Typové schválenie EÚ celého vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, S

Služby pre výrobcov vozidiel (OEM)

Služby pre výrobcov vozidiel (OEM)

Typové schválenie EÚ celého vozidla alebo tzv. „globálna homologizácia“ alebo anglicky „EU Whole Vehicle Type Approval – EU WVTA“ je deklarácia toho, že vozidlo plní všetky požiadavky podľa predpisov EHK a smerníc/nariadení EÚ stanovené pre danú kategóriu vozidla potrebné pre registráciu vozidla vo všetkých krajinách EÚ. Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel neuplatňuje postup typového schválenia EÚ celého vozidla ustanovený právom Európskej únie, typu vozidla možno udeliť len vnútroštátne typové schválenie celého vozidla. Typové schválenie EÚ celého vozidla je v súčasnosti jediný spôsob, ako schváliť sériovo vyrábané vozidlo kategórie L, M, N, O, T, C, R a S ako v SR, tak aj v EÚ. Príslušným orgánom SR vo veci udelenia typového schválenia EÚ celého vozidla je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Typové schválenie EÚ celého vozidla:

  • u vozidiel kategórie L ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek,
  • u vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje nariadenie (EÚ) 2018/858 schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES,
  • u vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami.

    Výrobca vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R alebo S je pred udelením typového schválenia EÚ celého vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí typ vozidla danej kategórie spĺňať, ustanovujú vyššie uvedené príslušné predpisy EÚ podľa kategórie vozidla.

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla možno podať len v jednom členskom štáte. Pre jeden typ vozidla možno udeliť len jedno typové schválenie EÚ celého vozidla.


TÜV SÜD PONÚKA SLUŽBY:

  • Úvodné a priebežné audity systému kvality výrobcov
  • Skúšky a kontroly vozidiel a ich systémov
  • Podpora pri spracovaní podkladov pre typové schválenie EÚ celého vozidla
  • Typové schválenie EÚ celého vozidla v spolupráci s typovými schvaľovacími orgánmi (SK, CZ, D, NL, ...)

Získajte viac

Vybrať lokalitu