Vodíková energia

Vodík

Palivo pre zelenú budúcnosť

Palivo pre zelenú budúcnosť

Boj proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy je výzvou, ktorá sa dotýka každého - vo všetkých krajinách a priemyselných odvetviach. Mnohé krajiny sa už zaviazali k zníženiu spotreby energie a súhlasili s ambicióznymi cieľmi za účelom minimalizácie javov spojených s emisiami uhlíka. Prechod od konvenčných energií k obnoviteľným, ako je veterná a solárna, je však len prvým krokom k dosiahnutiu týchto cieľov.

Prečo je vodík dôležitý?

Vodík ako nosič energie má rozsiahly potenciál v podpore úsilia o dekarbonizáciu. Vodík možno použiť ako úložné médium, ktoré umožní ďalší pokrok v integrácii a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, a ako spoločnú technológiu využívanú pri dekarbonizácii všetkých energetických odvetví. Uznávajú to vlády a vedúci predstavitelia priemyslu po celom svete a v krajinách, ako je Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, ale aj Čína, Japonsko alebo Kórea. V zásade všetky priemyselne orientované krajiny nielenže chápu úlohu vodíka pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy, ale začali tiež podporovať zavádzanie vodíka v projektoch siahajúcich od výroby zeleného vodíka cez dopravu až po použitie vodíka v rozšírených aplikáciách.

The roles of Hydrogen

Výhody zeleného vodíka ako nociča energie

Existuje niekoľko spôsobov výroby vodíka, ale najviac sa diskutuje o takzvanom "zelenom vodíku" vyrábanom elektrolýzou z obnoviteľných zdrojov energie, pretože ide o bezuhlíkový výrobný postup. Možno ho flexibilne použiť na uspokojenie energetického dopytu v rôznych odvetviach a k zníženiu ich špecifických emisií uhlíka.

Výhody môžeme zhrnúť takto:

  • Využitie špičkovej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na skladovanie a distribúciu zelenej energie.
  • Vyvarovanie sa vysokých investícií do nových distribučných kapacít využitím existujúcej infraštruktúry (napr. plynovodov) pre prepravu a distribúciu.
  • Existujúca dostupnosť veľkých úložných kapacít, ktoré sú potrebné na oddelenie kolísavej výroby energie od spotreby energie.
  • Zníženie emisií uhlíka v niekoľkých odvetviach, ako je doprava, priemyselná výroba alebo stavebníctvo, ktorých dekarbonizácie inými technológiami je komplikovaná.

Prečo si vybrať TÜV SÜD pe riešenie vodíkovej energie?

V rámci spoločnosti TÜV SÜD sme odhodlaní využívať naše rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti s vodíkom a súvisiacimi technológiami na podporu vývoja bezpečných, zabezpečených a spoľahlivých riešení vodíkovej energie.

TÜV SÜD má skúsenosti s celým hodnotovým reťazcom vodíka a celým životným cyklom vodíkových technológií. Naši odborníci sa počas posledných desaťročí zúčastnili niekoľkých úspešných a inovatívnych projektov. Svoj záväzok k využívaniu vodíka prejavujeme svojou účasťou na týchto uznávaných prelomových projektoch:

  • Mobilné aplikácie (HydRail): testovanie, inšpekcia a certifikácia počas schvaľovacieho procesu prvého regionálneho vlaku na svete poháňaného vodíkovým palivovým článkom, Coradia iLint od spoločnosti Alstom.
  • Výroba a doprava: posúdenie bezpečnosti a vypracovanie smernice pre vodíkovú bezpečnosť elektrolyzérov a zariadení Power2Gas ako vedúci výskumného projektu HYPOS.
  • Uhlíková stopa: vývoj systému certifikácie, ktorý má zabezpečiť spoľahlivý pôvod zeleného vodíka v rámci projektu EU CertifHy.

