SFCS 1001, 1002, 1003

SFCS 1001, 1002, 1003

Certifikácia trvalo udržateľného obhospodárovania lesov (TUOL)

Certifikácia trvalo udržateľného obhospodárovania lesov (TUOL)

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov znamená environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov pre súčasné a budúce generácie.

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TUOL) je neustále sa vyíjajúci proces, ktorého požiadavky sa menia v čase v závislosti od najnovších vedeckých poznatkov a chápania tohto konceptu spoločnosťou. To znamená, že kritéria na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov musia byť neustále prispôsobované novým podmienkam a musia zohľadňovať národné ciele a konkrétne ekologické a environmentálne podmienky, rovnako ako ekonomické, politické, kultúrne a duchovné rozmery.

Základné kritéria trvalo udržateľného obhospodárovania lesov:

  • Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolobehu uhlíka
  • Zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov
  • Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov (drevné a nedrevné produkty)
  • Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov
  • Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov (najmä pôdoochrannej a vodoochrannej)
  • Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok

Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa podmienky certifikácie – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Zhrnutia správ a zistení z auditu - zverejnené na www.pefc.sk

Získajte viac

Vybrať lokalitu