výmenu zadných svietidiel z dôvodu nesprávneho umiestneného zadného svietidla do hmly (musí byť na ľavej strane alebo v strede na zadnej časti vozidla), alebo
  • výmenu vonkajších spätných zrkadiel z dôvodu nedostatočného výhľadu v pravostrannej cestnej premávke.

Konštrukčné zmeny vozidla ako úprava riadenia pre pravostrannú cestnú premávku (zmena pravostranného riadenia vozidla na ľavostranné riadenie) na jednotlivo dovezenom vozidle nie sú potrebné.

Plnenie technických požiadaviek pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku, sa preukazuje protokolom o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe vypracovaným technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky.

Vypracovaný protokol o skúškach jednotlivého vozidla, z ktorého vyplýva, že jednotlivo dovezené osobné vozidlo kategórie M1, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, spĺňa požiadavky, sa predkladá aj pri technickej kontrole pravidelnej, ktorá sa vykonáva ešte pred konaním o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z., pričom takéto vozidlo z dôvodu iného umiestnenia riadenia bude už pri technickej kontrole pravidelnej hodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.

Ak výsledkom konania o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. na schvaľovacom orgáne (okresnom úrade odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií) je vydanie osvedčenia o evidencii časť II, v ďalších úradných záznamoch sa uvedie: „Vozidlo má umiestnené riadenie na pravej strane z dôvodu, že vozidlo bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou. Vozidlo spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku.“.

Jednotlivo doviezť vozidlo, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou (vozidlo s pravostranným riadením), je možné len osobné vozidlo kategórie M1. Ostatné druhy vozidiel a ostatné kategórie vozidiel, ktoré boli určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, nie je možné doviezť do Slovenskej republiky, napríklad špeciálne vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy a podobne.

Taktiež táto možnosť neplatí pre nové ešte neevidované vozidlá. V tomto prípade nové ešte neevidované vozidlo musí prejsť procesom jednotlivého dokončenia vozidla a vozidlo musí spĺňať všetky technické požiadavky pre prevádzku vozidla s pravostrannou cestnou premávkou vrátane aj správneho umiestnenia riadenia.


TÜV SÜD ponúka:

  • Stanovenie rozsahu skúšok
  • Skúšky vozidiel
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie pre okresný úrad odbor cestnej dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu