výroba vodíka

Výroba vodíka

Naše služby pre výrobu zeleného vodíka

Naše služby pre výrobu zeleného vodíka

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelí výroba vodíka?

Vzhľadom na povahu súčasnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov aj povahe tohto samotného plynu, stojí pred výrobou vodíka veľa výziev, ktoré je potrebné vyriešiť, aby bola bezpečná a použiteľná pre masovú výrobu a distribúciu.

Doteraz sa vodík vyrábal predovšetkým parným reformovaním a používal sa v priemyselných aplikáciách - čo je proces, ktorý vytvára veľké množstvo škodlivých emisií CO2, a práve preto klesá jeho význam. V budúcnosti bude dopyt po vodíku rásť vďaka ďalším spotrebiteľom, ktorí budú chcieť využívať jeho výhody v odvetviach ako je mobilita. Aby však bola zachovaná udržateľnosť a bolo možné dosahovať klimatické ciele vo všetkých oblastiach použitia, je potrebné znížiť uhlíkovú stopu výroby vodíka.

Hydrogen Production
So zvyšujúcim sa dopytom po zelenom vodíku získa základná technológia používaná na výrobu vodíka - elektrolýza - obrovskú dynamiku a presunie sa od súčasných malých technických demonštračných projektov k veľkým priemyselným zariadeniam s výrobou v rade niekoľkých megawattov. Aj keď je tento vývoj povzbudivý, sprevádzajú ho obrovské výzvy pre všetky zúčastnené strany, pretože je potrebné splniť niekoľko nových požiadaviek:

 • Ekonomické požiadavky: vyrobený vodík musí byť lacný a musia byť zabezpečené potrebné investície tak, aby bol konkurencieschopný.
 • Technologické požiadavky: požiadavky na úroveň účinnosti, životnosť, prevádzkovú spoľahlivosť a flexibilitu prevádzky sú vysoké.

Aké technológie sa používajú k výrobe vodíka?

Technológiou výroby vodíka je elektrolýza, pretože s pomocou vody premieňa elektrickú energiu na vodík. Ak elektrická energia pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako je solárna alebo veterná energia, je takto vyrobený vodík bezuhlíkový.

V súčasnosti existujú tri relevantné metódy elektrolýzy vody:

 • AEL: alkalická elektrolýza za použitia kvapalného elektrolytu
 • PEMEL: kyslá elektrolýza s protónovú výmennou membránou a pevným polymérnym elektrolytom
 • SOEL: vysokoteplotná elektrolýza s pevným kyslíkom, ktorý pôsobí ako elektrolyt

Na základe úrovne pripravenosti zodpovedajúcej technológie sú niektoré metódy už implementované v megawattovom meradle.

Metódy elektrolýzy AEL a PEM sú najpoužívanejšími technológiami, pričom druhá menovaná v posledných rokoch získava na trhu na sile. Vďaka rýchlej dobe odozvy možno pre vyvažovanie siete použiť elektrolýzu PEM. Hoci má elektrolýza SOEL najnižší index zrelosti, jej potenciál do budúcnosti je veľký, pretože k výrobe vodíka dokáže využívať nielen elektrinu, ale aj teplo.

Zariadenie na hydrolýzu sa obvykle nestavajú ako samostatné objekty na vykonávanie elektrolýzy. V závislosti na konečnom použití vyrobeného vodíka sa používa kombinácia ďalších následných procesov. Napríklad sa môže jednať o kombináciu s modulmi, ako je čistenie H2, skvapalňovanie H2 / O2 alebo metanizácia.

Prečo si pre výrobu vodíka vybrať služby TÜV SÜD?

Za posledných 30 rokov bola spoločnosť TÜV SÜD globálnym partnerom v mnohých projektoch vodíkového priemyslu. V dôsledku toho sme nielen dobre vybavení, aby sme poskytovali podporu európskym projektom, ako sú zariadenia Power2Gas, ale dokážeme to aj v celosvetovom meradle, od nápadu až po prevádzku v priebehu celého životného cyklu.

Spoločnosť TÜV SÜD sa zaväzuje stavať na svojich rozsiahlych skúsenostiach počas fázy plánovania, výstavby a uvádzania priemyselných, energetických a iných závodov do prevádzky a uplatňovať svoju vysokú odbornosť v projektoch týkajúcich sa výroby vodíka.

TÜV SÜD ponúka komplexné portfólio služieb pre investorov, výrobcov a prevádzkovateľov týchto zariadení.

Služby pre investorov do výroby vodíka

Zelená energia je stále častejšie podporovaná mnohými vládami, a preto sa investície do projektov výroby zeleného vodíka vo veľkom meradle stáva atraktívnou príležitosťou. Napriek tomu však novosť a neistota týchto projektov znamená, že investície do obnoviteľnej energie čelí mnohým rizikám a výzvam.

Spoločnosť TÜV SÜD dokáže podporiť investičné rozhodnutia posúdením rizík projektov a náležitú starostlivosť o projekty. Vďaka tomu budete môcť lepšie porozumieť rizikám a možnostiam rastu spojeným s vašou potenciálnou investíciou, a mať tak vo svojom rozhodovaní väčšiu istotu.

Služby pre výrobcov vodíka a EPC

Spoločnosť TÜV SÜD zaisťuje bezpečnosť a bezpečnosť zariadenia Power2Gas a ponúka:

 • služby notifikovaného orgánu: certifikácia zostáv a komponentov podľa medzinárodných noriem, napr. smernice o tlakových zariadeniach,
 • posúdenie bezpečnostných koncepcií súčastí, zostáv a celých systémov,
 • vyhodnotenia analýzy rizík (napr. FMEA, HAZOP, RMAS) a sprostredkovanie HAZOP,
 • testovanie súčastí v akreditovaných laboratóriách:

  • analýza materiálov, tlak a tesnosť, hodnotenia životnosti a trvanlivosti, balistická a požiarnej skúška,
 • požiadavky týkajúce sa vyhlásenia o zhode CE,
 • požiadavky týkajúce sa predpisov, kódexov a noriem (RCS) na zabezpečenie prístupu na medzinárodné trhy
 • školenia zamestnancov v bezpečnom zaobchádzaní s plynnými médiami, ako je vodík

Služby pre prevádzkovateľov vodíkových zariadení

Prevádzkovatelia vodíkových zariadení môžu ťažiť z našich rozsiahlych skúseností, pretože ponúkame:

 • posúdenie uvedenia do prevádzky,
 • pravidelné inšpekcie akreditované podľa vnútroštátneho práva,
 • posúdenie bezpečnostných koncepcií celého systému,
 • vyhodnotenia analýzy rizík (napr. FMEA, HAZOP, RMAS) a sprostredkovanie HAZOP,
 • podporu prípravy bezpečnostných dokumentov, ako je doklad o ochrane pred výbuchom alebo analýza rizík,
 • podporu počas schvaľovacieho konania na úradoch,
 • prevádzkové skúšky celého systému,
 • školenia zamestnancov v bezpečnom zaobchádzaní s plynnými médiami, ako je vodík, podľa požiadaviek akreditovaných podľa nariadenia o priemyselnej bezpečnosti (BetrSichV),
 • certifikáciu pôvodu vodíka akreditovanou podľa medzinárodných a vlastných noriem.

Okrem týchto služieb vás môžeme podporiť tiež radom ďalších, ktoré sú podrobnejšie a riešené prípad od prípadu. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej ponuke alebo využiť našich služieb pre výrobu vodíka, kontaktujte nás.

Získajte viac

Vybrať lokalitu