SFCS 1004 Certifikácia výrobkov

SFCS 1004

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov podľa SFCS 1004

Certifikácia spotrebiteľského reťazca je založená na princípe sledovania pôvodu certifikovaného dreva v celom reťazci od ťažby dreva až po konečného spotrebiteľa výrobkov z dreva a papiera.

Každý drevospracujúci podnik je teda článkom reťazca, ktorý sa pre drevo začína v lese a končí u konečných spotrebiteľov. Aby bolo možné sledovať pôvod dreva, je potrebné vytvoriť spoľahlivý a dôveryhodný systém, ktorý by zákazníkom preukázal pôvod drevnej suroviny, použitej vo výrobkoch z dreva. Certifikácia spotrebiteľského reťazca lesných produktov takýto systém zabezpečuje.

Stále väčšie množstvo spotrebiteľov pri nákupe výrobku zohľadňuje nielen jeho cenu, kvalitu, ale aj jeho vzťah k životnému prostrediu. V oblasti lesného a drevospracujúceho priemyslu dochádzalo a stále ešte dochádza k devastácii a trvalému ničeniu lesných porastov. Tieto skutočnosti viedli ku vzniku organizácie, ktorá vytvorila schému za účelom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a zodpovedajúceho systému pre sledovanie toku drevnej suroviny – Rady PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

PEFC certifikované výrobky z dreva a papiera pochádzajú z lesov obhospodarovaných environmentálne vhodným, spoločensky prínosným a ekonomicky životaschopným spôsobom.

Certifikát spotrebiteľského reťazca je posudok od nezávislého, kvalifikovaného a akreditovaného orgánu, ktorý potvrdzuje, že tok drevnej suroviny a výrobkov na báze dreva v podniku spĺňa požiadavky kladené normatívnym dokumentom.


Ako môže C-o-C certifikácia pomôcť vášmu podnikaniu?

  • zabezpečíte si a zlepšíte prístup na trhy, ktoré požadujú ekologicky vhodné výrobky
  • získate trhovú výhodu v porovnaní s firmami, ktoré ponúkajú necertifikované výrobky
  • zvýšite hodnotu svojho obchodného mena
  • získate istotu, že nenakupujete drevo z nelegálnej ťažby a nevhodných zdrojov
  • získate prístup k obchodnej značke – logu PEFC
  • zlepšíte svoj imidž zodpovednej spoločnosti, ktorá používa drevo a papier z obnoviteľných a environmentálne vhodných zdrojov
  • zlepšíte vnútornú efektívnosť vášho podnikania cez účtovný systém toku dreva
  • integrujete spotrebiteľský reťazec PEFC do systému riadenia kvality a kontrolingu vašej spoločnosti

Získajte viac

Vybrať lokalitu