Riešenie spoločnosti TÜV SÜD pre vodíkovú technológiu

Oblasť vodíkovej technológie možno rozdeliť do troch segmentov:

  • Výroba vodíka
  • Skladovanie, preprava a distribúcia vodíka
  • Využitie a spotreba vodíka napr. v palivových článkoch nákladných vozidiel alebo vlakov

Hydrogen Stages
Spoločnosť TÜV SÜD podporuje svojich zákazníkov službami v rámci všetkých troch segmentov, zastávame pritom holistický prístup na zaistenie bezpečnosti, efektívnosti a hospodárnosti vodíkových projektov.

Ďalšie informácie o našich službách súvisiacich s vodíkom nájdete nižšie.

Výroba vodíka

Elektrolyzéry a zariadenia Power2Gas využívajú obnoviteľnú energiu zo zdrojov, ako sú veterné turbíny a solárne panely, na výrobu vodíka alebo, v samostatnom kroku, dokonca metánu, ktorý je známy ako dôležitá zložka zemného plynu.
 
TÜV SÜD ponúka komplexné portfólio služieb pre investorov, výrobcov a prevádzkovateľov týchto zariadení. Naše služby zahŕňajú okrem iného náležitú starostlivosť o projekt, hodnotenie rizík na podporu investičných rozhodnutí a certifikáciu notifikovaného subjektu. Ako autorizovaný inšpekčný orgán ponúkame tiež počiatočné a pravidelné inšpekcie počas prevádzky za účelom zaistenia zhody s predpismi alebo posúdenie bezpečnostných konceptov pre splnenie požiadaviek HSE.

Zistite viac o procese výroby vodíka a o tom, ako vám pri nej môžeme pomôcť

Preprava, distribúcia a skladovanie vodíka

Za štandardných podmienok je vodík horľavý, bezfarebný, bez zápachu, bez chuti, netoxický, nekorozívny, nekovový, dvojatómový plyn. Môže byť skladovaný a distribuovaný podobným spôsobom ako iné plynné palivá (napr. zemný plyn), zvyčajne v stlačenej alebo dokonca skvapalnenej forme.

Existujúcu infraštruktúru pre prepravu a distribúciu zemného plynu možno v zásade použiť aj pre vodík, ale platí tu niekoľko obmedzení a je potrebné prijať osobitné opatrenia.

Medzi bežné technológie skladovania a prepravy vodíka patria potrubia, nádrže a nákladné automobily. TÜV SÜD ponúka operátorom a výrobcom týchto zariadení rozsiahlu podporu. Naše služby zahŕňajú meranie prietoku, testovanie kompatibility materiálov, testovanie integrity potrubia a koncepty zabezpečenia infraštruktúry. 

Zistite viac o skladovaní, preprave a distribúcii vodíka a súvisiacich službách

Spotreba a využitie vodíka

Vodík možno využiť v rôznych segmentoch - pomáha znižovať emisie uhlíka v mobilných aplikáciách, priemyselných výrobných procesoch a obytných aplikáciách pre vykurovanie a napájanie z elektrickej siete. Vďaka tejto flexibilite je vodík ideálnym palivom pre klimaticky neutrálne technológie.

Vodík možno navyše použiť ako priemyselnú surovinu k napájaniu palivových článkov alebo v turbínach a motoroch.

V spoločnosti TÜV SÜD poskytujeme služby všetkým segmentom, v ktorých sa používa vodík. Patrí k nim napríklad certifikácia palivových článkov, homologácia automobilov/železnice a testovanie čerpacích staníc.

Interdisciplinárne tímy odborníkov TÜV SÜD poskytujú individuálne služby pre všetky segmenty, v ktorých sa vodík používa. Patria sem služby výrobcom so záujmom o testovanie a certifikáciu palivových článkov k homologizáciu vozidiel, HydRails alebo stacionárne aplikácie s označením CE. To zahŕňa tiež služby slúžiace k realizácii bezpečných vodíkových inštalácií, ako sú čerpacie stanice vodíka (HRS) s akreditovanými inšpektormi, napríklad pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, alebo ochrany životného prostredia podľa miestnych národných požiadaviek.

Zistite viac o riešeniach využitia a spotreby vodíka

Získajte viac

Vybrať lokalitu